Galacia 4:1-31

  • Bako nang mga uripon, kundi mga aki (1-7)

  • Pagmalasakit ni Pablo sa mga taga Galacia (8-20)

  • Si Hagar asin si Sara: duwang tipan (21-31)

    • An Jerusalem sa itaas na satuyang ina talingkas (26)

4  Ngunyan sinasabi ko sa saindo na miyentras na aki pa an tagapagmana, dai siya naiiba sa sarong uripon, maski ngani siya an kagurangnan kan gabos na bagay,  kundi nasa irarom siya nin mga nangangataman asin mga katiwala sagkod na umabot an panahon na patiinot na itinalaan kan saiyang ama.  Kaagid kaiyan, kita man, kan kita mga aki pa, uripon kita kan mga gibo-gibo asin kaisipan kan kinaban.  Alagad kan mag-abot an katapusan kan itinalaan na panahon, isinugo nin Diyos an saiyang Aki, na ipinangaki nin sarong babayi asin napasairarom nin katugunan,  tanganing paagi sa pagbayad nin sarong halaga mapatalingkas niya idtong mga nasa irarom nin katugunan, asin sa siring ampunon kita nin Diyos bilang mga aki.  Ngunyan huling kamo mga aki, ibinugtak nin Diyos sa satuyang mga puso an espiritu na yaon sa saiyang Aki, asin iyan nagkukurahaw: “Abba,* Ama!”  Kaya bako ka nang sarong uripon kundi saro nang aki; asin kun sarong aki, ginibo ka man nin Diyos na magin tagapagmana.  Minsan siring, kan dai pa nindo midbid an Diyos, mga uripon kamo kaidtong mga bako man talagang diyos.  Alagad ngunyan na namidbid na nindo an Diyos, o puwede man sabihon na, namidbid na kamo nin Diyos, ano ta binabalikan nindo giraray an maluya saka daing serbing mga bagay asin gusto nindo giraray magpauripon sa mga ini? 10  Maingat kamong nag-uutob o nagseselebrar nin mga aldaw asin mga bulan asin mga panahon saka mga taon. 11  Natatakot ako para sa saindo, ta tibaad nasayang sana an mga paghihinguwa ko para sa saindo. 12  Mga tugang, arog ako sa saindo kaidto, pero nagbago ako. Kaya ngunyan nakikimahirak ako sa saindo, magbago man kamo kun paanong nagbago ako. Dai nindo ako trinato nin maraot kaidto. 13  Alagad aram nindo na dahil sa pigmamati ko sa hawak* kaya inot akong nagkaoportunidad na ipahayag an maugmang bareta sa saindo. 14  Asin dawa ngani nagin pagabat sa saindo an pigmamati ko, dai nindo ako hinamak o ikinauyam; kundi inako nindo ako siring sa sarong anghel nin Diyos, siring ki Cristo Jesus. 15  Hain na an kaugmahan nindong idto? Huli ta sigurado ako na, kun magigibo sana nindo, huhulwaton nindo an saindong mga mata asin itatao iyan sa sako. 16  Pero ngunyan, kaiwal na daw an hiling nindo sa sako dahil itinataram ko sa saindo an katotoohan? 17  Pinagmamaigutan nindang madara kamo, pero bako para sa marahay na katuyuhan; gusto nindang irayo an buot nindo sa sakuya, tanganing sa sainda na kamo magsunod. 18  Minsan siring, magayon man talaga kun an saro nagmamaigot na madara kamo para sa marahay na katuyuhan, asin dapat na bako lang ini sa panahon na kaibanan nindo ako. 19  Mga aki ko, dahil sa saindo nakakamati giraray ako nin kulog na siring sa namamatian nin sarong inang nangangaki, asin magpapadagos an kulog na ini sagkod na maipahiling na nindo an personalidad ni Cristo. 20  Kun puwede lang na yaon ako diyan sa saindo ngunyan asin makapagtaram ako sa naiibang paagi, huli ta dai ako natutuninong nin dahil sa saindo. 21  Sabihon nindo sa sako, kamong mga gustong mapasairarom nin katugunan, Dai daw nindo nadadangog kun ano an sinasabi kan Katugunan? 22  Halimbawa, nasusurat na si Abraham nagkaigwa nin duwang aking lalaki, an saro sa suruguon na babayi asin an saro sa talingkas na babayi; 23  alagad an aki kan suruguon na babayi namundag paagi sa ordinaryong pangangaki* mantang an aki kan talingkas na babayi namundag paagi sa sarong panuga. 24  Puwede ining mansayon bilang sarong simbolikong drama; huli ta an mga babaying ini nangangahulugan nin duwang tipan, na an saro iyo idtong sa Bukid nin Sinai; nagprodusir ini nin mga aki para sa kauripnan asin an tipan na ini iyo si Hagar. 25  Buweno, si Hagar nagrerepresentar sa Sinai, sarong bukid sa Arabia, asin siya an katumbas kan Jerusalem ngunyan, huli ta an Jerusalem ngunyan pati an mga aki kaini mga uripon. 26  Alagad an Jerusalem sa itaas talingkas, asin siya an satuyang ina. 27  Huli ta nasusurat: “Mag-ugma ka, ika na babaying baog na dai nangangaki; magkurahaw ka sa kagaya-gayahan, ika na babaying dai nakakaeksperyensiya nin kulog nin pangangaki; huli ta an mga aki kan babaying pinabayaan mas dakul kisa sa mga aki kan babaying may agom.” 28  Ngunyan mga tugang, kamo mga aki sigun sa panuga kapareho kaidto ni Isaac. 29  Alagad kun paanong pinersegir kaidto kan saro na namundag paagi sa ordinaryong pangangaki* su saro na namundag paagi sa espiritu, iyo man an nangyayari ngunyan. 30  Minsan siring, ano an sinasabi sa Kasuratan? “Palayasa an suruguon na babayi asin an saiyang aki, huli ta an aki kan suruguon na babayi dai nanggad magigin tagapagmana kaiba kan aki kan talingkas na babayi.” 31  Kaya mga tugang, kita mga aki, bako nin sarong suruguon na babayi, kundi kan talingkas na babayi.

Mga Nota

Sarong tataramon sa Aramaiko na nangangahulugan na “O Ama!”
O “lawas.”
Sa literal, “namundag sigun sa laman.”
Sa literal, “namundag sigun sa laman.”