Gibo 13:1-52

  • Isinugo si Bernabe asin Saulo bilang mga misyonero (1-3)

  • Ministeryo sa Ciprus (4-12)

  • Diskurso ni Pablo sa Antioquia sa Pisidia (13-41)

  • Pagbuot paagi sa propesiya na maghulit sa mga nasyon (42-52)

13  Sa lokal na kongregasyon sa Antioquia, igwa nin mga propeta asin mga paratukdo: si Bernabe, si Simeon na inaapod na Negro, si Lucio na taga Cirene, si Manaen na nagin kaeskuwela ni Herodes na tagapamahala nin distrito, asin si Saulo.  Mantang naglilingkod sinda ki Jehova* asin nag-aayuno, nagsabi an banal na espiritu: “Pilion nindo para sa sako si Bernabe saka si Saulo; may gibuhon akong itinagama sa sainda.”  Dangan pagkatapos nindang mag-ayuno asin mamibi, ipinatong ninda sa duwa an saindang mga kamot asin isinubol an mga ini.  Kaya an mga lalaking ini, na isinugo kan banal na espiritu, nagpasiring sa Seleucia, asin hali duman naglayag sinda pa-Ciprus.  Pag-abot ninda sa Salamis, nagpuon sindang magbalangibog kan tataramon nin Diyos sa mga sinagoga kan mga Judio. Kaibanan man ninda si Juan bilang katabang.  Kan malibot na ninda an bilog na isla sagkod sa Pafos, may natuparan sindang sarong lalaking Judio na an pangaran Bar-Jesus, sarong espiritista asin nagsasagin-sagin na propeta.  Kurukaiba siya kan gobernador* na si Sergio Paulo, sarong intelihenteng tawo. Ipinaapod kaini si Bernabe asin Saulo huli ta interesado ining marhay na magdangog sa tataramon nin Diyos.  Alagad pinunan sindang kontrahon kan espiritistang si Elimas* (sa katunayan, an pangaran na Elimas nangangahulugan na espiritista), asin hininguwa niyang ulangon an gobernador tanganing dai ini magtubod.  Dangan si Saulo, na inaapod man na Pablo, napano nin banal na espiritu, kaya hiniling niya nin diretso sa mata an espiritista 10  saka sinabi: “Ika na puro na sana pandadaya asin karatan an nasa isip, ika na aki kan Diyablo, ika na kaiwal kan gabos na katanusan, ano dai ka talaga mapundo sa pagbiribid kan matanos na mga dalan ni Jehova?* 11  Papadusahan ka ni Jehova* ngunyan; mabubuta ka asin sa laog nin sarong panahon dai mo mahihiling an liwanag kan aldaw.” Tulos-tulos na nariparo niyang nagin maalupuop an saiyang paghiling saka nagdiklom an palibot niya, asin sige siyang kapkap sa palibot sa paghanap nin makabit sa saiya. 12  Kan mahiling kan gobernador an nangyari, nagpuon siyang magtubod, huli ta napangalas siyang marhay sa mga bagay na nanudan niya manungod ki Jehova.* 13  Hali sa Pafos, naglayag ngunyan si Pablo saka an mga kairiba niya asin nag-abot sa Perga sa Pamfilia. Alagad binayaan sinda ni Juan asin nagbuwelta ini sa Jerusalem. 14  Minsan siring, nagpadagos sinda asin hali sa Perga nagduman sinda sa Antioquia sa Pisidia. Dangan naglaog sinda sa sinagoga sa aldaw nin Sabbath asin nagtukaw. 15  Pagkatapos kan pampublikong pagbasa kan Katugunan asin kan Mga Propeta, pinakiulayan sinda kan mga namamayo sa sinagoga, na an sabi: “Mga tugang, kun igwa kamong ano man na sasabihon na makakapakusog sa mga tawo, sabihon nindo.” 