Gibo 1:1-26

  • Personal na mensahe para ki Teofilo (1-5)

  • Mga saksi sagkod sa kapuro-puruhi kan daga (6-8)

  • Nagsakat si Jesus sa langit (9-11)

  • May pagkasararong nagtiripon an mga disipulo (12-14)

  • Pinili si Matias para salidahan si Judas (15-26)

1  Namumutan na Teofilo, sa inot kong libro isinaysay ko an manungod sa gabos na bagay na ginibo asin itinukdo ni Jesus puon kaidto  sagkod sa aldaw na dinara siya sa langit, pagkatapos niyang magtao nin mga instruksiyon paagi sa banal na espiritu sa mga apostol na saiyang pinili.  Pagkatapos niyang magsakit sagkod sa kagadanan, pinatunayan niya sa sainda na buhay siya paagi sa dakul na nakakakumbinsir na patotoo. Sa laog nin 40 aldaw, dakul na beses ninda siyang nahiling, asin sa mga panahon na iyan ipinapahayag niya sa sainda an manungod sa Kahadian nin Diyos.  Mantang kaibanan siya nindang nagtitiripon, tinugon niya sinda: “Dai kamo maghali sa Jerusalem, kundi padagos nindong halaton an ipinanuga kan Ama na nadangog nindo sa sako;  tunay nanggad na si Juan nagbawtismo sa tubig, alagad babawtismuhan kamo sa banal na espiritu pirang aldaw puon ngunyan.”  Kan nagkatiripon giraray sinda, hinapot ninda siya: “Kagurangnan, ibabalik mo na ngunyan sa Israel an kahadian?”  Sinabi niya sa sainda: “Bako para sa saindo an pag-aram kan mga panahon asin itinalaan na mga aldaw, huli ta sakop iyan kan awtoridad* kan Ama.  Alagad maako kamo nin kapangyarihan pag uminabot sa saindo an banal na espiritu, asin kamo magigin mga saksi ko sa Jerusalem, sa bilog na Judea saka Samaria, asin sa pinakaharayong parte* kan daga.”  Pagkasabi niya kan mga bagay na ini, mantang nakahiling sinda, dinara siya paitaas dangan may panganuron na naglipod sa saiya asin dai na ninda siya nahiling. 10  Asin mantang nakatingkalag sinda sa langit miyentras na nag-iitaas siya, bigla na sanang may nagtindog sa harani ninda na duwang lalaking nakaputi 11  asin nagsabi an mga ini: “Mga taga Galilea, taano ta nakatindog kamo diyan na nakahiling sa langit? Ining Jesus na dinara sa langit hali digdi sa saindo madatong sa iyo man sanang paagi na nahiling nindo siya na pasiring sa langit.” 12  Dangan nagbaralik sinda sa Jerusalem hali sa bukid na inaapod Bukid nin mga Olibo. Harani ini sa Jerusalem, na an distansiya* kaiyan iyo an itinutugot na lakawon sa aldaw nin Sabbath.* 13  Pag-abot ninda sa saindang dinadagusan, nagsarakat sinda sa kuwarto sa itaas. An mga ini iyo si Pedro asin Juan saka si Santiago asin Andres, si Felipe asin Tomas, si Bartolome asin Mateo, si Santiago na aki ni Alfeo, si Simon na inaapod “an maigot,” asin si Judas na aki ni Santiago. 14  Sinda gabos may pagkasararong namimibi nin matiyaga, kaiba an nagkapirang babayi asin si Maria na ina ni Jesus saka an mga tugang na lalaki ni Jesus. 15  Kan mga aldaw na idto, mantang nagkakatiripon an mga 120 katawo, nagtindog si Pedro sa tahaw ninda asin nagsabi: 16  “Mga tugang, kaipuhan na mautob an propesiyang* sinambit sa Kasuratan na itinaram kan banal na espiritu paagi ki David. Manungod ini ki Judas, an saro na guminiya sa mga nag-arestar ki Jesus. 17  Huli ta kabilang siya kaidto sa sato asin nagkaigwa siya nin kabtang sa paglilingkod niyato. 18  (Ibinakal kan tawong ini nin daga an bayad para sa saiyang maraot na gibo, asin nahulog siyang inot an payo, asin suminabog an saiyang tulak saka nagruluwas an gabos niyang bituka. 19  Naaraman ini kan gabos na nakaistar sa Jerusalem, kaya an dagang iyan inapod na Akeldama sa lengguwahe ninda, an buot sabihon, “Lugar nin Dugo.”) 20  Huli ta nasusurat sa libro nin Mga Salmo, ‘Magin tiwangwang lugod an saiyang irukan, asin mawaran lugod iyan nin nag-iistar,’ asin, ‘Kuanon lugod nin iba an saiyang katungdan bilang paraataman.’ 21  Kaya kaipuhan na salidahan siya nin saro sa mga lalaking kaiba-iba mi sa bilog na panahon na isinagibo kan Kagurangnan na Jesus an saiyang mga aktibidad* mantang nasa kaibanan mi siya, 22  an buot sabihon, puon kan pagbawtismo sa saiya ni Juan sagkod sa aldaw na kinua siya sa samo. An lalaking ini na mapapabilang sa samuya dapat na kapareho ming nakahiling kan saiyang pagkabuhay liwat.” 23  Kaya nagrekomendar sinda nin duwa, si Jose na inaapod Barsabas, na midbid man na Justo, asin si Matias. 24  Dangan namibi sinda asin nagsabi: “O Jehova,* ika na nakakaaram kan nasa puso kan gabos, ihayag mo tabi kun siisay sa duwang lalaking ini an saimong pinili 25  na mag-ako kan paglilingkod asin pagkaapostol na ini, na binayaan ni Judas tanganing gibuhon an sadiri niyang kagustuhan.” 26  Kaya pinaagi ninda iyan sa burunutan, asin an nabunot iyo si Matias, asin siya minidbid* na kaibanan kan 11 apostol.

Mga Nota

O “nasa hurisdiksiyon iyan.”
O “sa kapuro-puruhi.”
Mga sarong kilometro ini.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon an “Propesiya” sa Glosaryo.
Sa literal, “na an Kagurangnan na Jesus naglaog asin nagluwas.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “ibinilang,” an buot sabihon, an pagmansay sa saiya kapareho na kan sa 11.