Gibo 16:1-40

  • Pinili ni Pablo si Timoteo (1-5)

  • Nahiling sa bisyon an lalaking taga Macedonia (6-10)

  • Pagkakumbertir ni Lydia sa Filipos (11-15)

  • Napreso si Pablo asin Silas (16-24)

  • Binawtismuhan an bantay sa presuhan asin an mga kairiba niya sa harong (25-34)

  • Nag-insistir si Pablo na maghagad nin dispensa an mga opisyal (35-40)

16  Dangan nag-abot siya sa Derbe asin nagpasiring man siya sa Listra. Yaon duman an sarong disipulo na an pangaran Timoteo, na aki nin sarong nagtutubod na babaying Judio alagad an ama Griego,  asin magayunon an sinasabi kan mga tugang sa Listra asin Iconio manungod sa saiya.  Buot ni Pablo na mag-iba sa saiya si Timoteo, pero bago niya siya iniba tinuri niya nguna siya dahil sa mga Judiong nasa mga lugar na idto, huli ta aram ninda gabos na Griego an saiyang ama.  Asin sa saindang pagbiyahe asin pag-agi sa mga siyudad, ipinapaabot ninda sa mga tugang duman an mga napagdesisyunan kan mga apostol asin kan kamagurangan na yaon sa Jerusalem, tanganing masunod iyan kan mga tugang.  Sa siring, padagos nanggad na napapakusog an pagtubod kan mga kongregasyon asin padagos na nagdadakul an bilang kan mga tugang aroaldaw.  Siring man, nag-agi sinda sa Frigia asin Galacia, huli ta pinagbawalan sinda kan banal na espiritu na magpahayag kan mensahe sa probinsiya nin Asia.  Pagkatapos, kan magpasiring sinda sa Misia, naghinguwa sindang makaduman sa Bitinia, alagad paagi sa espiritu, dai sinda tinugutan ni Jesus.  Kaya uminagi sinda sa Misia asin nagpasiring sa Troas.  Asin kan banggi nagkaigwa si Pablo nin bisyon—sarong lalaking taga Macedonia an nakatindog sa atubangan niya asin nakikiulay, na nagsasabi: “Bumalyo ka sa Macedonia asin tabangan mo kami.” 10  Insigida pagkatapos niyang mahiling an bisyon, naghinguwa kaming makaduman sa Macedonia, huling inisip mi na inaapod kami nin Diyos tanganing ipahayag sa sainda an maugmang bareta. 11  Kaya hali sa Troas nagbiyahe kami sa dagat asin duminiretso sa Samotracia, pero kan sunod na aldaw yaon na kami sa Neapolis; 12  asin hali duman nagpasiring kami sa Filipos, sarong kolonya na iyo an panginot na siyudad kan distrito nin Macedonia. Nagpirmi kami nin pirang aldaw sa siyudad na ini. 13  Kan aldaw nin Sabbath nagluwas kami sa trangkahan kan siyudad asin nagduman sa gilid nin salog, huling iniisip mi na igwa duman nin lugar na pamibian, dangan nagtukaw kami asin nagpuon na makipag-ulay sa mga babaying nagkakatiripon. 14  Asin nagdadangog an sarong may takot sa Diyos na babaying taga siyudad nin Tiatira na an pangaran Lydia, sarong paratinda nin mga tela asin badong purpura.* Lubos na binuksan ni Jehova* an saiyang puso tanganing magtao nin atensiyon sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. 15  Ngunyan kan mabawtismuhan siya asin an mga kairiba niya sa harong, nakiulay siya sa samo: “Kun ibinibilang nindo ako na maimbod ki Jehova,* madya kamo asin magdagos kamo sa harong ko.” Asin pinirit niya kaming magdagos sa harong niya. 16  Sarong aldaw kan pasiring kami sa lugar na pamibian, nasabat mi an sarong suruguon na babayi na may maraot na espiritu na nagtatao sa babayi nin kakayahan na manghula. Dakul na kuwarta an nakukua kan saiyang mga amo dahil sa panghuhula niya. 17  An babaying ini sigeng sunod ki Pablo saka sa samuya asin sigeng kurahaw nin arog kaining mga tataramon: “An mga lalaking ini mga uripon kan Kahuruhalangkawing Diyos asin nagbabalangibog sa saindo kan dalan nin kaligtasan.” 