16  Kaya tuminindog si Pablo, asin kasabay kan pagsenyas kan saiyang kamot, sinabi niya: “Mga Israelita asin kamong iba pa na may takot sa Diyos, magdangog kamo. 17  Pinili kan Diyos kan banwaan na ini nin Israel an satuyang mga apuon, asin pinangyari niyang magin bantog an banwaan mantang namumuhay sinda bilang mga dayuhan sa daga nin Ehipto asin ilinuwas niya sinda duman paagi kan saiyang makusog na kapangyarihan.* 18  Asin sa laog nin mga 40 taon, pinagpasensiyahan niya sinda sa kaawagan. 19  Pagkatapos puhuon an pitong nasyon sa daga nin Canaan, itinao niya an dagang iyan bilang mana kan mga Israelita. 20  An gabos na iyan nangyari sa laog nin mga 450 taon. “Pagkatapos kaini, tinawan niya sinda nin mga hukom sagkod sa panahon ni Samuel na propeta. 21  Alagad pagkatapos kaiyan naghagad sinda na magkaigwa sinda nin hadi, asin itinao nin Diyos sa sainda si Saul na aki ni Kis, sarong lalaki kan tribo ni Benjamin, asin 40 taon siyang naghadi sa sainda. 22  Pagkahalia ki Saul sa trono, pinili niya si David na magin hadi ninda, na manungod sa saiya nagpatotoo Siya asin nagsabi: ‘Si David na aki ni Jesse sarong lalaking inuuyunan kan sakuyang puso; gigibuhon niya an gabos na bagay na mawot ko.’ 23  Kauyon kan Saiyang panuga, nagpili an Diyos hali sa mga gikan* kan lalaking ini nin sarong paraligtas para sa Israel, si Jesus. 24  Bago kan saiyang pagdatong, hayag na ihinulit ni Juan sa bilog na banwaan kan Israel an bawtismo bilang simbolo nin pagsulsol. 25  Pero kan patapos na si Juan sa saiyang ministeryo, sinasabi niya: ‘Sa paghuna nindo, siisay ako? Bako ako siya. Alagad uya! may Saro na maabot na kasunod ko asin dai ako angay na maghali kan sandalyas sa saiyang mga bitis.’ 26  “Mga tugang, kamo na mga naggikan sa pamilya ni Abraham asin kamong iba pa na may takot sa Diyos, an mensahe mapadapit sa kaligtasan na ini ipinaabot sa sato. 27  Huli ta dai siya minidbid kan mga nag-iistar sa Jerusalem asin kan saindang mga tagapamahala, alagad kan hinuhusgaran ninda siya, inutob ninda an mga bagay na sinabi sa libro kan Mga Propeta, na binabasa nin makusog kada sabbath. 28  Maski ngani dai sindang nakuang basehan para ipagadan siya, pinirit ninda si Pilato na gibuhon iyan. 29  Asin kan magibo na ninda an gabos na bagay na nasusurat manungod sa saiya, ibinaba ninda siya sa harigi* asin ibinugtak sa sarong lulubngan.* 30  Alagad ibinangon siya nin Diyos hali sa mga gadan, 31  asin sa laog nin dakul na aldaw nagpahiling siya sa mga nag-iba sa saiya kaidto sa Jerusalem hali sa Galilea. An mga ini iyo na ngunyan an nagpapatotoo sa mga tawo manungod sa saiya. 32  “Kaya ipinapahayag mi sa saindo an maugmang bareta manungod sa panugang itinaram sa satuyang mga apuon. 33  Lubos iyan na inutob nin Diyos sa sato, na saindang mga aki, paagi sa pagbuhay niya liwat ki Jesus; siring kan nasusurat sa ikaduwang salmo:* ‘Ika an sakuyang aki; sa aldaw na ini ako nagin saimong ama.’ 34  Asin an ginibo Niyang pagbuhay liwat sa saiya hali sa mga gadan tanganing dai na nuarin man magbalik sa kalapaan, ipinahayag Niya nin arog kaini: ‘Ipapahiling ko sa saimo an sakuyang maimbod na pagkamuot na ipinanuga ko ki David, asin iyan mapagkakatiwalaan.’* 35  Kaya sinasabi man sa saro pang salmo: ‘Dai mo tutugutan na mag-agi nin kalapaan an saro na maimbod sa saimo.’ 