Filipos 2:1-30

  • Kapakumbabaan bilang Kristiyano (1-4)

  • Kapakumbabaan ni Cristo asin an paglangkaw sa saiya (5-11)

  • Padagos kamong maghinguwa para sa saindong kaligtasan (12-18)

    • Nagliliwanag bilang mga ilaw (15)

  • Pagsugo ki Timoteo asin Epafrodito (19-30)

2  Kun siring, mantang pinapakusog nindo an lambang saro bilang mga kasaro ni Cristo, mantang rinaranga nindo an lambang saro nin huli sa pagkamuot, mantang nagmamakulog kamo sa lambang saro, mantang yaon an pagpadaba asin pagmalasakit sa tahaw nindo,  gibuhon nindong lubos an sakuyang kaugmahan paagi sa pagkaigwa nin magkakaparehong kaisipan asin nin pagkamuot sa lambang saro, na may lubos na pagkauruyon asin may saro sanang pag-iisip.  Likayan nindo an paggibo nin ano man na bagay dahil sa hilig na makipagdaugan o dahil sa pagigin mapagpaimportante sa sadiri, kundi may kapakumbabaan nindong ibilang an iba na mas urog kisa saindo,  mantang tinatawan nindo nin atensiyon bako sana an sadiri nindong kapakanan, kundi an kapakanan man kan iba.  Papagdanayon nindo an arog kaining kaisipan na yaon man ki Cristo Jesus,  na maski ngani kaagid siya nin Diyos, dai lamang siya nag-isip na agawon an posisyon nin Diyos, an buot sabihon, na magin kapantay siya nin Diyos.  Dai, kundi isinuko niya an gabos na yaon sa saiya saka nagpakang-uripon siya asin nagin sarong tawo.*  Labi pa diyan, kan dumatong siya bilang tawo, nagpakumbaba siya asin nagin masinunod sagkod sa kagadanan, iyo, kagadanan sa hariging pasakitan.*  Sa mismong dahilan na ini, ibinugtak siya nin Diyos sa sarong mas halangkaw na posisyon asin may kabuutan na itinao sa saiya an ngaran na mas urog kisa sa gabos na iba pang ngaran, 10  tanganing sa ngaran ni Jesus magluhod an gabos na tuhod—idtong mga nasa langit asin idtong mga nasa daga saka idtong mga nasa irarom kan daga— 11  asin an gabos na dila hayag na magmidbid na si Jesu-Cristo an Kagurangnan para sa kamurawayan nin Diyos na Ama. 12  Kun siring, mga namumutan, kun paanong pirmi kamong nagin masinunod, bako sanang kan yaon ako kundi urog na nanggad ngunyan na mayo ako, padagos kamong maghinguwa para sa saindong kaligtasan, na ipinapahiling an hararom na paggalang asin pagkatakot. 13  Huli ta an Diyos, kauyon kan saiyang kagustuhan, iyo an nagpapakusog sa saindo, na tinatawan kamo kan pagmawot saka kan kakayahan na gumibo. 14  Padagos nindong gibuhon an gabos na bagay na mayo nin paggumod-gumod asin pagdiriskutiran, 15  tanganing kamo magin daing katuyawan asin dalisay an puso, mga aki nin Diyos na mayong digta mantang napapalibutan nin sarong maraot asin makasalan na henerasyon, na sa tahaw ninda kamo nagliliwanag bilang mga ilaw sa kinaban, 16  na nangangapot nin higot sa mensahe nin buhay. Sa siring magkakaigwa ako nin dahilan na mag-ugma sa aldaw ni Cristo, huling aram ko na dai nasayang an sakuyang pagdalagan o pagpapagal. 17  Alagad maski pa kun garo ibinububo ako, na siring sa dulot na inumon, sa atang na may koneksiyon sa banal na paglilingkod kun sain giniyahan kamo kan saindong pagtubod, naggagaya-gaya ako asin nakikiugma sa saindo gabos. 18  Sa kaparehong paagi, kamo man dapat na maggaya-gaya asin makiugma sa sako. 19  Ngunyan, kun bubuuton kan Kagurangnan na Jesus, gusto kong padiyanon sa saindo si Timoteo sa madaling panahon, tanganing mapakusog ako pag makabareta ako manungod sa saindo. 20  Mayo na kaya akong iba digdi na may kapareho niyang sabuot, na tunay na magmamakulog sa saindo. 21  Gabos sinda sadiring kapakanan an pig-iinot, bako an para ki Jesu-Cristo. 22  Pero siya, aram nindo kun paano niya napatunayan an saiyang sadiri, na siring sa sarong aking kaiba kan saiyang ama nagpauripon siyang kaiba ko sa pagpalakop kan maugmang bareta. 23  Kaya, siya an buot kong tulos na padiyanon oras na mahiling ko na kun ano an mangyayari sa sako. 24  May kumpiyansa nanggad ako na, kun bubuuton kan Kagurangnan, ako mismo madiyan man sa saindo sa dai na mahahaloy. 25  Alagad ngunyan iniisip kong kaipuhan kong padiyanon sa saindo si Epafrodito, na sakuyang tugang saka kapwa trabahador asin kapwa suldados, asin saindong representante saka personal na tagaasikaso kan pangangaipo ko, 26  huling minamawot niya nanggad na mahiling kamo gabos asin huling munduon siya dahil nabaretaan nindong nagkahilang siya. 27  An totoo, talagang nagkahilang siya na haros magagadan na; alagad nahirak an Diyos sa saiya, sa katunayan, bako lang sa saiya kundi sa sako man, tanganing dai man magin sunod-sunod an sakuyang kamunduan. 28  Kaya ngani papadiyanon ko siya sa pinakamadaling panahon na mapupuwede, tanganing pag nahiling nindo siya magin maugma na giraray kamo asin ako man dai nang gayo mahahadit. 29  Kaya maugma nindo siyang akuon siring sa napagkatudan nindong pag-ako sa mga parasunod kan Kagurangnan, asin padagos nindong pahalagahan an mga tugang na arog niya, 30  huli ta dikit pa siyang magadan alang-alang sa gibuhon kan Cristo,* na isinasapeligro an saiyang buhay* tangani sanang personal na tumabang sa sako na dai nindo magibo dahil mayo kamo digdi.

Mga Nota

Sa literal, “nagin siring sa mga tawo.”
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
O posibleng “Kagurangnan.”
O “kalag.”