Galacia 6:1-18

  • Magturuwangan sa pagdara kan mga pasanon kan lambang saro (1-10)

    • Kun ano an itinanom iyo an aanihon (7, 8)

  • An pagturi daing halaga (11-16)

    • Sarong bagong linalang (15)

  • Kongklusyon (17, 18)

6  Mga tugang, enkaso an saro napapasala na asin dai niya iyan narerealisar, kamo na igwang espirituwal na mga kuwalipikasyon maghinguwa na itanos an siring na tawo sa mahuyong paagi. Alagad bantayan mo an saimong sadiri, ta tibaad matentaran ka man.  Padagos na magturuwangan sa pagdara kan mga pasanon kan lambang saro, asin sa paaging ini mauutob nindo an katugunan kan Cristo.  Huli ta kun an siisay man nag-iisip na siya importante atang bako man, pigdadaya niya an saiyang sadiri.  Alagad siyasaton kan lambang saro an sadiri niyang mga gibo, dangan magkakaigwa siya nin dahilan para mag-ugma sa mga nagibo niya, asin bako sa pagkumparar kan saiyang sadiri sa iba.  Huli ta an kada saro magdadara kan sadiri niyang pasan.*  Dugang pa, sa siisay man na tinutukduan kan tataramon nin Diyos, ihiras niya sa nagtutukdo sa saiya an gabos na marahay na bagay na igwa siya.  Dai kamo magpadaya: An Diyos dai maloloko. Huli ta ano man an itinatanom nin sarong tawo, iyo man ini an saiyang aanihon;  dahil an saro na nagtatanom na kauyon kan saiyang laman mag-aani nin kalaglagan na dara kan saiyang laman, alagad an saro na nagtatanom na kauyon kan espiritu mag-aani nin buhay na daing katapusan na tao kan espiritu.  Kaya dai kita magpundo sa paghihinguwang gumibo nin marahay, huling sa tamang panahon aanihon niyato an bunga kaiyan kun dai kita masuko.* 10  Kun siring, sagkod na igwa kita nin oportunidad,* gumibo kita nin marahay sa gabos, alagad lalo na sa satuyang mga tugang sa pagtubod. 11  Hilinga nindo kun gurano kadarakula an letra sa surat kong ini sa saindo. Isinurat ko ini kan sadiri kong kamot. 12  Idtong gabos na an gusto magkaigwa nin marahay na impresyon sa sainda an mga tawo iyo an nagpipirit sa saindo na magpaturi, asin ginigibo ninda iyan tangani sanang malikayan na mapersegir nin dahil sa hariging pasakitan* kan Cristo. 13  Huli ta maski idtong mga nagpapaturi, sinda mismo dai nag-uutob kan Katugunan, pero gusto nindang magpaturi kamo tanganing maipaghambog ninda an manungod sa ginibo sa hawak nindo. 14  Alagad dai man lugod akong ipaghambog, apuwera sa hariging pasakitan* kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo, na paagi sa saiya an kinaban ibinibilang kong gadan asin ako ibinibilang kan kinaban na gadan. 15  Huli ta bakong importante an pagigin tinuri o an pagigin dai tinuri, kundi an importante iyo an sarong bagong linalang. 16  Para sa gabos na naglalakaw nin husay kauyon kan pamantayan na ini nin paggawi, mapasainda an katuninungan asin pagkahirak, iyo, mapasa Israel nin Diyos. 17  Magpuon ngunyan, dai na man lugod nin siisay man na magtao nin problema sa sako, huli ta igwa ako digdi sa sakuyang hawak kan mga marka nin sarong uripon ni Jesus. 18  Mapasaindo an daing kapantay na kabuutan kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo mantang nagpapahiling kamo nin marahay na espiritu,* mga tugang ko. Amen.

Mga Nota

O “responsabilidad.”
O “mangluluya.”
Sa literal, “itinalaan na panahon.”
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
O “kaisipan.”