Gibo 2:1-47

  • Ibinubo an banal na espiritu kan Pentecostes (1-13)

  • Diskurso ni Pedro (14-36)

  • Reaksiyon kan mga tawo sa diskurso ni Pedro (37-41)

    • 3,000 an binawtismuhan (41)

  • Pakikiasosyar nin mga Kristiyano sa lambang saro (42-47)

2  Ngunyan mantang nagpapadagos an selebrasyon kan aldaw kan Kapiyestahan nin Pentecostes,* magkairibanan sinda gabos sa sarong lugar.  Bigla na sanang nagkaigwa nin makusog na tanog hali sa langit, siring sa siwit nin makusog na duros, asin napano kaiyan an bilog na harong kun sain sinda nakaturukaw.  Asin may nahiling sindang garo mga dila nin kalayo, asin nagsuruway-suway an mga ini saka nagtugdon sa lambang saro sa sainda,  asin sinda gabos napano nin banal na espiritu saka nagpuon na magtaram sa lain-lain na lengguwahe,* siring sa pinangyari kan espiritu na itaram ninda.  Kan panahon na iyan, yaon sa Jerusalem an mga maki-Diyos na Judio hali sa gabos na nasyon sa kinaban.*  Kaya kan madangog kan mga tawo an tanog, nagtiripon sinda na nagngangaralas, huli ta nadadangog kan lambang saro an sadiri niyang lengguwahe na itinataram kan mga disipulo.  Sa katunayan, dai nanggad sinda makapaniwala, asin sinabi ninda: “Hilinga, bakong mga taga Galilea an gabos na nagtatararam na ini?  Paano nangyaring nadadangog niyato sa sainda an sadiri tang mga lengguwahe?  Kita, na mga taga Partia, mga Medo, asin mga Elamita; mga taga Mesopotamia, mga taga Judea asin Capadocia, mga taga Ponto asin probinsiya nin Asia, 10  mga taga Frigia asin Pamfilia, mga taga Ehipto asin mga hali sa mga rehiyon nin Libya harani sa Cirene; mga nagbibisita hali sa Roma, mga Judio pati mga nakumbertir;* 11  mga taga Creta; asin mga Arabe—nadadangog ta sindang nagtataram sa sadiri tang mga lengguwahe manungod sa makangangalas na mga bagay nin Diyos.” 12  Iyo, sinda gabos nagngangaralas asin dai makapaniwala, na nagsasarabi sa lambang saro: “Ano an kahulugan kaini?” 13  Alagad, an iba nagturuya-tuya sa sainda asin nagsabi: “Bururat an mga iyan sa arak.”* 14  Alagad tuminindog si Pedro kaiba an Onse asin nagtaram sa sainda sa makusog na boses: “Mga taga Judea asin kamong mga nakaistar sa Jerusalem, sabuton nindo ini asin magdangog kamong marhay sa mga sasabihon ko. 15  An totoo, bako burat an mga tawong ini siring kan pighuhuna nindo, huli ta ikatulong oras* ngunyan kan aldaw. 16  Imbes, iyo ini idtong itinaram paagi ki propeta Joel: 17  ‘“Asin sa huring mga aldaw,” an sabi nin Diyos, “ibububo ko an sakuyang espiritu sa gabos na klase nin tawo, asin an saindong mga aking lalaki saka mga aking babayi mapropesiya asin an mga hoben na lalaki diyan sa saindo makakahiling nin mga bisyon asin an mga gurang na lalaki diyan sa saindo magkakaigwa nin mga pangaturugan, 18  asin pati na sa sakong mga uripon na lalaki saka mga uripon na babayi ibububo ko an sakuyang espiritu sa mga aldaw na idto, asin mapropesiya sinda. 19  Magibo ako nin mga ngangalásan* sa langit asin mga tanda sa daga—dugo asin kalayo asin mahibog na aso. 20  An aldaw* magdidiklom asin an bulan magigin siring sa dugo bago dumatong an dakula asin mamuraway na aldaw ni Jehova.* 21  Asin an gabos na nag-aapod sa ngaran ni Jehova* maliligtas.”’ 22  “Mga namamanwaan kan Israel, danguga nindo an mga tataramon na ini: Si Jesus na Nazareno sarong tawo na hayagan na ipinamidbid nin Diyos sa saindo paagi sa mga milagro asin mga ngangalásan* saka mga tanda na ginibo nin Diyos paagi sa saiya sa tahaw nindo, siring kan aram mismo nindo. 23  An tawong ini saindong dinakop, asin patiinot nang aram iyan nin Diyos saka kauyon iyan kan saiyang kabutan. Ipinako nindo siya sa harigi paagi sa kamot nin maraot na mga tawo, asin ginadan nindo siya. 24  Alagad binuhay siya liwat nin Diyos paagi sa pagpatalingkas sa saiya sa mga gapos nin kagadanan, huli ta imposibleng padagos siyang pugulan kaiyan. 25  Huli ta sinabi ni David manungod sa saiya: ‘Ginigibo kong pirming nasa atubangan ko si Jehova,* asin huling yaon siya sa sakuyang tuo, dai ako matatanyog. 