Filipos 4:1-23

  • Pagkasararo, pag-ugma, tamang mga kaisipan (1-9)

    • Dai mahadit sa ano man na bagay (6, 7)

  • Pag-apresyar sa mga tabang kan mga taga Filipos (10-20)

  • Mga panghuring pangungumusta (21-23)

4  Kaya, mga tugang kong namumutan na sakuyang pighihidaw, kamo na sakuyang kaugmahan asin korona, manindugan kamo sa Kagurangnan siring kan nasambit ko na.  Si Eudias asin si Sintique sinasadol ko na maghinguwang magkáuyon an isip bilang mga kasaro kan Kagurangnan.  Sa saimo man na sarong tunay na katuwang, nakikiulay ako na padagos mong tabangan an mga babaying ini na kaibanan kong nagpagal para sa maugmang bareta, kasabay ni Clemente pati na kan iba pa sa mga kapwa ko trabahador, na an mga pangaran nakasurat sa libro nin buhay.  Danay kamong mag-ugma nin dahil sa Kagurangnan. Sa giraray uutruhon ko, Mag-ugma kamo!  Mahayag lugod sa gabos na tawo an saindong pagigin rasonable. Harani sa sato an Kagurangnan.  Dai kamo mahadit sa ano man na bagay, kundi sa gabos na panahon paagi sa pamibi asin pagngayo-ngayo na may kaibang pasasalamat, ipaaram nindo sa Diyos an saindong mga kahagadan;  asin an katuninungan nin Diyos na nakakalabi sa gabos na pakasabot iyo an magbabantay sa saindong puso asin kaisipan paagi ki Cristo Jesus.  Ultimo, mga tugang, ano man na bagay na totoo, ano man na bagay na angay tawan nin seryosong atensiyon, ano man na bagay na matanos, ano man na bagay na malinig, ano man na bagay na kawili-wili, ano man na bagay na positibo, ano man na bagay na igwang karahayan, asin ano man na bagay na kaumaw-umaw, padagos nindong isip-isipon* an mga ini.  An mga bagay na nanudan nindo saka saindong inako asin nadangog saka nahiling sa sakuya, isagibo nindo an mga ini, asin an Diyos nin katuninungan maantabay sa saindo. 10  Bilang kasaro kan Kagurangnan, nauugma nanggad ako na ngunyan naipahiling giraray nindo an pagmalasakit nindo sa sako. Iyo, nagmamalasakit kamo sa sako, pero dai kamong pagkakataon kaidto na ipahiling iyan sa sakuya. 11  Dai ko pigsasabi ini dahil sa nangangaipo ako, huling nanudan ko nang magin kontento ano man an sakong kamugtakan. 12  Aram ko kun paano mabuhay na may kakadikit asin kun paano mabuhay nin abunda. Sa gabos na bagay asin sa gabos na kamugtakan nanudan ko an sekreto nin pagigin kontento, basog man ako o gutom, bastante man ako o mayong-mayo. 13  Kaya kong atubangon an gabos na bagay paagi sa saiya na nagtatao sa sako nin kusog. 14  Minsan siring, nagpapasalamat ako na tinabangan nindo ako sa sakuyang kasakitan. 15  An totoo, aram man nindong mga taga Filipos na pagkatapos nindong inot na maaraman an maugmang bareta, asin kan maghali ako sa Macedonia, mayo ni sarong kongregasyon an nakatao nin tabang sa sako o nakaresibi kan tabang ko, kundi kamo sana; 16  mala ta kan yaon ako sa Tesalonica, nagpadara kamo sa sako para sa pangangaipo ko bako sanang saro kundi duwang beses. 17  Dai man buot sabihon na interesado ako sa regalo, kundi gusto kong mahiling an bunga na urog na magpapadakul kan saindong kayamanan. 18  Pero igwa na ako kan gabos na kaipuhan ko asin sobra pa ngani. Dai ako nagkukulang nin ano man, lalo na ngunyan na itinao na ni Epafrodito an ipinadara nindo, sarong mahamot asin akseptableng atang na nakakapaugma sa Diyos. 19  Dangan an sakuyang Diyos, na igwa nin dakulaon na kayamanan, iyo an matao kan gabos nindong pangangaipo paagi ki Cristo Jesus. 20  Ngunyan, sa satuyang Diyos asin Ama, mapasaiya an kamurawayan sagkod nuarin pa man. Amen. 21  Ipaabot nindo an sakuyang pangungumusta sa lambang saro sa mga banal na kasaro ni Cristo Jesus. An mga tugang na kaibanan ko nagpapakumusta sa saindo. 22  An gabos na mga banal, asin urog na idtong kabilang sa mga nasa harong ni Cesar,* nagpapaabot kan saindang pangungumusta sa saindo. 23  Mapasaindo an daing kapantay na kabuutan kan Kagurangnan na Jesu-Cristo mantang nagpapahiling kamo nin marahay na espiritu.*

Mga Nota

O “hurop-hurupon.”
O “harong kan Emperador.”
O “kaisipan.”