36  Sa parte ni David, naglingkod siya sa Diyos sa bilog niyang buhay, nagturog sa kagadanan, ilinubong sa kaibanan kan saiyang mga apuon, asin nag-agi nin kalapaan. 37  Sa ibong na lado, siya na ibinangon nin Diyos dai nag-agi nin kalapaan. 38  “Kun siring mga tugang, ipinapaisi ko sa saindo na paagi sa saiya mapapatawad an saindong mga kasalan, 39  asin na sa gabos na bagay na diyan dai kamo kayang ipahayag na daing sála kan Katugunan ni Moises, an gabos na nagtutubod ipinapahayag na daing sála paagi sa saiya. 40  Kaya, mag-ingat kamo na dai mangyari sa saindo an sinabi sa libro kan Mga Propeta: 41  ‘Hilingon nindo ini, kamong mga paratuya-tuya, asin magngalas kamo, saka magadan, huli ta igwa akong ginigibo sa panahon nindo, sarong gibo na dai nindo nuarin man paniniwalaan dawa pa may magsaysay kaiyan sa saindo nin detalyado.’” 42  Ngunyan kan pahali na sinda, pinakiulayan sinda kan mga tawo na ipaliwanag ninda an mga bagay na ini sa sunod na Sabbath. 43  Kaya pagkatapos kan pagtiripon sa sinagoga, an dakul sa mga Judio asin an mga nakumbertir* na nagsasamba sa Diyos nagsurunod ki Pablo saka Bernabe, asin kinaulay kan duwa an mga ini, na pinapakusog sinda na dai pagbutasan an daing kapantay na kabuutan nin Diyos. 44  Kan sunod na Sabbath, nagtiripon an haros bilog na siyudad tanganing magdangog sa tataramon ni Jehova.* 45  Kan mahiling kan mga Judio an dakul na tawo, grabe an saindang pagkauri asin nagpuon sindang magtaram nin mga paglanghad, na kinokontra an mga bagay na sinasabi ni Pablo. 46  Dangan daing takot na sinabi sa sainda ni Pablo asin Bernabe: “Kaipuhan na sa saindo nguna inot na ipahayag an tataramon nin Diyos. Ngunyan na hinahabuan nindo iyan asin dai nindo ibinibilang an sadiri nindo na maninigo sa buhay na daing katapusan, sa mga nasyon na kami mahulit. 47  Huli ta pinagbutan kami ni Jehova* paagi sa mga tataramon na ini: ‘Pinili taka na magin ilaw nin mga nasyon, tanganing magdara nin kaligtasan sagkod sa kapuro-puruhi kan daga.’” 48  Kan madangog ini kan mga tawo kan mga nasyon, nag-urugma sinda saka nagpuon sindang magsarabi na kahanga-hanga nanggad an tataramon ni Jehova,* asin nagturubod an gabos na igwang pusong nasa tamang kamugtakan para sa buhay na daing katapusan. 49  Dugang pa, an tataramon ni Jehova* naglalakop sa bilog na teritoryong iyan. 50  Alagad sinutsutan kan mga Judio an mga debotong babayi na midbid sa lugar na iyan saka an mga panginot na lalaki kan siyudad, dangan pinersegir ninda si Pablo asin Bernabe saka puwersahan na pinahali duman. 51  Kaya ipinagpag kan duwa an alpog sa saindang mga bitis bilang patotoo laban sa mga taga duman asin nagpasiring sinda sa Iconio. 52  Asin an mga disipulo padagos na napano nin kaugmahan asin banal na espiritu.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “prokonsul.” Hilingon sa Glosaryo.
Iyo man sana ini si Bar-Jesus sa bersikulo 6.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “takyag.”
Sa literal, “sa banhi.”
O “kahoy.”
O “lulubngan na girumduman.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “masasarigan.”
O “proselito.” Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.