26  Dahil kaini an sakong puso nagin maugma asin an sakuyang dila nagtaram na may dakulang kagaya-gayahan. Asin mabubuhay ako* na may paglaom; 27  huli ta dai mo ako papabayaan* sa Lulubngan,* asin dai mo tutugutan na mag-agi nin kalapaan an saro na maimbod sa saimo. 28  Ipinaaram mo sa sako an mga dalan nin buhay; tatawan mo ako nin dakulang kagaya-gayahan sa saimong atubangan.’ 29  “Mga tugang, tuguti tabi nindo akong magtaram sa saindo nin prangka manungod sa patriyarka* na si David, na siya nagadan saka ilinubong, asin an saiyang lulubngan yaon pa sagkod ngunyan. 30  Huli ta saro siyang propeta asin aram niyang suminumpa sa saiya an Diyos na papatukawon niya sa saiyang trono an saro sa mga magikan sa saiya, 31  nahiling niya nin patiinot an pagkabuhay liwat kan Cristo asin nagtaram siya manungod diyan, na an Cristo dai pinabayaan sa Lulubngan,* asin dai man nag-agi nin kalapaan an laman kaini. 32  Binuhay liwat nin Diyos an Jesus na ini, asin kami gabos mga saksi kaiyan. 33  Kun siring, dahil ilinangkaw siya sa may tuo nin Diyos asin nag-ako kan ipinanugang banal na espiritu hali sa Ama, ibinubo niya ini sa samo, arog kan saindong nahihiling asin nadadangog. 34  Huli ta si David dai man nagsakat sa langit, kundi siya mismo nagsabi, ‘Sinabi ni Jehova* sa sakuyang Kagurangnan: “Tumukaw ka sa tuo ko 35  sagkod na ibugtak ko an saimong mga kaiwal na magin tungtungan kan saimong mga bitis.”’ 36  Kaya kaipuhan na maaraman nanggad kan bilog na nasyon nin Israel na ginibo siya nin Diyos na magin Kagurangnan saka Cristo, an Jesus na ini na pinadusahan nindo nin kagadanan sa harigi.” 37  Kan madangog ninda ini, garo man sana sinaksak an saindang mga puso, asin sinabi ninda ki Pedro saka sa iba pang mga apostol: “Mga tugang, ano an gigibuhon mi?” 38  Sinabi ni Pedro sa sainda: “Magsurulsol kamo, asin magpabawtismo an lambang saro sa saindo sa ngaran ni Jesu-Cristo para sa kapatawadan kan saindong mga kasalan, asin mag-aako kamo kan banal na espiritu na libreng itinatao nin Diyos. 39  Huli ta an panuga para sa saindo asin sa saindong mga aki, saka sa gabos na nasa harayo, sa siisay man na pilion ni Jehova* na satuyang Diyos.” 40  Asin paagi sa dakul na iba pang tataramon nagpatotoo siya nin lubos asin padagos niya sindang sinadol, na sinasabi: “Iligtas nindo an saindong sadiri sa tahaw kan maraot na henerasyon na ini.” 41  Kaya binawtismuhan idtong mga maugmang nag-ako kan saiyang tataramon, asin kan aldaw na iyan mga 3,000 katawo* an nakadagdag sa mga disipulo. 42  Asin nagpadagos sinda sa paghimati sa itinutukdo kan mga apostol, sa pakikipagtipon* sa lambang saro, sa pagkarakan na magkairibanan, saka sa pagpamibi. 43  Sa katunayan, huli sa dakul na mga ngangalásan* asin tanda na ginibo kan mga apostol, an lambang saro* nagpuon na makamati nin takot. 44  An gabos na nagturubod nagkatiripon asin pinagsararo ninda an ano man na igwa sinda, 45  asin ipinapabakal ninda an saindang mga propyedad saka pagsadiri dangan ihinihiras sa gabos an kabaklan, sigun sa pangangaipo kan lambang saro. 46  Aroaldaw sindang pirming nasa templo na may pagkasararo, asin iriba sindang nagkakarakan sa manlain-lain na harong saka may dakulang kaugmahan asin gikan sa buot nindang ihinihiras an saindang kakanon 47  mantang inuumaw an Diyos. Siring man, nagigin marahay an buot sa sainda kan gabos na tawo. Kasabay kaiyan, padagos na idinadagdag sa sainda ni Jehova* aroaldaw idtong mga tawong iliniligtas niya.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “tataramon.”
Sa literal, “sa gabos na nasyon sa sirong kan langit.”
O “proselito.” Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “sa mahamis na arak.”
An buot sabihon, mga alas nuwebe nin aga.
O “senyales.”
O “saldang.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “senyales.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “an sakuyang laman.”
O “dai mo papabayaan an sakuyang kalag.”
Sa literal, “Hades,” an buot sabihon, an pangkagabsan na lulubngan nin katawuhan. Hilingon sa Glosaryo.
O “payo nin pamilya.”
Sa literal, “Hades,” an buot sabihon, an pangkagabsan na lulubngan nin katawuhan. Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “na kalag.”
O “paghiras.”
O “senyales.”
O “kalag.”
Hilingon sa Glosaryo.