Gibo 21:1-40

  • Mantang pasiring sa Jerusalem (1-14)

  • Pag-abot sa Jerusalem (15-19)

  • Sinunod ni Pablo an sadol kan kamagurangan (20-26)

  • Pagkariribok kan mga tawo sa templo; inarestar si Pablo (27-36)

  • Tinugutan si Pablo na magtaram sa mga tawo (37-40)

21  Pagkatapos nin mamunduon na pamamaaram mi sa sainda, nagbiyahe kami sa dagat asin nagdurudiretso sagkod na makaabot sa Cos, asin kan sunod na aldaw yaon na kami sa Rodas, tapos hali duman nagpasiring kami sa Patara.  Kan makahiling kami duman nin barkong mabiyahe pasiring sa Fenicia, naglunad kami asin naglayag.  Dangan, natanaw mi sa parteng wala kan barko an isla nin Ciprus pero inagihan mi sana iyan asin nagpadagos kaming maglayag pasiring sa Siria saka nagduong sa Tiro, kun sain ididiskarga kan barko an kargamento kaiyan.  Hinanap mi an mga disipulo duman asin nagpirmi kami sa sainda nin pitong aldaw. Alagad dahil sa ihinayag kan espiritu, pauruutro nindang sinabihan si Pablo na dai magtungtong sa Jerusalem.  Pagkatapos kan pagpirmi niyamo duman, naghali kami tanganing ipagpadagos an pagbiyahe, alagad gabos sinda, kaiba an mga babayi asin mga aki, naghatod sa samo sagkod sa luwas kan siyudad. Asin gabos kami nagluhod sa may baybayon saka namibi,  tapos nagpaaram na kami sa lambang saro. Dangan naglunad kami sa barko, asin nagpuruli na sinda sa saindang mga harong.  Pagkatapos, haling Tiro nagbiyahe kami sa dagat sagkod na makaabot sa Tolemaida, asin kinumusta mi an mga tugang duman asin nagsarong aldaw kami sa sainda.  Kan sunod na aldaw naghali kami asin nag-abot sa Cesarea, dangan naglaog kami sa harong ni Felipe na ebanghelisador, na kabilang sa pitong lalaking pinili kaidto, asin duman kami sa saiya nagdagos.  An lalaking ini igwa nin apat na aking daraga* na nagpopropesiya. 10  Alagad pagkatapos ming magpirmi duman nin dakul na aldaw, may nag-abot hali sa Judea na sarong propeta na an pangaran Agabo. 11  Nagduman siya sa samo asin kinua an hagkos ni Pablo dangan ginapos niya kaiyan an saiya mismong mga bitis asin kamot saka nagsabi: “An sabi kan banal na espiritu, ‘An lalaking kagsadiri kan hagkos na ini gagapuson nin arog kaini kan mga Judio sa Jerusalem, asin itatao ninda siya sa kamot kan mga tawo kan mga nasyon.’” 12  Kan madangog mi ini, kami asin an mga yaon duman nagpuon na makiulay sa saiya na dai siya magpasiring sa Jerusalem. 13  Dangan suminimbag si Pablo: “Ano ining piggigibo nindo na naghihiribi kamo asin pinapaluya an sakuyang buot?* Lauman nindo, andam akong gapuson saka andam man akong magadan sa Jerusalem para sa ngaran kan Kagurangnan na Jesus.” 14  Kan dai mi siya makumbinsir, nagpundo na kami sa pagkontra* asin sinabi mi: “Mangyari lugod an kabutan ni Jehova.”* 15  Ngunyan pagkatapos kan mga aldaw na idto nag-andam na kami dangan pinunan niyamo an pagbaklay pa-Jerusalem. 16  Nag-iba sa samo an nagkapira sa mga disipulo sa Cesarea tanganing ihatod kami ki Menason na taga Ciprus, saro sa mga inot na disipulo, huli ta inimbitaran kaming magdagos sa harong niya. 17  Pag-abot mi sa Jerusalem, maugma kaming inako kan mga tugang. 18  Alagad kan suminunod na aldaw, nag-iba si Pablo sa samo pasiring ki Santiago, asin yaon duman an gabos na kamagurangan. 19  Asin kinumusta niya sinda dangan detalyado niyang isinaysay an mga bagay na ginibo nin Diyos sa tahaw kan mga nasyon paagi sa saiyang ministeryo. 20  Pagkadangog ninda kaini, pinamuraway ninda an Diyos, alagad sinabi ninda sa saiya: “Tugang, aram mo man sana baga na ribo-ribo sa mga Judio an nagin mga disipulo, asin gabos sinda maigot na nag-uutob kan Katugunan. 21  Pero may nadangog sindang uruistorya manungod sa saimo na tinutukduan mo daa an gabos na Judiong nakaistar sa mga nasyon nin sarong apostasya* laban sa Katugunan ni Moises, na sinasabi sa sainda na dai pagturion an saindang mga aki o dai pagsunudon an kinagimatan na mga kaugalian. 