Efeso 2:1-22

  • Binuhay kaiba kan Cristo (1-10)

  • Ginaba an lanob na nagsusuway (11-22)

2  Dugang pa, binuhay kamo nin Diyos, minsan ngani dati kamong gadan huli kan saindong mga pagbalga asin kasalan,  na iyo an mga bagay na piggigibo nindo kaidto uyon sa sistema nin mga bagay kan kinaban na ini, uyon sa kagustuhan kan tagapamahala na nagkokontrol kan garo duros na espiritu, na iyo ngunyan an nang-iimpluwensiya sa mga aking masinuway.  Iyo, sa tahaw ninda kita gabos kaidto guminawi kauyon kan mga pagmawot kan satuyang laman, na ginigibo an kagustuhan kan laman saka kan satuyang mga kaisipan, asin puon sa pagkamundag kita maninigo na magsapar kan kaanggutan kapareho man kan iba.  Alagad mahihirakon nanggad an Diyos, asin huli sa saiyang dakulang pagkamuot sa sato,  binuhay niya kita kaiba kan Cristo, minsan ngani dati kitang gadan huli kan satong mga pagbalga. Iyo, kamo naligtas paagi sa daing kapantay na kabuutan.  Saro pa, huling mga kasaro kita ni Cristo Jesus, ibinangon kita nin Diyos kaiba ni Cristo asin pinatukaw kitang kaiba niya sa mga langitnon na lugar,  tanganing sa maabot na mga sistema nin mga bagay* ikapahiling Niya an saiyang daing kapantay na kabuutan paagi sa pagkabukas-palad Niya sa satuya na mga kasaro ni Cristo Jesus.  Paagi sa daing kapantay na kabuutan na ini kamo ilinigtas huli sa pagtubod, asin bako iyan dahil sa sadiri nindong paghihinguwa; imbes, regalo iyan nin Diyos.  Iyo, bako iyan resulta nin mga gibo, tanganing dai magkaigwa an siisay man nin dahilan para maghambog. 10  Kita gibo kan kamot nin Diyos asin bilang kasaro ni Cristo Jesus, linalang Niya kita para sa marahay na mga gibo, na patiinot na itinalaga nin Diyos bilang dalan na dapat tang lakawan. 11  Kun siring, kamo na kabilang sa mga tawo kan mga nasyon* puon sa pagkamundag, tandaan nindo na dati mga bakong turi an apod sa saindo kaidtong inaapod na mga tinuri, na an pagturi ginibo sa laman paagi sa mga kamot nin tawo. 12  Kan panahon na idto dai nindo midbid si Cristo, suway kamo sa banwaan nin Israel, bakong kabtang kan mga tipan may koneksiyon sa panuga; nabubuhay kamo sa kinaban alagad mayong paglaom asin dai nakakamidbid sa Diyos. 13  Pero ngunyan, bilang mga kasaro ni Cristo Jesus, kamo na dating harayuon nagin nang harani paagi sa dugo kan Cristo. 14  Huli ta siya an nagdara sa sato nin katuninungan, an saro na guminibo nin paagi na magin saro an duwang grupo asin guminaba kan lanob na nasa pag-ultanan ninda. 15  Paagi kan saiyang hawak, hinali niya an dahilan kan pagkaungis, an Katugunan na kompuwesto nin mga pagbuot asin mga susundon, tanganing gibuhon an duwang grupong kasaro niya na magin sarong bagong tawo asin tanganing magdara nin katuninungan. 16  Siring man, paagi sa hariging pasakitan,* pinangyari niya an lubos na pakipag-ulian sa Diyos kan duwang banwaan, para magin sarong hawak an mga ini, huli ta pinara na niya an pagkaungis paagi kan saiyang sadiri. 17  Asin nagdatong siya saka nagpahayag kan maugmang bareta nin katuninungan sa saindo na mga harayo sa Diyos, asin katuninungan sa sainda na mga harani sa Saiya, 18  huli ta paagi sa saiya, kitang duwang banwaan parehong nakakadulok nin daing ulang sa Ama sa tabang kan saro sanang espiritu. 19  Kaya bako na kamong mga estranghero asin mga dayuhan, kundi mga kapwa siyudadano kan mga banal saka mga miyembro kan pamilya nin Diyos, 20  asin itinindog kamo sa pundasyon na iyo an mga apostol saka mga propeta, mantang si Cristo Jesus mismo iyo an gapong panganto na nagseserbing pundasyon. 21  An bilog na harong kasaro niya asin an mga parte kaini may pagkauruyon, kaya iyan gradwal na nagigin sarong banal na templo para ki Jehova.* 22  Siring man, kamo na mga kasaro niya magkairibanan na itinitindog na magin sarong lugar tanganing irukan nin Diyos paagi sa saiyang espiritu.

Mga Nota

O “sa maabot na mga panahon.” Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
O “kamo na mga Hentil.”
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.