Gibo 18:1-28

  • Ministeryo ni Pablo sa Corinto (1-17)

  • Pagbalik sa Antioquia sa Siria (18-22)

  • Nagpasiring si Pablo sa Galacia asin Frigia (23)

  • Tinabangan an mahusay magtaram na si Apolos (24-28)

18  Pagkatapos kaini, naghali siya sa Atenas asin nagduman sa Corinto.  Asin nanumpungan niya an sarong Judio na an pangaran Aquila na tubong Ponto. Dai pa sana siya nahahaloy na nag-abot hali sa Italia kaiba an saiyang agom na si Priscila, huli ta ipinagbuot ni Claudio na magharali sa Roma an gabos na Judio. Kaya duminuman siya sa sainda,  asin dahil an aram niyang trabaho kapareho kan sa sainda, nagpirmi siya sa harong kan mag-agom asin nagtrabahong kaiba ninda, huling parareho sindang mga paragibo nin tolda.  Nagtatao siya nin diskurso* sa sinagoga kada sabbath asin kinukumbinsir an mga Judio saka mga Griego.  Kan mag-abot na si Silas asin Timoteo haling Macedonia, idinusay ni Pablo an bilog niyang panahon sa paghuhulit kan mensahe, na pinapatunayan sa mga Judio na si Jesus iyo an Cristo.  Alagad pagkatapos na pagparakontrahon ninda siya asin magparataram sinda nin pang-iinsulto, pinagpag niya an saiyang mga bado asin sinabi sa sainda: “Kamo an may paninimbagan sa ano man na mangyayari sa saindo. Dai akong sála sa dugo nindo. Puon ngunyan, sa mga tawo na kan mga nasyon ako maduman.”  Kaya naghali siya duman* asin nagbalyo sa harong nin sarong lalaking may takot sa Diyos na an pangaran Ticio Justo, na an harong kataid kan sinagoga.  Alagad an namamayo sa sinagoga na si Crispo nagtubod sa Kagurangnan, pati na an gabos na kairiba niya sa harong. Asin an dakul sa mga taga Corinto na nakadangog kan mensahe nagturubod asin nabawtismuhan.  Siring man, nagsabi an Kagurangnan ki Pablo sa sarong bisyon niya kan banggi: “Dai ka matakot, kundi padagos kang magtaram asin dai ka magsilensiyo, 10  huli ta nasa kaibanan mo ako asin mayo nin siisay man na mangungulog sa saimo; huling dakul na tawo sa siyudad na ini an nasa kampi ko.” 11  Kaya nagpirmi siya duman nin sarong taon may kabanga, na nagtutukdo sa sainda kan tataramon nin Diyos. 12  Kan panahon na si Galio an gobernador* kan Acaya, nagkasararo an mga Judio laban ki Pablo asin dinara ninda siya sa gobernador sa tukawan nin paghukom, 13  na sinasabi: “Kinukumbinsir kan lalaking ini an mga tawo na magsamba sa Diyos sa paaging balga sa ley.” 14  Alagad kan mataram na kuta si Pablo, sinabi ni Galio sa mga Judio: “Kamong mga Judio, kun an bagay na iyan manungod man nanggad sa salang gibo o magabat na krimen, may dahilan ako na dangugon talaga an mga sasabihon nindo. 15  Pero kun iyan mga kontrobersiya man sana manungod sa mga tataramon asin mga pangaran saka sa sadiri nindong ley, kamo na an bahala diyan. Habo kong magin hukom sa mga bagay na ini.” 16  Sa siring pinaralayas niya sinda sa atubangan kan tukawan nin paghukom. 17  Kaya pinurugol ninda gabos si Sostenes, an namamayo sa sinagoga, asin pinunan ninda siyang bugbugon sa atubangan kan tukawan nin paghukom. Pero habo lamang ni Galio na makilabot diyan. 18  Alagad nagdanay si Pablo sa Corinto nin pira pang aldaw, tapos nagpaaram na siya sa mga tugang asin naglayag pasiring sa Siria kaiba si Priscila asin Aquila. Pinaputulan niya an saiyang buhok sa Cencrea, huli ta may ginibo siyang promesa. 19  Pag-abot ninda sa Efeso, an mga kaiba niya nagdanay duman sa siyudad, alagad si Pablo naglaog sa sinagoga asin nakipagrasunan sa mga Judio. 20  Maski ngani pigparapakiulayan ninda siya na maghaloy pa duman, nagsayuma siya, 21  asin nagpaaram siya saka nagsabi sa sainda: “Kun bubuuton ni Jehova,* mabalik ako digdi sa saindo.” Dangan hali sa Efeso nagbiyahe siya sa dagat asin 22  nag-abot sa Cesarea. Tapos nagduman siya sa Jerusalem asin kinumusta an kongregasyon, dangan nagpasiring siya sa Antioquia. 23  Pagkatapos na magpirmi duman nin halipot na panahon, naghali siya asin dinumanan niya an manlain-lain na lugar sa Galacia saka Frigia, na pinapakusog an gabos na disipulo. 24  Ngunyan may nag-abot sa Efeso na sarong Judio na tubong Alejandria na an pangaran Apolos; mahusay siyang magtaram asin kabisado niya an Kasuratan. 25  An lalaking ini natukduan manungod sa dalan ni Jehova,* asin palibhasa pano nin espiritu, nagtataram siya asin nagtutukdo nin tama dapit sa mga bagay manungod ki Jesus, alagad pamilyar sana siya sa bawtismong ihinulit ni Juan. 26  Nagpuon siyang magpahayag nin daing takot sa sinagoga, asin kan madangog siya ni Priscila asin Aquila, iiniba ninda siya asin tinawan nin mas tamang eksplikasyon manungod sa dalan nin Diyos. 27  Saro pa, huli ta gusto niyang magbalyo pasiring sa Acaya, sinuratan kan mga tugang an mga disipulo duman asin tinugon an mga ini na mabuot siyang akuon. Kaya kan yaon na siya duman, natabangan niyang marhay idtong mga tawong nagturubod huli sa daing kapantay na kabuutan nin Diyos; 28  huli ta sa paaging hayagan asin may dakulang kaigutan, lubos niyang pinatunayan na sala an mga Judio, na ipinapahiling sa sainda uyon sa Kasuratan na si Jesus iyo an Cristo.

Mga Nota

O “Nakikipagrasunan siya.”
An buot sabihon, sa sinagoga.
Sa literal, “prokonsul.” Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.