Galacia 5:1-26

  • Katalingkasan nin mga Kristiyano (1-15)

  • Paglakaw sigun sa espiritu (16-26)

    • Mga gibo kan laman (19-21)

    • Bunga kan espiritu (22, 23)

5  Tanganing magkaigwa kan katalingkasan na iyan kaya kita pinatalingkas ni Cristo. Kun siring, manindugan kamo, asin dai na kamo magpapugol giraray sa sakal nin pagkauripon.  Ako, si Pablo, nagsasabi sa saindo na kun mapaturi kamo, dai kamo makikinabang ki Cristo.  Saro pa, sinasabi ko giraray sa lambang tawong nagpapaturi na obligado siyang utubon an bilog na Katugunan.  Kun may mga naghihinguwa diyan sa saindo na maipahayag na matanos paagi sa katugunan, naparayo na kamo ki Cristo; napasuway na kamo sa saiyang daing kapantay na kabuutan.  Sa parte niyato, paagi sa espiritu, hinahalat ta nanggad an linalauman na pagigin matanos na resulta nin pagtubod.  Para sa mga kasaro ni Cristo Jesus, dai nin ano man na halaga an pagigin tinuri o pagigin dai tinuri, kundi an mahalaga iyo an pagtubod na naghihiro na may pagkamuot.  Marahay an ginigibo* nindo kaidto. Siisay an nag-ulang sa saindo sa padagos na pagsunod sa katotoohan?  An pang-eengganyar na ini bakong hali sa Saiya na nag-apod sa saindo.  An kadikit na lebadura minapausbog kan bilog na masa. 10  May kumpiyansa ako na kamo na kasaro kan Kagurangnan dai magkakaigwa nin ibang kaisipan; alagad an tawong iyan na riniribok an saindong isip, kun siisay man siya, maabot sa saiya an paghukom na angay sa saiya. 11  Kun manungod sa sakuya, mga tugang, kun ihinuhulit ko pa man giraray an pagturi, taano ta pinepersegir pa ako? Kun ihinuhulit ko man nanggad iyan, nawara na kutana an nakakaulang na bagay manungod sa hariging pasakitan.* 12  Marahay pang magpakapon* na lugod an mga lalaking nagpupurbar na ribukon kamo. 13  Mga tugang, inapod kamo pasiring sa katalingkasan; alagad dai nindo pag-aprobetsaran an katalingkasan na ini tanganing pagparagibuhon an mga kamawutan nin laman, kundi magpauripon sa lambang saro paagi sa pagkamuot. 14  Huli ta an bilog na Katugunan lubos na ikakapahayag* sa sarong tugon, na iyo ini: “Kamutan mo an saimong kapwa nin siring sa saimong sadiri.” 15  Pero, kun padagos kamong nagkakaragatan asin nag-aaratakehan, mag-ingat kamo na dai nindo mapuho an lambang saro. 16  Alagad sinasabi ko, Padagos kamong maglakaw sigun sa espiritu asin dai kamo makakagibo nin ano man na kamawutan nin laman. 17  Huli ta an laman tumang sa espiritu kun manungod sa pagmawot kaiyan, asin an espiritu tumang sa laman; magkakontrahan an mga ini, kaya ngani dai nindo ginigibo an mismong mga bagay na gusto nindong gibuhon. 18  Dugang pa, kun ginigiyahan kamo kan espiritu, bako kamong sakop kan katugunan. 19  Hiling-hiling an mga gibo kan laman, asin an mga iyan iyo an seksuwal na imoralidad,* karigsukan,* daing pakundangan na paggawi,* 20  idolatriya, espiritismo, pagkaungis, iriwal, pagsuspetsa, daing kontrol na pagkaanggot, dai pagkauruyon, pagkabaranga, mga sekta, 21  pagkauri, pagburat, mariribok na kaurugmahan, asin mga bagay na arog kaini. Patiinot ko kamong pinapatanidan manungod sa mga bagay na ini, kun paanong pinatanidan ko na kamo, na an mga naggigibo nin siring na mga bagay dai magmamana kan Kahadian nin Diyos. 22  Sa ibong na lado, an bunga kan espiritu iyo an pagkamuot, kagaya-gayahan, katuninungan, pakatios, kabuutan, karahayan, pagtubod, 23  pagigin kalmado, pagpupugol sa sadiri. Dai nin pagbuot kontra sa mga bagay na iyan. 24  Dugang pa, kun manungod sa mga kasaro ni Cristo Jesus, ipinako na ninda sa harigi an laman kaiba an mga hurot asin kamawutan kaiyan. 25  Kun an satuyang pamumuhay kauyon kan espiritu, ipagpadagos man niyato an paglakaw nin husay kauyon kan espiritu. 26  Dai kita magin mapagpaimportante sa sadiri, na nagpupukaw nin kurumpetensiyahan asin nag-uururihan.

Mga Nota

Sa literal, “pagdalagan.”
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
O “magin eunuko,” sa siring, nagigin diskuwalipikado sa pag-utob kan mismong katugunan na iniendorso ninda.
Sa literal, “nauutob.”
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “gibong maati.”
O “daing supog na paggawi.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Hilingon an “Daing pakundangan na paggawi” sa Glosaryo.