Gibo 22:1-30

  • Depensa ni Pablo sa atubangan kan mga tawo (1-21)

  • Ginamit ni Pablo an saiyang pagigin siyudadanong Romano (22-29)

  • Nagtiripon an Sanhedrin (30)

22  “Mga tugang asin mga ama, magdangog kamo ta ipapaliwanag ko sa saindo an nangyari.”  Kan madangog ninda na nagtataram siya sa sainda sa lengguwaheng Hebreo, mas lalo pa sindang nagsilensiyo, asin sinabi niya:  “Saro akong Judio, namundag sa Tarso sa Cilicia, alagad nag-eskuwela ako sa siyudad na ini asin nagin maestro ko si Gamaliel. Tinukduan ako kan istriktong mga kahagadan kan Katugunan na inutob kan satong mga apuon, asin maigot akong naglilingkod sa Diyos kapareho man nindo gabos ngunyan.  Pinersegir ko an mga kabilang sa Dalan na ini sagkod na magkagaradan an nagkapira sa sainda, na ginagarapos saka ipinepreso an mga lalaki pati babayi,  siring kan aram mismo kan halangkaw na saserdote asin kan bilog na katiripunan nin kamagurangan. Naghagad man ako sa sainda nin mga surat para sa mga tugang niyato sa Damasco, asin pasiring na ako kaidto duman tanganing an mga yaon sa lugar na idto darahon sa Jerusalem na nakagapos para padusahan.  “Alagad mantang nagbabaklay ako asin harani na sa Damasco, kan mga udto na, biglang may nagsilyab sa palibot ko na nakakasulang liwanag hali sa langit,  asin natumba ako sa daga saka may nadangog akong boses na nagtaram sa sako: ‘Saulo, Saulo, taano ta pinepersegir mo ako?’  Nagsimbag ako: ‘Siisay ka Kagurangnan?’ Asin sinabi niya sa sako: ‘Ako si Jesus na Nazareno, na pinepersegir mo.’  Nahiling kan mga lalaking kaibanan ko an liwanag, pero dai ninda naintindihan an mga sinasabi kan boses na nagtataram sa sako. 10  Sa siring sinabi ko: ‘Anong dapat kong gibuhon Kagurangnan?’ Sinabi kan Kagurangnan sa sako: ‘Tumindog ka, maglaog ka sa Damasco, asin duman sasabihon sa saimo an manungod sa gabos na bagay na ipapagibo sa saimo.’ 11  Alagad huling dai akong nahihiling na ano man dahil sa sobrang kusog kan liwanag na idto, nag-abot ako sa Damasco na kabit-kabit kan mga kaibanan ko. 12  “Dangan may lalaking nagduman sa sako na an pangaran Ananias. Saro siyang maki-Diyos na tawo na nag-uutob kan Katugunan, asin magayunon an sinasabi manungod sa saiya kan gabos na Judiong nakaistar duman. 13  Nagtindog siya harani sa sako asin nagsabi: ‘Tugang kong Saulo, makakahiling ka na giraray!’ Asin nahiling ko siya kan mismong oras na idto. 14  Sinabi niya: ‘Pinili ka kan Diyos kan satuyang mga apuon tanganing maaraman mo an saiyang kabutan saka mahiling an saro na matanos asin madangog an saiyang boses, 15  huli ta magigin saksi ka para sa saiya tanganing ipahayag sa gabos na tawo an mga bagay na saimong nahiling asin nadangog. 16  Asin ngunyan, ano pa an hinahalat mo? Tumindog ka asin magpabawtismo asin hugasan mo an saimong mga kasalan paagi sa pag-apod sa saiyang ngaran.’ 17  “Alagad kan makabalik na ako sa Jerusalem asin kan namimibi ako sa templo, nagkaigwa ako nin bisyon 18  asin nahiling ko siya na nagsasabi sa sako: ‘Maghidali ka asin maghali ka tulos sa Jerusalem, huli ta dai ninda aakuon an saimong patotoo mapadapit sa sako.’ 19  Asin sinabi ko: ‘Kagurangnan, aram mismo ninda na nagduduman ako kaidto sa lambang sinagoga tanganing presuhon asin latiguhon an mga nagtutubod sa saimo; 20  asin kan ginagadan ninda si Esteban na saimong saksi, yaon ako duman na nakatindog asin inuuyunan ko idto, saka binabantayan ko an saindang pang-ibabaw na mga bado miyentras na ginagadan ninda siya.’ 21  Alagad ta sinabi niya sa sako: ‘Magduman ka na, huli ta isusugo taka sa hararayong mga nasyon.’” 22  Padagos ninda siyang dinangog sagkod sa sinabi niyang ini. Dangan nagkururahaw sinda, na sinasabi: “Dai na pagpahaluyon an buhay kan tawong iyan! Dapat siyang magadan!” 23  Dahil nagkukururahaw sinda, na pigbabaribad an saindang pang-ibabaw na mga bado asin nagwawarak nin alpog paitaas, 24  ipinagbuot kan komandante militar na darahon si Pablo sa kuwartel nin mga suldados asin na imbestigaran siya na may kasabay na paglatigo, tanganing maaraman niya kun ano talaga an dahilan ta nagkukurahaw sinda nin arog kaini laban ki Pablo. 25  Alagad kan unaton na ninda an saiyang hawak tanganing latiguhon, sinabi ni Pablo sa opisyal nin hukbo na nakatindog duman: “Suno daw sa ley na latiguhon nindo an sarong Romano* na dai pa nasesentensiyahan?”* 26  Buweno, kan madangog ini kan opisyal nin hukbo, nagduman siya sa komandante militar asin ipinaisi ini, na sinasabi: “Anong plano mo? Romano baga an tawong ini.” 27  Kaya duminuman ki Pablo an komandante militar asin naghapot sa saiya: “Sabihon mo sa sako, Romano ka?” Sinabi niya: “Iyo.” 28  Nagsimbag an komandante militar: “Nagbayad ako nin dakulang kantidad para makua an sakuyang pagkasiyudadano.” Sinabi ni Pablo: “Pero ako, yaon na iyan sa sako kan mamundag ako.” 29  Dahil diyan, tulos na uminatras an mga lalaking maimbestigar kuta sa saiya na may kasabay na pagpasakit; asin natakot an komandante militar kan marealisar niya na saro palan siyang Romano tapos pinakadenahan niya. 30  Kaya kan sunod na aldaw, huling gusto niyang masigurado kun ano man nanggad an dahilan ta inaakusaran si Pablo kan mga Judio, ipinatangkas niya an mga kadena kaini asin ipinagbuot niya na magtiripon an mga panginot na saserdote asin an bilog na Sanhedrin. Dangan dinara niya si Pablo sa sainda asin pinatindog sa tahaw ninda.

Mga Nota

O “sarong siyudadanong Romano.”
O “nabibista?”