Gibo 17:1-34

  • Si Pablo asin Silas sa Tesalonica (1-9)

  • Si Pablo asin Silas sa Berea (10-15)

  • Si Pablo sa Atenas (16-22a)

  • Diskurso ni Pablo sa Areopago (22b-34)

17  Nagbiyahe sinda ngunyan asin nag-agi sa Amfipolis asin Apolonia dangan nag-abot sinda sa Tesalonica, kun sain igwa nin sinagoga kan mga Judio.  Kaya uyon sa napagkatudan ni Pablo naglaog siya duman, asin sa tulong magkasurunod na sabbath nakipagrasunan siya sa sainda basado sa Kasuratan,  na ipinapaliwanag asin pinapatunayan paagi sa mga nakasurat diyan na an Cristo kaipuhan na magsakit asin bumangon hali sa mga gadan, asin sinasabi niya: “Iyo ini an Cristo, ining Jesus na ibinabalangibog ko sa saindo.”  Bilang resulta, may nagkapira sa sainda na nagturubod saka nakiibanan ki Pablo asin Silas, asin nagturubod man an kadakul na Griego na nagsasamba sa Diyos, kaiba an dakul na midbid na babayi.  Alagad nauri an mga Judio, asin nagkua sinda nin mga barumbadong lalaki na mga istambay sa saudan tapos nagbilog nin sarong grupo dangan nagpuon na mambulabog sa siyudad. Puwersahan nindang linaog an harong ni Jason asin hinanap si Pablo saka Silas tanganing iluwas an mga ini sa mga tawong nagdaraguso duman.  Kan dai ninda sinda nakua, ginuyod ninda si Jason asin an nagkapira sa mga tugang saka dinara an mga ini sa mga tagapamahala kan siyudad, na nagkukururahaw: “Yaon man digdi su mga lalaking nagparibok sa bilog na kinaban,  asin pinadagos sinda ni Jason bilang mga bisita niya. Gabos sinda nagkokontra sa mga pagbuot ni Cesar,* na sinasabing igwa pa daang sarong hadi, si Jesus.”  Kan madangog ini kan mga tawo asin kan mga tagapamahala kan siyudad, naalarma sinda;  asin pagkatapos pabayadon nin piyansa si Jason asin an iba pa, pinalibre ninda an mga ini. 10  Kinabanggihan, tulos na pinaduman kan mga tugang si Pablo asin Silas sa Berea. Pag-abot ninda duman, naglaog sinda sa sinagoga kan mga Judio. 11  An mga taga Berea mas marahay an kaisipan kisa sa mga taga Tesalonica, huli ta interesadong marhay sindang nagdangog kan mensahe, na maingat na sinisiyasat an Kasuratan aroaldaw tanganing aramon kun baga totoo an mga bagay na nadangog ninda. 12  Kaya dakul sa sainda an nagturubod, pati na an dakul na iginagalang na Griegong mga babayi asin an nagkapira sa mga lalaki. 13  Alagad kan maaraman kan mga Judio sa Tesalonica na ibinabalangibog man ni Pablo sa Berea an tataramon nin Diyos, nagduruman sinda asin sinutsutan an mga tawo kaya nagkaaranggot an mga ini. 14  Dangan tulos na isinubol kan mga tugang si Pablo asin pinaduman sa may dagat, pero nagpawalat si Silas asin Timoteo. 15  Alagad, an mga nag-iba ki Pablo ihinatod siya sagkod sa Atenas, dangan nagbaralik sinda pagkatapos na tugunon ni Pablo na sabihan si Silas asin Timoteo na kun puwede magduman tulos an mga ini sa saiya. 16  Ngunyan mantang hinahalat sinda ni Pablo sa Atenas, nakamati siya nin pagkairitar kan mahiling niya sa siyudad an kadakul na idolo. 17  Kaya nagpuon siyang makipagrasunan duman sa sinagoga sa mga Judio asin sa iba pang mga tawong nagsasamba sa Diyos, asin iyo man an ginibo niya aroaldaw duman sa may saudan sa siisay man na maabutan niya. 18  Alagad an nagkapira na kabilang sa mga pilosopong Epicureo asin Estoico* nagpuon na makipagdiskusyon sa saiya, asin may mga nagsasabi: “Ano an gustong paluwason kan matabil na ini?” An iba man nagsasabi: “Garo may ipinapamidbid siyang bagong mga diyos hali sa ibang mga lugar.” Dahil ini sa pagpahayag niya kan maugmang bareta mapadapit ki Jesus asin sa pagkabuhay liwat. 