18  Padagos niyang ginigibo ini sa laog nin dakul na aldaw. Kan huri, naubos na an pasensiya ni Pablo kaya hinampang niya an babayi asin sinabihan an espiritu: “Sa ngaran ni Jesu-Cristo, pinagbubutan takang lumuwas sa saiya.” Asin luminuwas ini kan mismong oras na iyan. 19  Buweno, kan mahiling kan saiyang mga amo na nawara na an pinagkakakuwartahan ninda, pinugol ninda si Pablo asin Silas saka ginuyod an mga ini pasiring sa plasa* tanganing iatubang sa mga tagapamahala. 20  Kan madara na ninda an mga ini sa mga mahistrado sibil, sinabi ninda: “Grabeng pangriribok sa siyudad ta an ginigibo kan mga tawong ini. Mga Judio sinda, 21  asin nagtutukdo sinda nin mga kaugalian na bakong tama na akuon o gibuhon niyato, dahil mga Romano kita.” 22  Asin nagkasararo an mga tawo laban ki Pablo saka Silas, asin ipinagbuot kan mga mahistrado sibil na hubaan sinda saka hampakon nin pamakol. 23  Pagkatapos ninda sindang hampakon nin dakul na beses, iprineso ninda an duwa asin pinagbutan an bantay sa presuhan na bantayan na marhay an mga ini. 24  Dahil sa pagbuot na iyan, ilinaag niya sinda sa pinakatagong selda asin binugtakan nin mga pandog* an saindang mga bitis. 25  Alagad kan kamatangaan na nin banggi, namimibi si Pablo asin Silas saka nag-aawit nin pag-umaw sa Diyos, asin nagdadangog sa sainda an mga preso. 26  Bigla na sana, nagkaigwa nin makusog na linog, mala ta nagkayurugyog an mga pundasyon kan presuhan. Bigla man na nagkaburuksan an gabos na pinto, asin nagkatarangkas an mga kadena kan gabos na preso. 27  Kan mapagmata an bantay kan presuhan asin mahiling niyang burukas an mga pinto kaini, hinugkot niya an saiyang espada asin gusto nang maghugot, huling naghuhuna siya na nakadulag an mga preso. 28  Alagad nagkurahaw si Pablo: “Dai mo iyan paggibuhon, ta yaon kami gabos digdi!” 29  Kaya nagpakua siya nin mga ilaw saka duminalagan pasiring ki Pablo asin Silas, asin nagtatakig siyang luminuhod sa atubangan ninda. 30  Ilinuwas niya sinda asin sinabi: “Mga Ginoo, ano an dapat kong gibuhon para maligtas?” 31  Sinabi ninda: “Magtubod ka sa Kagurangnan na Jesus, asin maliligtas ka, ika saka an mga kairiba mo sa harong.” 32  Dangan ipinahayag ninda an tataramon ni Jehova* sa saiya asin sa gabos na kairiba niya sa harong. 33  Asin iiniba niya sinda kan mismong oras na iyan kan banggi saka hinugasan an saindang mga lugad. Pagkatapos, siya asin an gabos na kairiba niya sa harong tulos na binawtismuhan. 34  Dinara niya sinda sa saiyang harong saka hinandaan nin kakanon sa lamesa, asin ngunyan na nagtubod na siya sa Diyos, ugmahon siya pati an gabos na kairiba niya sa harong. 35  Kan aga na, nagsugo nin mga guwardiya an mga mahistrado sibil tanganing sabihon sa saiya: “Paluwasa na an mga lalaking idto.” 36  Ipinaisi ini ki Pablo kan bantay sa presuhan, na sinasabi: “An mga mahistrado sibil nagsugo nin mga tawuhan tanganing palibrehon kamong duwa. Kaya puwede na kamong lumuwas, libre na kamo.” 37  Alagad sinabi ni Pablo sa sainda: “Hinampak ninda kami sa publiko na dai pa nasesentensiyahan,* dawa ngani mga Romano kami, tapos iprineso pa. Ngunyan gusto ninda kaming paluwason nin sekreto? Dai puwede! Magdigdi sinda asin ibanan ninda kami paluwas.” 38  Sinabi kan mga guwardiya an mga tataramon niyang ini sa mga mahistrado sibil. Nagkatarakot an mga ini kan maisihan nindang mga Romano sinda. 39  Kaya nagduruman an mga opisyal asin naghagad nin dispensa sa sainda, asin pagkatapos sindang ibanan paluwas sa presuhan, pinakiulayan sinda kan mga ini na maghali sa siyudad. 40  Alagad pagkaluwas ninda sa presuhan, nagduman sinda sa harong ni Lydia; asin kan mahiling ninda an mga tugang, pinakusog ninda an mga ini dangan naghali na sinda.

Mga Nota

Sa Ingles, purple.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “saudan.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “dai binibista.”