Gibo 14:1-28

  • An pagdakul nin nagtutubod sa Iconio asin an pagkontra nin mga Judio (1-7)

  • Namaluan na mga diyos kan nasa Listra (8-18)

  • Nakaligtas si Pablo sa panggagapo (19, 20)

  • Pagpakusog sa mga kongregasyon (21-23)

  • Pagbalik sa Antioquia sa Siria (24-28)

14  Ngunyan sa Iconio magkaibanan sindang naglaog sa sinagoga kan mga Judio asin dahil sa magayunon nindang pagpahayag, kadakul na Judio saka Griego an nagturubod.  Alagad an mga Judiong dai nagtutubod sinutsutan an mga tawo kan mga nasyon, na nagin dahilan na magkaaranggot an mga ini sa mga tugang.  Kaya sa laog nin huruhalawig na panahon, daing takot nindang ipinahayag an mensahe manungod sa daing kapantay na kabuutan nin Diyos huling igwa sinda nin awtoridad hali ki Jehova,* asin ipinahiling niya an saiyang pag-uyon sa mensaheng iyan paagi sa pagtao sa sainda nin kapangyarihan na gumibo nin mga tanda asin ngangalásan.*  Minsan siring, nabanga an bilog na siyudad; may mga kuminampi sa mga Judio, alagad an iba kuminampi sa mga apostol.  Kan an mga tawo kan mga nasyon saka an mga Judio kaiba an mga tagapamahala kaini magpurbar na gibuhan sinda nin grabeng pang-iinsulto asin gapuon,  naisihan ninda iyan, asin nagdulag sinda pasiring sa mga siyudad nin Licaonia, Listra, asin Derbe, saka sa nakapalibot na mga lugar.  Duman padagos sindang nagpahayag kan maugmang bareta.  Ngunyan duman sa Listra igwa nin sarong lalaking nakatukaw na may diperensiya an mga bitis. Pilay na siya puon kan mamundag asin dai man lamang nakalakaw.  An lalaking ini nagdadangog mantang nagtataram si Pablo. Hiniling siya ni Pablo nin diretso asin kan marisa niya na may pagtubod an lalaki asin naniniwalang mararahay siya, 10  sinabi ni Pablo nin makusog: “Tumindog ka.” Kaya bigla ining tuminindog asin nagpuon na maglakaw. 11  Kan mahiling kan mga tawo an ginibo ni Pablo, nagkururahaw sinda sa lengguwahe kan Licaonia: “An mga diyos nagin siring sa mga tawo asin nagbaba digdi sa sato!” 12  Asin pinunan nindang apudon si Bernabe na Zeus, alagad si Pablo inapod nindang Hermes, huli ta siya an nanginginot sa pagtaram. 13  Dangan an saserdote ni Zeus, na an templo yaon sa may palaog sa siyudad, nagdara duman sa mga trangkahan nin mga baka saka mga koronang gibo sa burak asin gusto niyang magdulot nin mga atang kaibanan an mga tawo. 14  Alagad, kan maaraman iyan ni apostol Bernabe asin apostol Pablo, ginisi ninda an saindang mga bado asin duminalagan sa tahaw kan mga tawo saka nagkurahaw: 15  “Mga amigo, ano ta ginigibo nindo an mga bagay na ini? Mga tawo man kami na may mga kaluyahan kapareho nindo. Asin ipinapahayag niyamo sa saindo an maugmang bareta tanganing bayaan nindo an daing serbing mga bagay na ini asin rumani sa buhay na Diyos, na naggibo kan langit asin kan daga saka kan dagat pati kan gabos na bagay na yaon diyan. 16  Sa nakaaging mga panahon tinugutan niya an gabos na nasyon na gibuhon an sadiri nindang kagustuhan, 17  alagad padagos siyang nagwalat nin patotoo manungod sa kun siisay siya paagi sa paggibo niya nin karahayan, na tinatawan kamo nin uran hali sa langit saka nin abundang ani, asin tinatawan kamo nin igong kakanon saka pinapano nin kaugmahan an saindong mga puso.” 18  Pero sa ibong kan mga sinabi nindang ini, nasakitan sindang pugulan an mga tawo sa pag-atang sa sainda. 19  Alagad may nag-arabot na mga Judio hali sa Antioquia asin Iconio, asin napasunod kan mga ini an mga tawo, kaya ginapo ninda si Pablo asin ginuyod siya paluwas sa siyudad, na naghuhuna na gadan na siya. 20  Pero kan tiripunan siya kan mga disipulo, buminuhat siya asin luminaog sa siyudad. Kan sunod na aldaw naghali sinda ni Bernabe asin nagpasiring sa Derbe. 21  Pagkatapos nindang maipahayag an maugmang bareta sa siyudad na iyan asin matabangan an nagkapira na magin disipulo, nagbalik sinda sa Listra, Iconio, asin Antioquia. 22  Duman pinakusog ninda an mga disipulo,* na pinaparigon an buot kan mga ini na magdanay sa pagtubod asin sinasabi: “Sa paglaog niyato sa Kahadian nin Diyos, kaipuhan kitang umagi nin dakul na kasakitan.” 23  Saro pa, nagnombra sinda nin kamagurangan sa lambang kongregasyon, asin paagi sa pagpamibi saka pag-ayuno, ipinagkatiwala ninda an mga ini ki Jehova,* na sa saiya nagturubod sinda. 24  Dangan naghali an duwa saka nag-agi sa Pisidia asin nag-abot sa Pamfilia, 25  asin pagkatapos nindang maibalangibog an tataramon sa Perga, nagpasiring sinda sa Atalia. 26  Hali duman, naglayag sinda pasiring sa Antioquia, kun sain duman sinda kaidto ipinagkatiwala sa Diyos asin sa saiyang daing kapantay na kabuutan tanganing utubon an sarong gibuhon, na ngunyan natapos na ninda. 27  Kan mag-abot sinda asin matipon ninda an kongregasyon, isinaysay ninda an manungod sa dakul na bagay na ginibo nin Diyos paagi sa sainda saka an pagbukas niya kan pinto sa mga nasyon tanganing makalaog an mga ini asin magturubod. 28  Kaya huruhalawig na panahon sindang nakiibanan sa mga disipulo.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “senyales.”
O “an mga kalag kan mga disipulo.”
Hilingon sa Glosaryo.