Galacia 3:1-29

  • Kun arin an nakakalabi: paggibo kan mga kahagadan sa Katugunan o pagtubod (1-14)

    • An matanos mabubuhay dahil sa pagtubod (11)

  • An panuga ki Abraham bakong paagi sa Katugunan (15-18)

    • An saro na gikan ki Abraham, si Cristo (16)

  • Pinaghalian asin katuyuhan kan Katugunan (19-25)

  • Mga aki nin Diyos paagi sa pagtubod (26-29)

    • Mga gikan ni Abraham, idtong mga kasaro ni Cristo (29)

3  Kamong mga taga Galacia na dai naggagamit nin isip! Siisay ining nang-impluwensiya nin maraot sa saindo? Bakong malinaw nang ipinasabot sa saindo kaidto an kahulugan kan pagpako ki Jesu-Cristo sa harigi?  May sarong bagay akong gustong ihapot* sa saindo: Inako daw nindo an espiritu paagi sa paggibo kan mga kahagadan sa katugunan o inako nindo iyan dahil sa pagtubod nindo sa saindong nadangog?  Ano talagang dai na nindo piggagamit an saindong isip? Pagkatapos nindong magpuon na maglakaw sa paaging espirituwal, tatapuson daw nindo iyan sa paaging makalaman?  An pag-agi daw nindo nin kadakul na kasakitan dai lamang nin saysay? Dai ako naniniwala na dai iyan nin saysay!  Kun siring, siya na nagtatao sa saindo kan espiritu asin nagsasagibo nin mga milagro sa tahaw nindo, ginigibo daw niya iyan dahil sa pag-utob nindo kan mga kahagadan sa katugunan o dahil sa pagtubod nindo sa saindong nadangog?  Siring ki Abraham na “nagtubod ki Jehova,* asin ibinilang siya na matanos dahil diyan.”  Siguradong aram nindo na an mga aki ni Abraham iyo idtong mga nangangapot sa pagtubod.  Kaidto pa, ipinahiling na sa Kasuratan na ipapahayag nin Diyos na matanos an mga tawo kan mga nasyon paagi sa pagtubod, asin an maugmang baretang ini patiinot na ipinahayag ki Abraham, na an sabi: “Paagi sa saimo an gabos na nasyon bebendisyunan.”  Kaya idtong mga nangangapot sa pagtubod binebendisyunan arog ni Abraham na igwa nin pagtubod. 10  An gabos na nagsasarig sa mga gibong hinahagad sa katugunan nasa irarom nin sumpa, huli ta nasusurat: “Sumpaon an siisay man na dai nagpapadagos sa paggibo kan gabos na nakasurat sa libro kan Katugunan.” 11  Dugang pa, malinaw na dai nin siisay man an ipapahayag na matanos sa atubangan nin Diyos paagi sa katugunan, huli ta “an saro na matanos mabubuhay dahil sa pagtubod.” 12  Buweno, an Katugunan dai nakabasar sa pagtubod. Imbes, “an siisay man na naggigibo kan mga bagay na ini mabubuhay paagi kaiyan.” 13  Binakal kita ni Cristo, asin pinatalingkas niya kita sa sumpa kan Katugunan paagi sa pag-ako kan sumpa na para kuta sa sato, huli ta nasusurat: “Isinumpa an lambang tawo na ibinitay sa harigi.” 14  Nangyari ini tanganing an bendisyon na ipinanuga ki Abraham makaabot sa mga nasyon paagi ki Cristo Jesus, na sa siring mag-ako kita kan ipinanugang espiritu paagi sa satuyang pagtubod. 15  Mga tugang, magamit ako ngunyan sa sakuyang pagtaram nin sarong halimbawa na base sa tunay na buhay: Oras na ginibo nang balido an sarong tipan, maski kun tawo sana an guminibo kaiyan, dai nin siisay man an makakapagkanselar kaiyan o makakadagdag nin mga kondisyon diyan. 16  Buweno, an mga panuga itinaram ki Abraham asin sa saiyang gikan.* Dai kaiyan sinabing “asin sa saimong mga gikan,”* na an pinapanungdan dakul. Imbes, an sabi kaiyan, “asin sa saimong gikan,”* na an pinapanungdan saro, an Cristo. 17  Siring man, sasabihon ko ini: An Katugunan, na itinao nin Diyos pakalihis nin 430 taon, dai ginigibong imbalido an mas nainot niyang tipan, na sa siring na paagi makakanselar an panuga. 18  Huli ta kun an mana nakabasar sa katugunan, dai na iyan nakabasar sa panuga; alagad may kabuutan na itinao iyan nin Diyos ki Abraham paagi sa sarong panuga. 19  Kun siring, ano an katuyuhan kan Katugunan? Idinagdag iyan tanganing mahayag an mga pagbalga, sagkod na umabot an panahon na dumatong idtong gikan ni Abraham* na iyo an pinapanungdan kan panuga; asin ginamit an mga anghel tanganing maipaabot iyan paagi sa kamot nin sarong tagapag-ultanan. 20  Buweno, dai kaipuhan an tagapag-ultanan kun saro sanang persona an kalabot, alagad kan ipahayag nin Diyos an panuga, ginibo niya iyan na siya sana. 21  Kun siring, an Katugunan daw kontra sa mga panuga nin Diyos? Bako nanggad! Huli ta kun igwa nin itinaong katugunan na makakapagtao nin buhay, an pagigin matanos magigin nanggad paagi kuta sa katugunan. 22  Alagad an gabos na tawo ipinasairarom kan Kasuratan sa kapangyarihan nin kasalan, tanganing an mga nagtutubod magkamit kan ipinanuga bilang resulta nin pagtubod ki Jesu-Cristo. 23  Minsan siring, bago umabot an tunay na pagtubod, kita binabantayan sa irarom nin katugunan asin nasa kapangyarihan kaini, mantang hinahalat niyato an pagtubod na iyan na madali nang ihayag. 24  Kaya an Katugunan an nagin satuyang tagagiya pasiring ki Cristo, tanganing maipahayag kitang matanos paagi sa pagtubod. 25  Pero ngunyan na nag-abot na an tunay na pagtubod, mayo na kita sa irarom nin sarong tagagiya. 26  Sa katunayan, kamo gabos mga aki nin Diyos paagi sa saindong pagtubod ki Cristo Jesus. 27  Huli ta kamo gabos na binawtismuhan ki Cristo nagsulot na kan personalidad ni Cristo. 28  Bako nang mahalaga kun an saro Judio o Griego, kun an saro uripon o talingkas, kun an saro lalaki o babayi, huli ta gabos kamo kasaro ni Cristo Jesus. 29  Dugang pa, kun kamo kasaro ni Cristo, kamo talagang mga gikan* ni Abraham, mga tagapagmana uyon sa panuga.

Mga Nota

Sa literal, “maaraman.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “banhi.”
Sa literal, “mga banhi.”
Sa literal, “banhi.”
Sa literal, “idtong banhi.”
Sa literal, “talagang banhi.”