19  Kaya kinua ninda siya asin dinara sa Areopago, na sinasabi: “Puwede mi daw na maaraman kun ano ining bagong katukduan na ipinapahayag mo? 20  Nagtataram ka kaya nin mga bagay na ngunyan mi pa sana nadangog, asin gusto niyamong maaraman kun ano an buot sabihon kaiyan.” 21  An totoo, an gabos na taga Atenas asin an mga dayuhan na nagpipirmi* duman daing ibang ginigibo sa saindang libreng panahon kundi ubuson iyan sa pag-istorya o pagdangog nin mga bagong bagay. 22  Nagtindog ngunyan si Pablo sa tahaw kan Areopago asin nagsabi: “Mga taga Atenas, nahihiling ko sa saindo na an debosyon nindo sa mga diyos mas urog* kisa sa iba. 23  Halimbawa, mantang naglalakaw-lakaw ako asin maingat na pinagmamasdan an mga sinasamba nindo, nahiling ko man an sarong altar na may nakaukit, ‘Sa Diyos na Dai Midbid.’ Kun siring, an sinasamba nindo na dai nindo midbid, siya an ipinapamidbid ko sa saindo. 24  Siya an Diyos na naggibo kan kinaban saka kan gabos na bagay na yaon diyan, asin huling siya ngani an Kagurangnan kan langit asin daga, dai siya nag-iirok sa mga templong ginibo nin mga kamot; 25  dai man niya kaipuhan na pagserbihan siya nin mga tawo na garo baga nangangaipo siya nin ano man, huli ta siya mismo an nagtatao sa gabos na tawo nin buhay, nin hinangos, asin nin gabos na bagay. 26  Asin ginibo niya hali sa sarong tawo an gabos na nasyon kan katawuhan tanganing mag-istar sa ibabaw kan bilog na daga, asin siya an nagtalaan nin mga panahon para sa mga bagay asin nagbuot kun sain mairistar an mga tawo, 27  tanganing hanapon ninda an Diyos, asin makakapot lamang kuta sinda sa saiya saka talagang manumpungan siya, dahil an totoo, bako man siyang harayo sa lambang saro sa sato. 28  Huli sa saiya kita igwa nin buhay asin naghihiro saka nag-eeksister, siring ngani kan sinabi kan nagkapira sa mga parasurat nin tula diyan sa saindo, ‘Huling kita man saiyang mga aki.’* 29  “Kun siring, huling kita an mga aki* nin Diyos, dai niyato dapat isipon na an Banal na Persona nakakaagid sa sarong inukit na bagay na gibo sa bulawan o plata o gapo, na kinortehan asin dinisenyo nin mga tawo. 30  Totoo, pinalampas nin Diyos an mga panahon na idto nin kawaran nin aram; alagad ngunyan ipinapahayag niya sa gabos na tawo sain man na lugar na kaipuhan sindang magsulsol. 31  Huli ta nagtalaan siya nin sarong aldaw na diyan katuyuhan niyang hukuman sa katanusan an bilog na kinaban* paagi sa sarong tawo na saiyang ninombrahan, asin nagtao siya nin garantiya sa gabos na tawo paagi sa pagbuhay liwat sa saiya hali sa mga gadan.” 32  Ngunyan kan madangog ninda an manungod sa pagbuhay liwat sa mga gadan, nagpuon na magngirisi an nagkapira, mantang an iba man nagsabi: “Dangugon mi na lang ika utro manungod sa bagay na ini.” 33  Kaya binayaan sinda ni Pablo, 34  alagad may nagkapira na uminiba sa saiya asin nagturubod. Kabilang sa sainda si Dionisio na sarong hukom sa Areopago, asin an sarong babayi na an pangaran Damaris, saka an iba pa.

Mga Nota

O “sa mga pagbuot kan Emperador.”
Hilingon sa Glosaryo an “Epicureo, mga pilosopong” asin “Estoico, mga pilosopong.”
O “nagbibisita.”
O “na mas relihiyoso kamo.”
O “mga gikan.”
O “mga gikan.”
Sa literal, “an iniirukan na daga.”