Efeso 3:1-21

  • An mga Hentil kaiba sa sagradong hilom (1-13)

    • An mga Hentil mga kapwa tagapagmana ni Cristo (6)

    • Daing sagkod na katuyuhan nin Diyos (11)

  • Pamibi na magkaigwa nin lubos na pakasabot an mga taga Efeso (14-21)

3  Sa dahilan na ini, ako, si Pablo, sarong bilanggo ni Cristo Jesus alang-alang sa saindo na mga tawo kan mga nasyon.  Siguradong nadangog nindo na pinagkatiwalaan ako kan daing kapantay na kabuutan nin Diyos para sa kapakanan nindo,  na paagi sa sarong kapahayagan ipinaisi sa sakuya an sagradong hilom, siring kan isinurat ko sa halipot sa inutan.  Kaya pag binasa nindo ini, marerealisar nindo kun gurano kahiwas an pakasabot ko mapadapit sa sagradong hilom kan Cristo.  Sa nakaaging mga henerasyon, an pagkahayag kan hilom na ini sa mga aki nin tawo bakong arog kadetalyado kan pagkahayag kaiyan ngunyan sa mga banal na apostol asin propeta paagi sa espiritu.  Ihinahayag kaiyan na an mga tawo kan mga nasyon, bilang kasaro ni Cristo Jesus asin paagi sa maugmang bareta, magigin mga kapwa mi tagapagmana asin magigin mga kabtang man kan hawak saka kaiba niyamong mag-aako kan panuga.  Ako nagin ministro kaiyan uyon sa daing kapantay na kabuutan nin Diyos, asin itinao niya sa sako an daing bayad na regalong ini bilang pagpahiling kan saiyang kapangyarihan.  Ako, na sarong tawong mas hamak pa kisa sa pinakahamak sa gabos na mga banal, pinahilingan kan daing kapantay na kabuutan na ini, tanganing maipahayag ko sa mga nasyon an maugmang bareta manungod sa dai masukol na mga biyaya na itinatao kan Cristo  asin maipahiling sa lambang saro kun paano isinasagibo an mga bagay-bagay na konektado sa sagradong hilom na sa nakaaging haluyon nang mga panahon itinago nin Diyos, an naglalang kan gabos na bagay. 10  An katuyuhan kaini iyo na paagi sa kongregasyon, maipahiling ngunyan sa mga gobyerno asin sa mga awtoridad sa mga langitnon na lugar an dakul asin manlain-lain na aspekto kan kadunungan nin Diyos. 11  Kauyon ini kan daing sagkod na katuyuhan nin Diyos na saiyang minukna may koneksiyon sa Cristo, si Jesus na satuyang Kagurangnan, 12  na paagi sa saiya nakakapagtaram kita na daing pag-alangan asin libre kitang nakakadulok sa Diyos na igwa nin kumpiyansa huli kan pagtubod niyato sa saiya. 13  Kaya nakikiulay ako sa saindo na dai kamo pangluyahan nin buot dahil sa mga inaagihan kong kasakitan para sa saindo, huli ta an mga ini nangangahulugan nin kamurawayan para sa saindo. 14  Huli kaini ilinuluhod ko an sakuyang mga tuhod sa Ama, 15  na sa saiya utang kan gabos na pamilya sa langit asin sa daga an saindang ngaran. 16  An pamibi ko iyo na, mantang dakulang marhay an saiyang kamurawayan, gibuhon niya lugod na makusog an persona sa laog nindo paagi sa kapangyarihan kan saiyang espiritu, 17  asin na paagi sa saindong pagtubod mag-irok an Cristo sa mga puso nindo kasabay nin pagkamuot. Lugod na makagamot kamo asin makatindog nin marigon sa pundasyon, 18  tanganing kaiba kan gabos na mga banal masabutan nanggad nindo nin lubos kun ano an lakbang asin laba asin langkaw saka rarom kan katotoohan, 19  asin tanganing manudan nindo an mapadapit sa pagkamuot kan Cristo, na nakakalabi kisa sa kaaraman, asin sa siring mapano kamo kan gabos na kuwalidad nin Diyos na itinatao niya. 20  Ngunyan sa saiya na may kakayahan, uyon sa saiyang kapangyarihan na naghihiro sa sato, na gibuhon an lampas pang marhay kisa sa gabos na bagay na puwede tang hagadon o isipon, 21  mapasaiya an kamurawayan paagi sa kongregasyon asin paagi ki Cristo Jesus sa gabos na henerasyon sagkod nuarin pa man. Amen.

Mga Nota