Gibo 11:1-30

  • Isinaysay ni Pedro sa mga apostol an nangyari (1-18)

  • Si Bernabe asin Saulo sa Antioquia sa Siria (19-26)

    • Inot na inapod na mga Kristiyano an mga disipulo (26)

  • Ihinula ni Agabo an sarong tiggutom (27-30)

11  Nabaretaan ngunyan kan mga apostol asin kan mga tugang na nasa Judea na inako man kan mga tawo kan mga nasyon an tataramon nin Diyos.  Kaya kan mag-abot si Pedro sa Jerusalem, pinunan siyang tuyawon* kan mga nagsusuportar sa pagturi,  na sinasabi: “Naglaog ka sa harong nin mga tawong dai tinuri asin nagkakan kaiba ninda.”  Sa siring, detalyadong ipinaliwanag ni Pedro sa sainda an nangyari, na sinasabi:  “Yaon ako kaidto sa siyudad nin Jope asin namimibi, dangan nagkaigwa ako nin bisyon asin nahiling ko diyan an siring sa sarong dakulaon na tamong na garo nakakaputan sa apat na kanto kaini asin itinutunton hali sa langit, tapos buminaba iyan sa mismong atubangan ko.  Pinagmasdan kong marhay iyan, asin nahiling ko diyan an mga hayop sa daga na apat an bitis, mga layas na hayop, mga hayop na nagkakamang, asin mga gamgam sa kalangitan.  Nadangog ko man an sarong boses na nagsabi sa sako: ‘Tindog na Pedro, magbuno ka asin magkakan!’  Alagad sinabi ko: ‘Dai ko lamang gigibuhon iyan Kagurangnan, ta dai pa ako kasuarin man naghungit sa nguso ko nin sarong bagay na maati o bakong malinig.’  An boses hali sa langit nagtaram giraray: ‘Dai mo na pag-apudon na maati an mga bagay na lininig na nin Diyos.’ 10  Nagtaram ini sa ikatulong beses, dangan idtong gabos na nahiling ko binutong pabalik sa langit. 11  Siring man, kan mismong oras na idto, may tulong lalaking nakatindog sa may luwas kan harong na dinadagusan ko. Isinugo sinda na magduman sa sako hali sa Cesarea. 12  Dangan sinabi kan espiritu na umiba ako sa sainda asin na dai na ako magparaduwa-duwa. Pero nag-iba man sa sako ining anom na tugang niyato, tapos naglaog kami sa harong kan tawong idto. 13  “Isinaysay niya sa samo na may nahiling siyang anghel sa harong niya asin na nagsabi ini: ‘Isugo mo sa Jope an mga tawuhan mo tanganing padigdihon si Simon na inaapod na Pedro, 14  asin sasabihon niya sa saimo an mga bagay na paagi kaiyan ika saka an gabos mong kairiba sa harong maliligtas.’ 15  Alagad kan magpuon na akong magtaram, an banal na espiritu buminaba sa sainda kapareho kan pagbaba man kaiyan sa sato kan primero. 16  Dahil diyan nagirumduman ko su sinasabi kaidto kan Kagurangnan: ‘Si Juan nagbawtismo sa tubig, alagad kamo babawtismuhan sa banal na espiritu.’ 17  Kaya, kun itinao nin Diyos sa sainda an iyo man sanang daing bayad na regalong itinao niya sa sato na mga nagturubod sa Kagurangnan na Jesu-Cristo, siisay man ako para mapugulan* ko an Diyos?” 18  Kan madangog ninda ini, nagpundo na sinda sa pagkontra,* asin pinamuraway ninda an Diyos, na sinasabi: “Kun siring, tinawan man nin Diyos nin oportunidad na makapagsulsol an mga tawo kan mga nasyon tanganing magkamit sinda nin buhay.” 19  Ngunyan, idtong mga nagkasuruway-suway huli kan persekusyon na nangyari pagkatapos kan ginibo ki Esteban nakaabot sagkod sa Fenicia, Ciprus, asin Antioquia, pero ipinahayag ninda an tataramon sa mga Judio sana. 20  Alagad, an nagkapirang disipulong taga Ciprus asin Cirene nagduman sa Antioquia saka nagpuon na maghulit sa mga tawong nagtataram nin Griego, na ipinapahayag an maugmang bareta manungod sa Kagurangnan na Jesus. 21  Siring man, yaon sa sainda an suporta ni Jehova,* asin dakulang bilang an nagturubod saka nagin parasunod kan Kagurangnan. 22  An bareta manungod sa sainda nakaabot sa kongregasyon sa Jerusalem, asin isinugo ninda si Bernabe sagkod duman sa Antioquia. 23  Kan mag-abot siya asin mahiling niya an daing kapantay na kabuutan nin Diyos, naugma siya asin pinakusog niya sinda gabos na padagos na magkaigwa nin udok sa pusong determinasyon na magin maimbod sa Kagurangnan. 24  Marahay na tawo si Bernabe asin pano siya nin banal na espiritu saka may hararom na pagtubod. Bilang resulta, dakul pa an nagturubod sa Kagurangnan. 25  Pagkatapos, nagduman siya sa Tarso asin pigparahanap niya si Saulo. 26  Kan manumpungan niya ini, iiniba niya siya sa Antioquia. Sa laog nin sarong taon nakiasosyar sinda sa kongregasyon duman asin dakul an saindang tinukduan. Siring man, paagi sa paggiya nin Diyos, sa Antioquia inot na inapod na mga Kristiyano an mga disipulo. 27  Kan mga aldaw na idto may mga propetang nagduman sa Antioquia hali sa Jerusalem. 28  An saro sa sainda na an pangaran Agabo naghula paagi sa espiritu na sarong grabeng tiggutom an mangyayari sa bilog na daga, na sa katunayan, nangyari kan panahon kan pamamahala ni Claudio. 29  Kaya nagdesisyon an mga disipulo, sigun sa kakayahan kan kada saro, na magpadara nin ayuda sa mga tugang na nag-iistar sa Judea; 30  asin itinao ninda iyan ki Bernabe asin Saulo tanganing darahon sa mga kamagurangan.

Mga Nota

O “diskutiron.”
O “maulang.”
Sa literal, “nagsilensiyo na sinda.”
Hilingon sa Glosaryo.