Gibo 15:1-41

  • Diriskusyunan sa Antioquia mapadapit sa pagturi (1, 2)

  • Dinara an isyu sa Jerusalem (3-5)

  • Nagtiripon an kamagurangan asin mga apostol (6-21)

  • Surat hali sa namamahalang grupo (22-29)

    • Maglikay sa dugo (28, 29)

  • Napakusog an mga kongregasyon kan surat (30-35)

  • Nagsuwayan si Pablo asin Bernabe (36-41)

15  Ngunyan igwang mga lalaking nag-arabot hali sa Judea asin nagpuon na magtukdo sa mga tugang: “Sagkod na dai kamo tinuturi sigun sa pagbuot ni Moises, dai kamo maliligtas.”  Alagad pagkatapos na magkaigwa nin dai pagkauruyon asin nin pakipagdiskusyunan sa sainda si Pablo saka Bernabe, napagdesisyunan na si Pablo, Bernabe, asin an nagkapirang iba pa magduman sa mga apostol asin kamagurangan sa Jerusalem tanganing iatubang an manungod sa isyung ini.*  Kaya pagkatapos sindang maihatod kan kongregasyon sa huruharayo, an mga lalaking ini nagpadagos sa pagbaklay asin nag-agi sa Fenicia saka Samaria, na detalyadong isinasaysay an pagkakumbertir kan mga tawo kan mga nasyon asin nagtatao nin dakulang kaugmahan sa gabos na tugang.  Pag-abot ninda sa Jerusalem, may kabuutan sindang inako kan kongregasyon asin kan mga apostol saka kan kamagurangan, asin isinaysay ninda an dakul na bagay na ginibo nin Diyos paagi sa sainda.  Alagad an nagkapira sa mga disipulo na dating kabilang sa sekta kan mga Fariseo nagtirindog asin nagsabi: “Kaipuhan na turion sinda asin pagbutan na utubon an Katugunan ni Moises.”  Kaya nagtiripon an mga apostol asin an kamagurangan tanganing pag-urulayan an bagay na ini.  Pagkatapos nin halawig asin mainit na diskusyon, tuminindog si Pedro asin nagsabi sa sainda: “Mga tugang, aram na aram nindo na kaidto pa, sa sato gabos na yaon digdi, pinili ako nin Diyos tanganing paagi sa sako madangog kan mga tawo kan mga nasyon an maugmang bareta asin magturubod sinda.  Asin an Diyos, na nakakaaram kan nasa puso, nagpatotoo paagi sa pagtao sa sainda kan banal na espiritu, siring kan ginibo man niya sa sato.  Asin dai man lamang niya sinda minansay na napapalain sa sato, kundi saiyang dinalisay an mga puso ninda huli kan saindang pagtubod. 10  Kaya taano ta inuubos nindo an pasensiya nin Diyos paagi sa pagbugtak sa mga disipulo nin magabat na pasanon na dai kayang darahon maski kan satuyang mga apuon o niyato mismo? 11  Minsan siring, kita nagtutubod na maliligtas kita paagi sa daing kapantay na kabuutan kan Kagurangnan na Jesus, asin iyo man an pagtubod ninda.” 12  Sa siring nagsilensiyo an bilog na grupo, asin nagpuon sindang magdangog ki Bernabe asin Pablo mantang isinasaysay kan mga ini an dakul na mga tanda saka ngangalásan* na ginibo nin Diyos paagi sa sainda sa tahaw kan mga nasyon. 13  Pagkatapos nindang magtaram, suminimbag si Santiago: “Mga tugang, danguga nindo ako. 14  Detalyadong isinaysay ni Simeon* kun paanong sa inot na pagkakataon itinao nin Diyos an saiyang atensiyon sa mga nasyon tanganing kumua hali sa sainda nin sarong banwaan para sa saiyang ngaran. 15  Asin minauyon diyan an mga tataramon kan Mga Propeta, siring kan nasusurat: 16  ‘Pagkatapos kan mga bagay na ini mabalik ako asin ititindog ko liwat an buminagsak na tolda* ni David; hihirahayon ko an mga nagabang parte asin itutugdok ko liwat iyan, 17  tanganing an nagkataradang mga tawo maigot na maghanap ki Jehova,* kaiba an mga tawo kan gabos na nasyon, sarong banwaan na inaapod uyon sa sakuyang ngaran, an sabi ni Jehova,* na iyo an naggigibo kan mga bagay na ini, 18  na itinalaga niya kaidto pa.’ 19  Kaya an opinyon ko digdi, dai na pagpasakitan an mga tawo kan mga nasyon na nagmamawot maglingkod sa Diyos, 20  kundi na suratan sinda na maglikay sa mga bagay na konektado sa pagsamba sa mga idolo, sa seksuwal na imoralidad,* sa pagkakan nin mga hayop na tinilok,* asin sa dugo. 21  Huli ta puon pa kan suanoy na mga panahon, igwa sa lambang siyudad nin mga naghuhulit kan mga isinurat ni Moises, asin binabasa an mga iyan nin makusog sa mga sinagoga kada aldaw nin Sabbath.” 