Gibo 23:1-35

  • Nagtaram si Pablo sa atubangan kan Sanhedrin (1-10)

  • Pinakusog si Pablo kan Kagurangnan (11)

  • Kurumplutan para gadanon si Pablo (12-22)

  • Ilinipat si Pablo sa Cesarea (23-35)

23  Miyentras na nakahiling si Pablo sa Sanhedrin, sinabi niya: “Mga tugang, kun manungod sa nagin paggawi ko sa atubangan nin Diyos, malinig nanggad an sakong konsiyensiya sagkod sa aldaw na ini.”  Sa siring ipinagbuot kan halangkaw na saserdoteng si Ananias sa mga nakatindog harani ki Pablo na tampalon siya sa nguso.  Dangan sinabi ni Pablo sa saiya: “Kakastiguhon ka nin Diyos, ika na siring sa maating lanob na pininturahan nin puti. Ano hinuhukuman mo ako uyon sa Katugunan tapos binabalga mo man iyan paagi sa pagbuot mong tampalon ako?”  An mga nakatindog sa harani nagsabi: “Pig-iinsulto mo an halangkaw na saserdote nin Diyos?”  Sinabi ni Pablo: “Mga tugang, dai ko aram na halangkaw na saserdote palan siya. Huli ta nasusurat, ‘Dai ka magtaram nin maraot tumang sa sarong tagapamahala kan saimong banwaan.’”  Ngunyan, huling narisa ni Pablo na an sarong grupong yaon duman mga Saduceo alagad an saro man na grupo mga Fariseo, nagkurahaw siya sa Sanhedrin: “Mga tugang, saro akong Fariseo, gikan sa pamilyang Fariseo. Dahil sa paglaom na pagkabuhay liwat kan mga gadan kaya ako hinuhukuman.”  Huli sa sinabi niyang ini, nagkaigwa nin dai pagkauruyon an mga Fariseo saka an mga Saduceo, asin nabanga an katiripunan.  Sinasabi kaya kan mga Saduceo na mayo nin pagkabuhay liwat o nin anghel o nin espiritu, alagad hayagan na sinasabi kan mga Fariseo na igwa kaiyan.  Kaya nagkaigwa nin grabeng sirilyakan, asin an nagkapira sa mga eskribang kabilang sa grupo kan mga Fariseo nagtirindog asin nagpuon na makidiskutiran nin todo, na sinasabi: “Mayo kaming nahihiling na sala sa tawong ini, pero kun may espiritu man o anghel na nakipag-ulay sa saiya—.” 10  Ngunyan kan lalo pang maggrabe an dai pagkauruyon, natakot an komandante militar na tibaad magadan si Pablo sa pagdaguso ninda,* asin pinagbutan niya an mga suldados na magbaraba asin agawon siya sa sainda saka darahon siya sa kuwartel nin mga suldados. 11  Alagad kan suminunod na banggi nagpahiling sa saiya an Kagurangnan asin nagsabi: “Kusugi an buot mo! Huli ta kun paanong nagpapatotoo ka nin lubos sa Jerusalem manungod sa sako, dapat ka man na magpatotoo sa Roma.” 12  Pagkaaga, nagkurumplutan an mga Judio asin nagkaigwa sinda nin surumpaan, na sinasabing maldisyunon sinda pag kumakan o uminom sinda na dai pa ninda nagagadan si Pablo. 13  Labing 40 katawo an kaiba sa kurumplutan na ini na may kasabay na surumpaan. 14  An mga ini nagduman sa mga panginot na saserdote asin sa kamagurangan saka nagsabi: “Nagsurumpaan kami na sagkod na dai mi pa nagagadan si Pablo, maldisyunon kami pag kumakan kami nin ano man. 15  Kaya ngunyan, kamo kaiba an Sanhedrin, pasabihan nindo an komandante militar na kaipuhan niyang darahon siya sa saindo na sagin man ngaya gusto nindong urog pang masiyasat an saiyang kaso. Alagad bago pa siya makarani, mag-aandam na kami tanganing gadanon siya.” 16  Alagad an plano nindang pagtambang naisihan kan pamangkin ni Pablo, na aki kan saiyang tugang na babayi, asin naglaog ini sa kuwartel nin mga suldados saka ibinareta iyan ki Pablo. 