Gibo 20:1-38

  • Si Pablo sa Macedonia asin Grecia (1-6)

  • Binuhay liwat si Eutico sa Troas (7-12)

  • Hali sa Troas pasiring sa Mileto (13-16)

  • Pakipag-ulay ni Pablo sa kamagurangan kan Efeso (17-38)

    • Pagtutukdo sa harong-harong (20)

    • “Urog na kaugmahan sa pagtao” (35)

20  Kan magkalma na an kariribukan, ipinaapod ni Pablo an mga disipulo, asin pagkatapos na pakusugon an saindang buot asin magpaaram, pinunan niya an saiyang pagbiyahe pa-Macedonia.  Pagkatapos niyang mag-agi sa mga lugar sa rehiyon na iyan asin makapagtao sa mga disipulo duman nin mga nakakapakusog na tataramon, nag-abot siya sa Grecia.  Nagtulong bulan siya duman, alagad dahil may maraot na pigpaplano an mga Judio laban sa saiya kan malayag na siya pasiring sa Siria, nagdesisyon siyang magbalik asin mag-agi sa Macedonia.  Nag-iba sa saiya si Sopater na aki ni Pirro na taga Berea, si Aristarco asin Segundo na mga taga Tesalonica, si Gayo na taga Derbe, si Timoteo, asin si Tiquico asin Trofimo na mga taga probinsiya nin Asia.  An mga lalaking ini nag-inot sa samo asin hinalat ninda kami sa Troas;  alagad hali sa Filipos nagbiyahe kami sa dagat pagkatapos kan mga aldaw kan Tinapay na Daing Lebadura, asin kan ikalimang aldaw naabutan mi sinda sa Troas, asin nagpitong aldaw kami duman.  Kan inot na aldaw kan semana, kan magkatiripon kami tanganing magkakan, nagpuon si Pablo na magdiskurso sa sainda, huli ta mahali na siya sa sunod na aldaw; asin pinalawig niya an saiyang diskurso sagkod sa matanga.  Kaya igwa nin dakul na lampara sa kuwarto sa itaas kun sain kami nagkatiripon.  Sarong hoben na lalaki na an pangaran Eutico an nakatukaw sa bintana, asin miyentras na nagdidiskurso si Pablo nakaturog siya nin nanok asin huli kaini nahulog siya hali sa ikatulong eskalon asin gadan na kan buhaton. 10  Alagad naglusad si Pablo, dinapaan an lalaki asin kinugos ini, saka nagsabi: “Dai na kamo magkariribok ta buhay siya.” 11  Dangan nagsakat siya asin binaraak niya an tinapay saka nagkakan. Nakipag-uruistoryahan pa siya sagkod na mag-aagahon, tapos naghali na siya. 12  Sa siring kinua ninda an aki asin labi-labi an saindang kaugmahan dahil buhay ini. 13  Naglunad kami ngunyan sa barko asin naglayag pasiring sa Assos, pero si Pablo nagdesisyon na magbaklay pasiring duman. An tugon niya sa samo, halaton mi siya sa lugar na idto ta masakay siya asin masabay na sa samo. 14  Kaya kan abutan niya kami sa Assos, naglunad siya asin nagpasiring kami sa Mitilene. 15  Kan sunod na aldaw, naglayag kami hali diyan asin nagpundo sa may tangod kan Kios, alagad pakalihis giraray nin sarong aldaw nagduong kami nin madali sa Samos, tapos sarong aldaw pa yaon na kami sa Mileto. 16  Linihisan niyamo an Efeso dahil nagdesisyon si Pablo na dai na maghapit sa probinsiya nin Asia, huli ta naghihidali siyang makaabot sa Jerusalem sa aldaw kan Kapiyestahan nin Pentecostes. 17  Alagad, kan nasa Mileto kami, nagpadara siya nin mensahe sa Efeso asin ipinaapod an kamagurangan kan kongregasyon. 18  Kan mag-arabot sinda, sinabi niya sa sainda: “Aram na aram nindo kun ano an nagin buhay ko kan makaibanan nindo ako puon kan inot na aldaw na nagtungtong ako sa probinsiya nin Asia. 19  Nagpauripon ako sa Kagurangnan na may lubos na kapakumbabaan asin na may kasabay na mga luha saka mga pagsakit dahil sa mga pakana kan mga Judio. 