22  Dangan an mga apostol asin an kamagurangan, pati na an bilog na kongregasyon, nagdesisyon na magsugo sa Antioquia nin mga lalaking pinili hali sa sainda, na maiba ki Pablo asin Bernabe; isinugo ninda si Judas na inaapod na Barsabas asin si Silas, mga lalaking nanginginot sa tahaw kan mga tugang. 23  Ini an isinurat ninda asin ipinadara paagi sa mga lalaking ini: “Hali sa mga apostol asin kamagurangan, na saindong mga tugang, para sa mga tugang sa Antioquia, Siria, asin Cilicia na kabilang sa mga tawo kan mga nasyon: Kumusta sa saindo gabos! 24  Nabaretaan mi na may mga hali digdi sa samo na nagdiyan asin nagdara sa saindo nin kapurisawan dahil sa mga sinabi ninda, na naghihinguwang rauton an saindong pagtubod, dawa ngani mayo man kaming itinaong ano man na instruksiyon sa sainda. 25  Dahil kaini, nagkasararo kami na pumili nin mga isusugo sa saindo kaiba kan mga namumutan niyamong si Bernabe asin Pablo, 26  mga lalaking idinusay na an saindang buhay* para sa ngaran kan satong Kagurangnan na Jesu-Cristo. 27  Kaya isinusugo mi diyan si Judas asin Silas, tanganing masabi man ninda mismo an manungod sa mga bagay na ini. 28  Huli ta pinagmarhay kan banal na espiritu asin niyamo mismo na dai na magdagdag pa nin pagabat sa saindo apuwera kan mga bagay na ini na kaipuhan nanggad: 29  na padagos na maglikay sa mga bagay na inatang sa mga idolo, sa dugo, sa pagkakan nin mga hayop na tinilok,* asin sa seksuwal na imoralidad.* Kun pagmamaigutan nindong rayuan an mga bagay na ini, mapapakarhay kamo. Ingatan tabi nindo an saindong sadiri.”* 30  Kaya nagharali an mga lalaking ini asin nagpasiring sa Antioquia, asin tinipon ninda an gabos na disipulo saka itinao sa mga ini an surat. 31  Pagkabasa kaiyan, nag-urugma sinda dahil sa nakakapakusog na mga tataramon. 32  Asin huling mga propeta man si Judas asin Silas, pinarigon ninda an buot kan mga tugang paagi sa dakul na diskurso asin pinakusog ninda an mga ini. 33  Pagkatapos nindang magpirmi duman nin pirang panahon, an mga tugang sa lugar na idto may kaugmahan na pinabalik sinda sa mga nagsugo sa sainda. 34  *—— 35  Alagad si Pablo asin Bernabe nagpawalat sa Antioquia na padagos na nagtutukdo, asin kaiba an dakul na iba pang tugang, padagos sindang nagpahayag kan maugmang bareta mapadapit sa tataramon ni Jehova.* 36  Pakalihis nin nagkapirang aldaw, sinabi ni Pablo ki Bernabe: “Balikan na niyato asin bisitahon an mga tugang sa gabos na siyudad kun sain ibinalangibog ta an tataramon ni Jehova,* tanganing makumusta niyato sinda.” 37  Gustong-gusto ni Bernabe na iiba si Juan, na inaapod na Marcos. 38  Alagad dai uyon si Pablo na iiba siya, huli ta binayaan sinda kaini kan nasa Pamfilia sinda asin dai ini nag-iba sa sainda sa gibuhon. 39  Dahil diyan, nagkainitan an duwa kaya nagsuwayan sinda; asin iiniba ni Bernabe si Marcos saka naglayag pasiring sa Ciprus. 40  Si Silas an pinili ni Pablo, asin pagkatapos na ipagkatiwala siya kan mga tugang ki Jehova* asin sa Saiyang daing kapantay na kabuutan, naghali siya. 41  Nag-agi siya sa Siria asin Cilicia, na pinapakusog an mga kongregasyon.

Mga Nota

O “sa diriskutiran na ini.”
O “senyales.”
Si Simon Pedro ini.
O “payag; harong.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “mga hayop na ginadan na dai pinadugo.”
O “kalag.”
O “mga hayop na ginadan na dai pinadugo.”
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
Sa literal, “Marahay na salud sa saindo!”
Hilingon an nota sa Mateo 17:21.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.