Efeso 6:1-24

  • Sadol sa mga aki asin mga magurang (1-4)

  • Sadol sa mga uripon asin mga kagurangnan (5-9)

  • Kumpletong pangalasag hali sa Diyos (10-20)

  • Mga panghuring pangungumusta (21-24)

6  Mga aki, magin masinunod kamo sa saindong mga magurang kauyon kan kabutan kan Kagurangnan, huli ta ini matanos.  An “Tawan mo nin onra an saimong ama saka an saimong ina” iyo an inot na pagbuot na may kaibang panuga:  “Tanganing maparahay ka asin magdanay ka nin halawig na panahon sa daga.”  Asin mga ama, dai nindo pagpaangguton an saindong mga aki, kundi padagos sindang padakulaon sa disiplina asin sadol* ni Jehova.*  Mga uripon, magin masinunod kamo sa saindong mga kagurangnan na tawo, na nagpapahiling sa sainda nin respeto saka takot asin ginigibo iyan na may sinserong puso, siring kan pagsunod nindo sa Cristo.  Gibuhon nindo iyan bako sanang kun binabantayan kamo, para lang mapauyunan an mga tawo, kundi siring sa mga uripon ni Cristo na naggigibo kan kabutan nin Diyos nin bilog na kalag.*  Bilang uripon, maglingkod na may marahay na sabuot, na garo kamo naglilingkod ki Jehova* asin bakong sa mga tawo,  huli ta aram nindo na ano man na marahay na ginigibo nin saro, babalusan siya kaini ni Jehova,* baga man siya sarong uripon o sarong talingkas.  Siring man, kamong mga kagurangnan, padagos nindong tratuhon sinda sa kaparehong paagi, na dai nananakot, huling aram nindo na an saindang Kagurangnan, na Kagurangnan man nindo, nasa langit, asin mayo siyang pinapalain. 10  Ultimo, padagos lugod kamong mag-ako nin kusog hali sa Kagurangnan paagi sa saiyang dakulang kapangyarihan. 11  Isulot nindo an kumpletong pangalasag hali sa Diyos tanganing makapanindugan kamo tumang sa mga tusong gibo-gibo* kan Diyablo; 12  huli ta igwa kita nin pakikipaglaban,* bako tumang sa dugo asin laman, kundi tumang sa mga gobyerno, tumang sa mga awtoridad, tumang sa mga tagapamahala kan madiklom na kinaban na ini, tumang sa maraot na mga puwersang espiritu sa langitnon na mga lugar. 13  Kaya kuanon nindo an kumpletong pangalasag hali sa Diyos, tanganing makaya nindong lumaban pag umabot an maraot na aldaw, asin pagkatapos nindong magibo an gabos na bagay, makapanindugan kamo. 14  Kun siring, tumindog kamo nin marigon, na nahahagkusan kan sinturon nin katotoohan an habayan,* na sulot an takop sa daghan na katanusan, 15  asin na an mga bitis igwa kan sandalyas nin pagigin andam sa pagpahayag kan maugmang bareta nin katuninungan. 16  Apuwera kan gabos na ini, kuanon nindo an dakulang kalasag nin pagtubod, na paagi kaiyan masisigbo nindo an gabos na nagkakalayong mga pana kan saro na maraot. 17  Siring man, akuon nindo an helmet nin kaligtasan, asin an espada kan espiritu, na iyo an tataramon nin Diyos, 18  mantang paagi sa gabos na klase nin pamibi asin pagngayo-ngayo,* padagos kamong mamibi sa lambang kamugtakan na nagpapagiya sa espiritu. Asin nasa isip ini, magdanay kamong mata, na dai nagpupundo sa pagngayo-ngayo para sa gabos na mga banal. 19  Ipamibi man nindo ako, na lugod tabangan ako nin Diyos na masambit ko an mga tataramon pag ibinubuka ko an sakuyang nguso, tanganing makapagtaram ako nin daing takot miyentras na ipinapahayag ko an sagradong hilom mapadapit sa maugmang bareta, 20  na alang-alang diyan ako naglilingkod bilang sarong mensahero* na nakakadena, asin tanganing makapagtaram ako manungod diyan na may kusog nin buot, arog kan dapat kong gibuhon. 21  Ngunyan tanganing maaraman man nindo an manungod sa sako asin kun kumusta na ako, si Tiquico, na sarong namumutan na tugang asin maimbod na lingkod kan Kagurangnan, iyo an masabi kan gabos na bagay sa saindo. 22  Papadiyanon ko siya sa saindo para sa mismong katuyuhan na ini, tanganing maaraman nindo an samuyang kamugtakan asin tanganing maranga niya an saindong mga puso. 23  Lugod na magkaigwa an mga tugang nin katuninungan asin pagkamuot na may kaibang pagtubod hali sa Diyos na Ama asin sa Kagurangnan na Jesu-Cristo. 24  Lugod na an daing kapantay na kabuutan mapasa gabos na igwa nin nagdadanay na pagkamuot sa satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo.

Mga Nota

O “pagtutukdo; paggiya.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon an “Kalag” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “mga pakana.”
Sa literal, “pakikipaggumulan.”
O “iksan.”
An pagngayo-ngayo sarong udok na pamibi na diyan biyong ihinahayag nin saro an saiyang mga namamatian.
O “embahador.”