20  Aram man nindo na ano man na bagay na ikakarahay nindo,* sinabi ko iyan sa saindo asin mayo akong itinago, saka dai ako nag-alangan sa pagtukdo sa saindo nin hayag asin sa harong-harong. 21  Alagad lubos akong nagpatotoo sa mga Judio pati sa mga Griego manungod sa pagsulsol asin pagsamba sa Diyos asin manungod sa pagtubod sa satuyang Kagurangnan na Jesus. 22  Asin ngunyan uni ako, mabiyahe ako pa-Jerusalem huli ta namamati kong kaipuhan ko nanggad na sunudon an paggiya* kan espiritu dawa ngani dai ko sigurado kun anong mangyayari sa sakuya duman. 23  An aram ko lang, sa kada siyudad na dumanan ko, pauruutrong sinasabi sa sako kan banal na espiritu na presuhan asin mga kasakitan an naghahalat sa sako. 24  Minsan siring, dai ko ibinibilang na may ano man na halaga sa sako an sakuyang buhay,* basta matapos ko sana an sakuyang misyon asin an gibuhon na itinao sa sako kan Kagurangnan na Jesus, na lubos na magpatotoo manungod sa maugmang bareta mapadapit sa daing kapantay na kabuutan nin Diyos. 25  “Ngunyan aram kong dai na ako mahihiling pa giraray nin siisay man sa saindo na mga hinulitan ko manungod sa Kahadian. 26  Kaya kamo an mga saksi ko sa mismong aldaw na ini na malinig ako sa dugo nin gabos na tawo, 27  huli ta ipinahayag ko sa saindo an bilog na katuyuhan nin Diyos na mayong itinatago. 28  Ingatan nindo an saindong sadiri asin an bilog na aripumpon, huli ta ninombrahan kamo kan banal na espiritu na magin mga paraataman ninda, tanganing pasturan an kongregasyon nin Diyos, na binakal niya kan dugo kan saiyang sadiring Aki. 29  Aram ko na pag mayo na ako maralaog diyan sa saindo an mapang-aping mga lobo asin magigin maringis sinda sa aripumpon, 30  saka hali mismo sa saindo igwa nin mga tawong magtataram nin mga bagay na biribid tanganing irayo an mga disipulo asin pasunudon sa sainda. 31  “Kaya magdanay kamong mata asin girumdumon nindo na aldaw-banggi, sa laog nin tulong taon, dai lamang ako nagpundo sa pagsadol sa lambang saro sa saindo na may kasabay na mga luha. 32  Ngunyan ipinagkakatiwala ko kamo sa Diyos asin sa kapahayagan* kan saiyang daing kapantay na kabuutan, asin an kapahayagan na iyan mapakusog sa saindo asin matao sa saindo kan manang nakatagama sa gabos na mga pinabanal. 33  Dai ko minawot an pirak o bulawan o bado nin siisay man. 34  Kamo mismo an nakakaaram na an mga kamot na ini an nagtrabaho para sa mga pangangaipo ko asin kan mga kairiba ko. 35  Sa gabos na bagay, ipinahiling ko sa saindo na paagi sa arog kaining pagpapagal dapat nindong tabangan an mga maluya asin dapat nindong tandaan an mga tataramon kan Kagurangnan na Jesus, kan siya mismo magsabi: ‘Igwang urog na kaugmahan sa pagtao kisa sa pag-ako.’” 36  Asin pagkasabi niya kan mga bagay na ini, nagluhod siya kaiba ninda gabos asin namibi. 37  Sa katunayan, naghiribian sinda gabos, asin kinugos ninda si Pablo asin may pagkamuot siyang hinadukan, 38  huli ta ikinamundo nanggad ninda an saiyang itinaram na dai na ninda siya mahihiling giraray. Dangan inibanan ninda siya sagkod duman sa barko.

Mga Nota

O “bagay na kapaki-pakinabang.”
O “huli ta pig-oobligar ako.”
O “kalag.”
Sa literal, “tataramon.”