Gibo 19:1-41

  • Si Pablo sa Efeso; binawtismuhan giraray an nagkapira (1-7)

  • Mga ginibong pagtutukdo ni Pablo (8-10)

  • Mapanggana sa ibong nin demonismo (11-20)

  • Pagkariribok nin mga tawo sa Efeso (21-41)

19  Mantang nasa Corinto si Apolos, nagbaklay si Pablo pasiring sa Efeso na nag-aagi sa kabubuldan na parte kan rehiyon nin Asia. Pag-abot niya duman nanumpungan niya an nagkapirang disipulo  asin hinapot niya sinda: “Nag-ako kamo nin banal na espiritu kan nagturubod kamo?” Nagsimbag sinda sa saiya: “Banal na espiritu? Dai mi lamang nadangog na igwa kaiyan.”  Kaya sinabi niya: “Kun siring, sa anong bawtismo kamo binawtismuhan?” Nagsimbag sinda: “Sa bawtismo ni Juan.”  Sinabi ni Pablo: “Binawtismuhan ni Juan an mga tawo bilang simbolo kan saindang pagsulsol, na sinasabi sa sainda na magtubod sa saro na maabot kasunod niya, an buot sabihon, ki Jesus.”  Pagkadangog kaini, nagpabawtismo sinda sa ngaran kan Kagurangnan na Jesus.  Asin kan ipatong ni Pablo an saiyang mga kamot sa sainda, buminaba sa sainda an banal na espiritu, asin nagpuon sindang magtaram sa lain-lain na lengguwahe saka magpropesiya.  Bali 12 lalaki sinda gabos.  Sa laog nin tulong bulan, naglalaog siya sa sinagoga asin nagtataram nin daing takot, na nagtatao nin mga diskurso manungod sa Kahadian nin Diyos asin naggagamit nin nakakakumbinsir na mga pangangatanusan.  Alagad kan an nagkapira magmatagas asin habong magtubod, na nagtataram nin mararaot na bagay sa atubangan kan mga tawo laban sa Dalan, huminali siya sa sainda asin iiniba niya an mga disipulo, asin duman na siya sa awditoryum kan eskuwelahan ni Tirano nagtatao nin mga diskurso aroaldaw. 10  Nagpadagos ini sa laog nin duwang taon, kaya an gabos na nag-iistar sa probinsiya nin Asia nakadangog kan tataramon kan Kagurangnan, mga Judio saka mga Griego. 11  Asin an Diyos padagos na naggigibo nin makangangalas na mga milagro paagi ki Pablo, 12  mala ta pati an mga bandana asin bado na ginamit niya dinadara sa mga may hilang, asin nagkakaharali an mga hilang ninda, saka nagruruluwas an maraot na mga espiritu. 13  Alagad an nagkapirang Judio na naglilibot asin nagpapalayas nin mga demonyo nagpurbar man na gamiton an ngaran kan Kagurangnan na Jesus sa mga sinasaniban nin maraot na mga espiritu; arog kaini an sinasabi ninda: “Sa ngaran ni Jesus na ihinuhulit ni Pablo, pinagbubutan ko kamong lumuwas.” 14  Pitong aking lalaki kan Judiong panginot na saserdote na si Seva an naggigibo kaini. 15  Alagad bilang simbag sinabi sa sainda kan maraot na espiritu: “Midbid ko si Jesus asin pamilyar ako ki Pablo; pero kamo, siisay kamo?” 16  Dangan bigla sindang linuksuhan kan tawong may maraot na espiritu, asin sunod-sunod sindang ginumol saka dinaog kaini, mala ta nagdurulag sinda paluwas sa harong na nagkahurubaan asin rulugad. 17  Naaraman ini kan gabos na Judio saka Griego na nakaistar sa Efeso; nakamati sinda gabos nin takot, asin padagos na nauumaw an ngaran kan Kagurangnan na Jesus. 18  Asin dakul sa mga nagturubod an hayag na nagtutuga kan saindang mga kasalan asin nagsasaysay kan saindang mararaot na gibo. 19  Sa katunayan, an dakul sa mga nagsasagibo nin mahika tiniripon an saindang mga libro asin sinurulo iyan sa atubangan kan gabos. Kinarkulo ninda an kantidad kaiyan asin uminabot ini sa 50,000 na sinsilyong pirak. 20  Kaya, sa pambihirang paagi an tataramon ni Jehova* padagos na naglalakop asin nagigin mapuwersa. 