17  Dangan inapod ni Pablo an saro sa mga opisyal nin hukbo asin sinabi: “Ibanan mo an solterong ini sa komandante militar, ta igwa siyang sasabihon sa saiya.” 18  Kaya dinara niya ini sa komandante militar asin sinabi: “Inapod ako kan presong si Pablo asin nakiulay na darahon ko sa saimo an solterong ini dahil may sasabihon siya sa saimo.” 19  Kinabit asin irinayo-rayo kan komandante militar an soltero dangan hinapot ini na daing ibang nakakadangog: “Anong sasabihon mo sa sako?” 20  Sinabi niya: “Nagkauruyon an mga Judio na makiulay sa saimo na darahon si Pablo sa Sanhedrin sa aga, na sagin man ngaya gusto nindang urog pang maaraman an mga detalye manungod sa saiyang kaso. 21  Pero dai ka tabi mag-uyon sa gusto ninda, ta igwa sinda nin labing 40 katawo na nag-aabang sa saiya, asin nagsurumpaan sinda na maldisyunon sinda pag kumakan o uminom sinda na dai pa ninda siya nagagadan; asin andam na sinda ngunyan, naghahalat na mag-uyon ka.” 22  Sa siring pinahali na kan komandante militar an soltero, pagkatapos na pagbutan ini: “Dai mo pagsabihon sa kiisay man na sinabi mo ini sa sako.” 23  Asin ipinaapod niya an duwa sa mga opisyal nin hukbo asin sinabi: “Papag-andamon nindo an 200 na suldados, siring man an 70 parakabayo asin an 200 na lalaking armado nin garod, tanganing magmartsa sagkod sa Cesarea sa ikatulong oras kan banggi.* 24  Mag-andam man kamo nin mga kabayong sasakayan ni Pablo, tanganing maihatod siyang ligtas ki Felix na gobernador.” 25  Asin naggibo siya nin surat na arog kaini an sinasabi: 26  “Hali ki Claudio Lisias para sa Kagalang-galang na Gobernador Felix: Akua tabi an sakuyang pangungumusta! 27  Dinakop kan mga Judio an lalaking ini asin gagadanon na kutana ninda, alagad dinumanan ko siya tulos kaiba an sakong mga suldados asin ilinigtas siya, huli ta naaraman kong saro siyang Romano. 28  Huling gusto kong maaraman an dahilan kun taano ta inaakusaran ninda siya, dinara ko siya sa saindang Sanhedrin. 29  Naisihan kong inaakusaran ninda siya nin mga bagay manungod sa mga isyung may koneksiyon sa saindang Ley, alagad mayo man lamang nin akusasyon sa saiya na maninigo sa padusang kagadanan o pagkapreso. 30  Pero dahil sa ibinulgar sa sako na pakana laban sa tawong ini, tulos ko siyang ipinadara sa saimo asin pinagbutan ko an mga nag-aakusar sa saiya na sa atubangan mo sinda magtaram laban sa saiya.” 31  Kaya kinua kan mga suldados na ini si Pablo uyon sa ipinagbuot sa sainda asin kan banggi dinara ninda siya sa Antipatris. 32  Kan sunod na aldaw inibanan pa siya kan mga parakabayo, alagad an ibang mga suldados nagbaralik sa saindang kuwartel. 33  Naglaog an mga parakabayo sa Cesarea asin itinao ninda an surat sa gobernador saka iprinesentar man sa saiya si Pablo. 34  Kaya binasa niya iyan asin hinapot si Pablo kun taga sain siyang probinsiya asin naaraman niyang taga Cilicia ini. 35  Sinabi kan gobernador: “Pag-abot kan mga nag-aakusar sa saimo, dadangugon ko nin maingat an saimong kaso.” Asin ipinagbuot niya na bantayan siya sa palasyo ni Herodes.

Mga Nota

Sa literal, “magkapurutol-putol ninda si Pablo.”
An buot sabihon, mga alas nuwebe nin banggi.