Gibo 25:1-27

  • Pagbista ki Pablo sa atubangan ni Festo (1-12)

    • “Minaapelar ako ki Cesar!” (11)

  • Nagkonsulta si Festo ki Hading Agripa (13-22)

  • Si Pablo sa atubangan ni Agripa (23-27)

25  Tulong aldaw pagkatapos na mag-abot si Festo sa probinsiya asin magtukaw sa puwesto, nagpasiring siya sa Jerusalem haling Cesarea.  Asin an mga panginot na saserdote saka an mga panginot na lalaki kan mga Judio nagpresentar sa saiya nin impormasyon laban ki Pablo. Kaya nagpuon sindang makiulay ki Festo,  na naghahagad sa saiya nin pabor na padumanon si Pablo sa Jerusalem. Pero pinaplano nindang tambangan si Pablo asin gadanon mantang nasa dalan.  Alagad, nagsimbag si Festo na magdadanay si Pablo sa Cesarea asin na siya man mismo mabalik na tulos duman.  Sinabi niya: “Kun sairisay man an mga nanginginot diyan sa saindo, mag-iba sinda sa sako asin duman sinda mag-akusar sa saiya, kun talagang may ginibong maraot an tawong idto.”  Kaya pagkatapos niyang magdanay sa lugar ninda nin dai masobra sa walo o sampulong aldaw, nagpasiring siya sa Cesarea, asin kan sunod na aldaw nagtukaw siya sa tukawan nin paghukom asin ipinakua niya si Pablo.  Pag-abot ni Pablo, an mga Judio na haling Jerusalem nagtirindog sa palibot niya, asin dakul sindang sinasabing magagabat na akusasyon tumang sa saiya na dai man ninda napapatunayan.  Alagad sinabi ni Pablo bilang depensa: “Mayo akong ginibong ano man na kasalan tumang sa Katugunan kan mga Judio o tumang sa templo o tumang ki Cesar.”  Huli ta mawot ni Festo na magkaigwa nin marahay na buot sa saiya an mga Judio, sinabi niya bilang simbag ki Pablo: “Ano gusto mong duman ka sa Jerusalem husgaran may koneksiyon sa mga akusasyon na ini mantang nasa presensiya ko?” 10  Alagad suminimbag si Pablo: “Nakatindog ako sa atubangan ni Cesar sa saiyang tukawan nin paghukom, kun sain digdi ako dapat husgaran. Mayo akong salang ginibo sa mga Judio, asin nagigin malinaw na iyan pati na sa saimo. 11  Kun talagang may ginibo akong sala asin may ginibo akong ano man na maninigo sa kagadanan, andam akong magadan; pero kun mayong basehan an mga akusasyon kan mga tawong ini laban sa sako, dai nin deretso an siisay man na itao ako sa sainda tangani sanang paonrahan sinda. Minaapelar ako ki Cesar!” 12  Dangan nakipag-ulay si Festo sa saiyang mga parakonseho, asin pagkatapos kaiyan sinabi niya: “Nag-apelar ka ki Cesar, di maduman ka ki Cesar.” 13  Pakalihis nin nagkapirang aldaw, si Hading Agripa asin si Bernice nag-abot sa Cesarea tanganing dalawon si Festo bilang kortesiya. 14  Huling mapirmi sinda duman nin nagkapirang aldaw, inistorya ni Festo sa hadi an manungod sa kaso ni Pablo, na sinasabi: “Igwa digding presong lalaki na winalat si Felix, 15  asin kan nasa Jerusalem ako an mga panginot na saserdote asin an kamagurangan kan mga Judio nagpresentar nin impormasyon manungod sa saiya, na hinahagad na sentensiyahan ko siya. 16  Pero sinabi ko sa sainda na bakong kauyon kan patakaran nin mga Romano na itao an siisay man na tawo tanganing paonrahan an iba sagkod na dai pa nahahampang kan akusado an mga nag-aakusar sa saiya saka dai pa siya natatawan nin pagkakataon na idepensa an sadiri niya sa irinereklamo sa saiya. 17  Kaya pag-abot ninda digdi, dai ako nag-atraso, asin kan sunod na aldaw nagtukaw ako sa tukawan nin paghukom asin ipinaapod ko an lalaki. 18  Kan magtirindog an mga nagrereklamo laban sa saiya, dai man ninda siya inakusaran nin arin man sa mga mararaot na bagay na pig-iisip kong ginibo niya. 19  May mga isyu man sana sinda laban sa saiya may koneksiyon sa saindang paagi nin pagsamba sa diyos* asin mapadapit sa sarong tawo na an pangaran Jesus, na gadan na pero padagos na pig-iinsistir ni Pablo na buhay daa. 20  Dahil dai ko sigurado kun paano aasikasuhon an isyung ini, hinapot ko siya kun gusto niyang magpasiring sa Jerusalem asin duman husgaran may koneksiyon sa mga akusasyon sa saiya. 21  Alagad kan mag-apelar si Pablo na magdanay nguna sa kustodiya miyentras na hinahalat an desisyon kan Mahal na Emperador, ipinagbuot ko na papagdanayon siyang nakapreso sagkod na maipadara ko siya ki Cesar.” 22  Dangan sinabi ni Agripa ki Festo: “Gusto kong madangog mismo an lalaking iyan.” Sinabi niya: “Sa aga, madadangog mo siya.” 23  Kaya kan sunod na aldaw, nag-abot si Agripa saka Bernice asin nagin magarbo an saindang paglaog sa lugar na tiripunan kaiba an mga komandante militar pati an mga panginot na lalaki sa siyudad; asin sa pagbuot ni Festo, dinara duman si Pablo. 24  Dangan sinabi ni Festo: “Hading Agripa asin kamo gabos na yaon digdi sa kaibanan mi, an tawong ini na nahihiling nindo iyo an ipinepetisyon sa sako kan gabos na namamanwaan na Judio duman sa Jerusalem asin pati digdi, na nagkukururahaw na dai na dapat pagpalawigon pa an saiyang buhay. 25  Alagad naririsa ko na dai siyang ginibong ano man na maninigo sa kagadanan. Kaya kan an tawong ini mag-apelar sa Mahal na Emperador, nagdesisyon akong ipadara siya. 26  Pero dai ko sigurado kun ano an isusurat ko sa sakuyang Kagurangnan* manungod sa saiya. Kaya dinara ko siya sa atubangan nindo gabos, asin partikular na sa saimo, Hading Agripa, tanganing pagkatapos kan hudisyal na pagsiyasat, igwa lamang ako nin maisusurat. 27  Huli ta garo bakong makatanusan na magpadara ako nin sarong preso na dai sinasabi an mga akusasyon laban sa saiya.”

Mga Nota

O “sa saindang relihiyon.”
Digdi, an terminong “Kagurangnan” nanunungod sa Emperador kan Roma.