Gibo 10:1-48

  • Bisyon ni Cornelio (1-8)

  • Nahiling ni Pedro sa bisyon an lininig na mga hayop (9-16)

  • Dinalaw ni Pedro si Cornelio (17-33)

  • Ipinahayag ni Pedro an maugmang bareta sa mga Hentil (34-43)

    • “An Diyos mayong pinapalain” (34, 35)

  • Nag-ako an mga Hentil nin banal na espiritu asin binawtismuhan (44-48)

10  Igwa ngunyan nin sarong lalaki sa Cesarea na an pangaran Cornelio, sarong opisyal nin hukbo* sa inaapod na Tropa Italiana.*  Relihiyoso siyang tawo na natatakot sa Diyos pati na an bilog niyang pamilya, asin dakul siyang itinataong tabang sa mga pobre saka pirming nagngangayo-ngayo sa Diyos.  Kan mga ikasiyam na oras kan aldaw,* nahiling niya nin malinaw sa sarong bisyon an sarong anghel nin Diyos na nagrani sa saiya asin nagsabi: “Cornelio!”  Takuton si Cornelio mantang pinagmamasdan niya an anghel, asin naghapot siya: “Ano po idto Kagurangnan?” Sinabi kaini sa saiya: “An saimong mga pamibi asin pagtabang sa mga pobre nakaabot sa Diyos, asin ginirumdom niya an mga iyan.  Kaya ngunyan, isugo mo sa Jope an mga tawuhan mo tanganing padigdihon an sarong lalaki na an pangaran Simon na inaapod man na Pedro.  Nagdadagos ini duman ki Simon, sarong paragibo nin balát na may harong sa gilid kan dagat.”  Pagkahali tulos kan anghel na nakipag-ulay sa saiya, inapod niya an duwa sa mga suruguon niya saka an sarong maki-Diyos na suldados na kabilang sa mga alalay niya,  asin inistorya niya sa sainda an gabos dangan isinugo sinda sa Jope.  Kan sunod na aldaw mantang nagpapadagos sinda sa saindang pagbaklay asin harani na sa siyudad, si Pedro man nagsakat sa bubungan kan harong kan mga ikaanom na oras* tanganing mamibi. 10  Alagad nakamati siya nin grabeng gutom asin gusto niyang magkakan. Miyentras na pighahanda an kakanon, nagkaigwa siya nin bisyon, 11  asin nahiling niya an langit na nabuksan asin igwa diyan nin siring sa sarong dakulaon na tamong na garo nakakaputan sa apat na kanto kaini asin itinutunton sa daga; 12  yaon diyan an gabos na klase nin hayop sa daga, idtong mga apat an bitis asin idtong mga nagkakaramang, pati na gabos na klase nin gamgam* sa kalangitan. 13  Dangan sarong boses an nagsabi sa saiya: “Tindog na Pedro, magbuno ka asin magkakan!” 14  Alagad sinabi ni Pedro: “Dai ko lamang gigibuhon iyan Kagurangnan, ta dai pa ako kasuarin man nagkakan nin ano man na maati asin bakong malinig.” 15  Asin nagtaram giraray sa saiya an boses: “Dai mo na pag-apudon na maati an mga bagay na lininig na nin Diyos.” 16  Nagtaram ini sa ikatulong beses, asin tulos-tulos na initaas sa langit an mga nahiling ni Pedro. 17  Kan mismong oras na idto na nariribong pa si Pedro asin nag-iisip-isip kun ano an kahulugan kan nahiling niyang bisyon, an mga lalaking isinugo ni Cornelio naghapot kun sain an harong ni Simon asin nagtindog sa may trangkahan. 18  Nag-apod sinda asin naghapot kun igwa sa harong na idto nin bisitang Simon na inaapod na Pedro. 19  Mantang iniisip-isip pa ni Pedro an manungod sa bisyon, sinabi kan espiritu: “Uya! May tulong lalaki na naghahanap sa saimo. 20  Kaya magbaba ka na asin mag-iba ka sa sainda, asin dai ka na magparaduwa-duwa, huli ta isinugo ko sinda.” 21  Dangan nagbaba si Pedro asin kinaulay an mga lalaki: “Uni ako, an tawong pighahanap nindo. Ano an tuyo nindo?” 22  Sinabi ninda: “Si Cornelio na sarong opisyal nin hukbo tinawan nin Diyos nin instruksiyon paagi sa sarong banal na anghel na padumanon ka sa saiyang harong tanganing magdangog sa mga sasabihon mo. Matanos siyang tawo, may takot sa Diyos, asin magayunon an sinasabi kan gabos na Judio manungod sa saiya.” 23  Kaya pinalaog niya sinda sa harong asin duman nguna pinadagos bilang mga bisita niya. Kinaagahan, buminangon siya asin naghali kaiba ninda, asin may nagkapirang tugang sa Jope na uminiba sa saiya. 24  Kan sunod na aldaw nag-abot siya sa Cesarea. Siyempre, pighahalat sinda ni Cornelio asin tinipon na niya an saiyang mga paryente saka dayupot na mga amigo. 25  Pag-abot ni Pedro sa harong, sinabat siya ni Cornelio asin nagluhod ini sa may pamitisan niya saka nagduko sa saiya. 