Efeso 5:1-33

  • Malinig na pagtaram asin paggawi (1-5)

  • Maglakaw bilang mga aki nin kaliwanagan (6-14)

  • Mapano kamo nin espiritu (15-20)

    • Gamiton sa pinakamarahay an saindong panahon (16)

  • Sadol sa mga agom na lalaki asin agom na babayi (21-33)

5  Kun siring, magin paraarog kamo sa Diyos bilang mga aking namumutan,  asin padagos kamong maglakaw sa pagkamuot, kun paanong an Cristo namuot man sa sato* asin itinao an saiyang sadiri para sa sato* bilang dulot asin atang, sarong mahamot na parong para sa Diyos.  An seksuwal na imoralidad* asin an ano man na klase nin karigsukan* o kapasluan dai man lamang dapat masambitan diyan sa saindo, na iyo an angay para sa mga tawong banal;  dai man dapat masambitan an makasusupog na paggawi o an sa-buang urulay o an bastos na karalwagan, na mga bagay na bakong maninigo. Imbes, an dapat masambitan iyo an pagpasalamat sa Diyos.  Huli ta naiisihan nindo ini, asin aram nanggad nindo, na dai nin tawong imoral,* o tawong marigsok,* o tawong paslo, na nangangahulugan nin pagigin parasamba sa idolo, an may ano man na mana sa Kahadian kan Cristo asin nin Diyos.  Dai nindo pagtugutan na madaya kamo nin siisay man kan saindang basang na mga tataramon, huli ta dahil sa mga bagay na iyan an kaanggutan nin Diyos minaabot sa mga aking masinuway.  Kaya, dai kamo magkaigwa nin pakikiiba-iba sa sainda;  huli ta dati kamong nasa kadikluman, alagad ngunyan kamo nasa liwanag na bilang kasaro kan Kagurangnan. Padagos kamong maglakaw bilang mga aki nin kaliwanagan,  huling an bunga nin liwanag iyo an gabos na klase nin karahayan asin katanusan saka katotoohan. 10  Padagos nindong siguraduhon kun ano an akseptable sa Kagurangnan; 11  asin ipundo na nindo an pakikikabtang sa mga daing pakinabang na gibo kan kadikluman; imbes, ibuyagyag nindo an mga iyan. 12  Huli ta an mga bagay na ginigibo ninda nin sekreto, maski an pagsambit pa sana kaiyan makasusupog na. 13  Ngunyan an gabos na bagay na ibinubuyagyag* nagigin hayag paagi sa liwanag, huling an gabos na bagay na nagigin hayag, iyan liwanag. 14  Kaya sinasabi: “Magmata ka, ikang nagtuturog, asin bumangon ka hali sa mga gadan, asin an Cristo masirang sa saimo.” 15  Kaya bantayan nindo nin maingat an saindong paglakaw, na iyan dai magin siring sa mga bakong madunong kundi siring sa mga tawong madunong, 16  na ginagamit sa pinakamarahay an saindong panahon,* huli ta an mga aldaw maraot. 17  Dahil kaini, punduha na nindo an pagigin bakong makatanusan, alagad padagos nindong sabuton kun ano an kabutan ni Jehova.* 18  Siring man, dai kamo maburat sa arak, na minaresulta sa kawaran nin kontrol,* kundi padagos nindong tugutan na mapano kamo nin espiritu. 19  Pakusugon an lambang saro paagi sa pag-awit nin mga salmo,* nin mga pag-umaw sa Diyos, asin nin mga kantang pang-espirituwal, na nag-aarawit ki Jehova* sa paaging garo kamo nagtutugtog nin musika sa saindong puso, 20  na pirming nagpapasalamat sa Diyos asin Ama para sa gabos na bagay sa ngaran kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo. 21  Magpasakop kamo sa lambang saro dahil sa pagkatakot ki Cristo. 22  Magpasakop an mga agom na babayi sa saindang mga agom na lalaki siring kan pagpasakop ninda sa Kagurangnan, 23  huli ta an agom na lalaki iyo an payo kan saiyang agom na babayi kun paanong an Cristo iyo an payo kan kongregasyon, mantang siya an paraligtas kan hawak na ini. 24  Sa katunayan, kun paanong an kongregasyon nagpapasakop sa Cristo, an mga agom na babayi dapat man na magpasakop sa saindang mga agom sa gabos na bagay. 25  Mga agom na lalaki, padagos na mamutan an saindong mga agom, kun paanong namutan man kan Cristo an kongregasyon asin itinao an saiyang sadiri para diyan, 26  tanganing mapabanal niya iyan, na linilinig iyan paagi sa paghugas kaiyan gamit an tubig kan tataramon nin Diyos, 27  na sa siring ikapresentar niya sa saiyang sadiri an kongregasyon sa bilog na kagayunan kaiyan, mayong ati o depekto o ano man na kaagid kaiyan, kundi banal asin mayong digta. 28  Sa kaparehong paagi, dapat na mamutan nin mga agom na lalaki an saindang mga agom nin siring sa sadiri nindang hawak. An lalaking namumuot sa saiyang agom namumuot sa saiyang sadiri, 29  huling mayo nin tawong naungis kasuarin man sa sadiri niyang hawak,* kundi pinapakakan niya ini asin inaataman, kun paanong iyan man an ginigibo kan Cristo sa kongregasyon, 30  dahil mga kabtang kita kan saiyang hawak. 31  “Huli kaini babayaan nin lalaki an saiyang ama asin an saiyang ina saka magdadanay siyang kaibanan kan saiyang agom, asin an duwa magigin sarong laman.” 32  Importanteng marhay an sagradong hilom na ini. An buot sabihon ko digdi iyo an manungod ki Cristo asin sa kongregasyon. 33  Minsan siring, an lambang saro sa saindo dapat na mamuot sa saiyang agom na babayi siring kan pagkamuot niya sa saiyang sadiri; sa ibong na kampi, an agom na babayi dapat na magkaigwa nin hararom na paggalang sa saiyang agom.

Mga Nota

O posibleng “saindo.”
O posibleng “saindo.”
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “gibong maati.”
Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “maati an mga gibo.”
O “sinasaway.”
O “na binabakal an angay na panahon.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “sa pagpasaway.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “laman.”