21  Pagkatapos kan mga pangyayaring ini, nagdesisyon si Pablo na pag nalibot na niya an Macedonia asin Acaya, mabiyahe siya pa-Jerusalem. An sabi niya: “Pagkatapos kong makaduman, kaipuhan ko man na magpasiring sa Roma.” 22  Kaya pinaduman niya sa Macedonia an duwa sa mga nagtatabang sa saiya, si Timoteo asin Erasto, alagad siya naghaloy-haloy pa sa probinsiya nin Asia. 23  Kan panahon na iyan nagkaigwa nin kariribukan may koneksiyon sa Dalan. 24  Igwa kaya nin sarong lalaki na an pangaran Demetrio, sarong platero na naggigibo nin mga platang surusantuwaryo ni Artemis,* asin dahil sa saiya, dakula an nakukuang ganansiya kan kairiba niyang mga platero. 25  Tiniripon niya sinda saka an iba pang mga platero asin sinabi: “Mga amigo, aram na aram nindo na nag-asenso kita dahil sa negosyong ini. 26  Ngunyan nahihiling asin nadadangog nindo kun ano an nangyayari bako sana sa Efeso kundi sa haros bilog na probinsiya nin Asia. Iniimpluwensiyahan kan Pablong ini an dakul na tawo asin binabago an saindang paniniwala, na sinasabing an mga diyos na ginibo nin mga kamot bako man daa talagang mga diyos. 27  An delikado kaini, bako lang na mararaot an ngaran kan negosyo ta kundi dai na man irerespeto an templo kan makapangyarihan na diyosang si Artemis, asin siya na sinasamba sa bilog na probinsiya nin Asia saka sa bilog na kinaban mawawaran kan saiyang kabantugan.” 28  Kan madangog ninda ini, biyo sindang nagkaaranggot, asin nagpuon na magkurahaw an mga tawo: “Makapangyarihan si Artemis kan mga taga Efeso!” 29  Kaya nagkariribok nin grabe sa siyudad, asin nagdaraguso sinda gabos sa teatro asin ginuyod ninda paduman si Gayo saka si Aristarco, na mga taga Macedonia asin kairiba ni Pablo sa pagbiyahe. 30  Gusto kutana ni Pablo na magduman sa mga tawo sa laog kan teatro, alagad dai siya tinugutan kan mga disipulo. 31  Pati an nagkapira sa mga organisador nin mga kapiyestahan asin pakawat na mabuot sa saiya nagpasabi sa saiya, na nakikiulay na dai nanggad siya maglaog sa teatro. 32  An totoo, magkakaiba an ikinukurahaw kan mga tawo; nagkakariribong kaya an bilog na katiripunan asin an kadaklan sa sainda dai aram an dahilan kun taano ta nagtiripon sinda. 33  Kaya an nangyari, kinua ninda si Alejandro hali sa nagkakatiripon na mga tawo asin itinuklang siya kan mga Judio pasiring sa inutan. Isinenyas ni Alejandro an saiyang kamot asin gusto niyang magpaliwanag sa mga tawo. 34  Alagad kan marisa ninda na saro siyang Judio, sinda gabos nagkururahaw sa laog nin mga duwang oras: “Makapangyarihan si Artemis kan mga taga Efeso!” 35  Kan sa huri mapasilensiyo na kan administrador kan siyudad an mga tawo, sinabi niya: “Mga taga Efeso, siisay man nanggad an dai nakakaaram na an siyudad nin Efeso iyo an nagbabantay sa templo kan makapangyarihan na Artemis asin kan imahen na nahulog hali sa langit? 36  Huling dai maninigaran an mga bagay na ini, dapat magkalma lang kamo asin dai magpabigla-bigla. 37  Dinara kaya nindo digdi an mga lalaking ini na bako man mga parahabon* sa templo o paralanghad* sa satuyang diyosa. 38  Ngunyan kun si Demetrio asin an mga platerong kairiba niya may akusasyon laban sa kiisay man, may mga aldaw baga na bukas an husgado asin yaon an mga gobernador,* di magkarasuhan sinda. 39  Pero kun labi pa diyan an gusto nindong mangyari, dapat na pagdesisyunan iyan sa opisyal na pagtiripon kan mga namamanwaan. 40  Delikado kayang marhay na maakusaran kita nin pagtumang sa gobyerno dahil sa nangyari ngunyan na aldaw, huli ta dai kita nin ano man na basehan para sa maribok na pagtiripon na ini.” 41  Asin pagkataram kaini, pinapuruli na niya an nagkatiripon na mga tawo.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “Diana.”
O “parahabas.”
Hilingon an “Paglanghad” sa Glosaryo.
Sa literal, “prokonsul.” Hilingon sa Glosaryo.