26  Alagad kinaputan siya ni Pedro, na sinasabi: “Tumindog ka; tawo man ako arog mo.” 27  Mantang kinakaulay niya si Cornelio, naglaog siya asin nahiling niya an dakul na tawong nagkatiripon. 28  Sinabi niya sa sainda: “Aram na aram nindo na sala nanggad sa samuyang Katugunan na an sarong Judio makiiba-iba o magrani sa bako niyang kalahi, pero ipinahiling nin Diyos sa sako na dai ko dapat sabihon na maati o bakong malinig an siisay man na tawo. 29  Iyan an dahilan na dai ako nagsayuma kan pakiulayan akong magdigdi. Kaya an hapot ko ngunyan sa saimo, taano ta pinadigdi mo ako?” 30  Dangan nagsabi si Cornelio: “Apat na aldaw na an nakaagi puon sa mismong oras na ini, namimibi ako kaidto digdi sa harong kan ikasiyam na oras;* tapos bigla na sana, sarong lalaking may nagkikinang na sulot an nagtindog sa atubangan ko 31  asin nagsabi: ‘Cornelio, dinangog nin Diyos an saimong pamibi, asin ginirumdom niya an pagtabang mo sa mga pobre. 32  Kaya, magsugo ka nin maduman sa Jope asin padigdihon mo si Simon na inaapod na Pedro. Bisita siya ni Simon na paragibo nin balát, na an harong nasa gilid kan dagat.’ 33  Huli kaiyan may isinugo tulos ako sa saimo, asin nagpapasalamat nanggad ako na nagdigdi ka. Kaya uni kami gabos ngunyan, nasa atubangan nin Diyos, tanganing magdangog sa gabos na ipinagbuot ni Jehova* sa saimo na sabihon samuya.” 34  Sa siring nagpuon na magtaram si Pedro, asin sinabi niya: “Ngunyan lubos ko nang nasasabutan na an Diyos mayong pinapalain, 35  kundi sa lambang nasyon an tawong natatakot sa saiya asin naggigibo nin matanos saiyang inaako. 36  Ipinaabot niya an saiyang mensahe sa mga aki nin Israel tanganing ipahayag sa sainda an maugmang bareta mapadapit sa katuninungan, na makakamtan paagi ki Jesu-Cristo—siya an Kagurangnan kan gabos. 37  Aram nindo su iristoryahan sa bilog na Judea, na nagpuon sa Galilea pagkatapos na maghulit si Juan mapadapit sa bawtismo: 38  idtong manungod ki Jesus na taga Nazaret, kun paano siya linahidan nin Diyos nin banal na espiritu saka tinawan nin kapangyarihan, asin naglibot siya sa bilog na lugar na naggigibo nin marahay asin nagpapaumay sa gabos na pinapasakitan kan Diyablo, huli ta an Diyos nasa kaibanan niya. 39  Asin mga saksi kami kan gabos na bagay na ginibo niya sa mga lugar na iniistaran kan mga Judio saka sa Jerusalem; alagad ginadan ninda siya paagi sa pagbitay sa saiya sa harigi.* 40  Ibinangon siya nin Diyos sa ikatulong aldaw asin itinugot na mahiling siya, 41  bako kan gabos na tawo, kundi kan mga patiinot nang pinili nin Diyos na magin mga saksi, sa samuya, na nagkakan asin nag-inom na kaibanan niya pagkatapos siyang ibangon hali sa mga gadan. 42  Siring man, pinagbutan niya kami na maghulit sa mga tawo asin lubos na magpatotoo na iyo ini an saro na itinalaga nin Diyos na maghukom sa mga buhay asin mga gadan. 43  An gabos na propeta nagpapatotoo manungod sa saiya, na an lambang saro na magtubod sa saiya mag-aako nin kapatawadan nin mga kasalan paagi sa saiyang ngaran.” 44  Miyentras na nagtataram pa si Pedro manungod sa mga bagay na ini, an banal na espiritu buminaba sa gabos na nagdadangog. 45  Asin an mga nag-iba ki Pedro na mga disipulo, na kabilang sa mga tinuri, napangalas huli ta an daing bayad na regalo nin Diyos—an banal na espiritu—ibinububo man sa mga tawo kan mga nasyon.* 46  Huli ta nadadangog ninda an mga ini na nagtataram sa lain-lain na lengguwahe asin nagpapamuraway sa Diyos. Dangan nagsabi si Pedro: 47  “Igwa daw nin siisay man na makakapagbawal sa mga ini na mabawtismuhan sa tubig, ngunyan na nag-ako man sinda nin banal na espiritu kapareho ta?” 48  Sa siring nagtao siya nin instruksiyon sa sainda na bawtismuhan an mga ini sa ngaran ni Jesu-Cristo. Dangan nakiulay an mga ini sa saiya na magpirmi siya duman nin nagkapirang aldaw.

Mga Nota

O “sarong senturyon.” Kumander ini nin 100 na suldados.
Sarong yunit nin hukbong Romano na may 600 na suldados.
An buot sabihon, mga alas tres nin hapon.
An buot sabihon, mga alas dose nin udto.
O “bayong.”
An buot sabihon, mga alas tres nin hapon.
Hilingon sa Glosaryo.
O “kahoy.”
O “sa mga Hentil.”