22  Sa hiling mo, ano daw an marahay kaini? Siyempre mababaretaan nindang nag-abot ka. 23  Ini na lang an gibuhon mo: Igwa digdi nin apat na lalaki na may inuutob na promesa. 24  Iiba mo an mga lalaking ini saka maglinig ka kan sadiri mo sa seremonyal na paagi kaibanan ninda asin ika an magbayad kan saindang mga gastos, tanganing maipaputol ninda an saindang buhok. Dangan maaaraman kan gabos na daing katotoohan an mga inistorya sa sainda manungod sa saimo, asin na matanos an saimong paggawi saka nag-uutob ka man kan Katugunan. 25  Para duman sa mga nagturubod na kabilang sa mga tawo kan mga nasyon, sinuratan ta na sinda kan satong desisyon na dapat sindang rumayo sa mga bagay na inatang sa mga idolo pati na sa dugo, sa pagkakan nin mga hayop na tinilok,* asin sa seksuwal na imoralidad.”* 26  Kan sunod na aldaw, iiniba ni Pablo an mga lalaki asin naglinig siya kan saiyang sadiri sa seremonyal na paagi kaibanan ninda, dangan naglaog siya sa templo para magtao nin notisya kun nuarin matatapos an mga aldaw kan seremonyal na paglilinig tanganing ikapresentar an dulot para sa kada saro sa sainda. 27  Ngunyan kan patapos na an pitong aldaw, nahiling kan mga Judiong taga Asia na yaon si Pablo sa templo, asin sinutsutan ninda an nagkakatiripon na mga tawo kaya pinugol ninda siya, 28  asin nagkururahaw sinda: “Mga namamanwaan kan Israel, tabangi kami! Ini su lalaking nagtutukdo sa mga tawo sa gabos na lugar nin mga bagay na laban sa satuyang banwaan, sa satuyang Katugunan, asin sa lugar na ini. An mas grabe pa, nagdara pa siya nin mga Griego sa laog kan templo asin linapastangan an banal na lugar na ini.” 29  Bago kaya kaiyan, nahiling nindang kaibanan niya sa siyudad si Trofimo na taga Efeso, asin paghuna ninda dinara siya ni Pablo sa laog kan templo. 30  Nagkariribok an bilog na siyudad, asin sarabay na nagdaralagan an mga tawo asin kinua ninda si Pablo saka ginuyod siya paluwas sa templo, asin tulos na isinara an mga pinto. 31  Mantang pigbubugbog ninda si Pablo asin gusto nindang gadanon, nakaabot sa komandante kan hukbo an baretang nagkakariribok an bilog na Jerusalem; 32  asin tulos siyang nagkua nin mga suldados asin mga opisyal nin hukbo dangan nagdalagan pasiring sa mga tawo. Kan mahiling ninda an komandante militar saka an mga suldados, nagpundo sinda sa pagbugbog ki Pablo. 33  Dangan ruminani an komandante militar asin inarestar siya saka nagbuot ini na gakudan siya nin duwang kadena; tapos naghapot ini kun siisay siya asin kun ano an ginibo niya. 34  Alagad nagpuon na magkurahaw an mga tawo pero iba-iba an sinasabi ninda. Kaya huling dai niya masigurado kun ano talaga an nangyayari dahil sa ribok, ipinagbuot niyang darahon si Pablo sa kuwartel nin mga suldados. 35  Kan makaabot siya sa hagyanan, kinaipuhan siyang alsahon kan mga suldados dahil hinihinguwa nanggad kan mga tawo na maagaw siya; 36  padagos kayang nagsusurunod an mga ini, na nagkukururahaw: “Gadanon siya!” 37  Kan ilalaog na siya sa kuwartel nin mga suldados, sinabi ni Pablo sa komandante militar: “Puwede tabing magtaram? May sasabihon ako sa saimo.” Sinabi kaini: “Tatao kang mag-Griego? 38  Kun siring, ika gayod su Ehipsiyo na nagpakana kaidto nin pagrebelde sa gobyerno asin nanginot sa 4,000 na lalaking armado nin dága* pasiring duman sa kaawagan, bakong iyo?” 39  Dangan sinabi ni Pablo: “An totoo, saro akong Judio na taga Tarso sa Cilicia, asin siyudadano ako nin sarong midbid na siyudad. Kaya nakikiulay ako sa saimo, tugutan mo akong magtaram sa mga tawo.” 40  Kan tinugutan niya siyang magtaram, isinenyas ni Pablo an saiyang kamot sa mga tawo miyentras na nakatindog siya sa may hagyanan. Asin kan magsilensiyo na an mga tawo, nagtaram siya sa sainda sa lengguwaheng Hebreo, na sinasabi:

Mga Nota

Sa literal, “birhen.”
O “determinasyon?”
Sa literal, “nagsilensiyo na kami.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “mga hayop na ginadan na dai pinadugo.”
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “punyal.”