Efeso 1:1-23

  • Pangungumusta (1, 2)

  • Espirituwal na mga bendisyon (3-7)

  • Pagtipon kan gabos na bagay sa irarom kan Cristo (8-14)

    • “Sarong areglo” sa itinalaan na panahon (10)

    • Tinatakan kan espiritu bilang “garantiya” (13, 14)

  • Nagpapasalamat si Pablo sa Diyos dahil sa pagtubod kan mga taga Efeso asin namimibi para sa sainda (15-23)

1  Hali ki Pablo, na sarong apostol ni Cristo Jesus paagi sa kabutan nin Diyos, para sa mga banal na yaon sa Efeso, na maimbod na mga kasaro ni Cristo Jesus:  Mapasaindo an daing kapantay na kabuutan asin katuninungan na hali sa Diyos na satuyang Ama asin sa Kagurangnan na Jesu-Cristo.  Pag-umawon an Diyos asin Ama kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo, huling itinao niya sa satuya sa mga langitnon na lugar an lambang espirituwal na bendisyon bilang mga kasaro ni Cristo,  asin ipinahiling niya iyan paagi sa pagpili niya sa sato na magin kasaro ni Cristo bago pa an pagkaestablisar kan kinaban, tanganing kita magin banal asin daing digta sa atubangan niya nin huli sa pagkamuot.  Huli ta patiinot niya kitang itinalaga na ampunon bilang sadiri niyang mga aki paagi ki Jesu-Cristo, uyon sa saiyang kamawutan asin kabutan,  na sa siring mag-ako siya nin kaumawan dahil sa saiyang mamuraway asin daing kapantay na kabuutan na ipinahiling niya sa sato paagi sa saiyang namumutan.  Paagi sa sarong ini, nakatalingkas kita dahil tinubos niya kita kan saiyang dugo, iyo, nakamtan niyato an kapatawadan kan satong mga pagkakasala, uyon sa daing kapantay na kabuutan nin Diyos.  Lubos niyang ipinahiling sa sato an daing kapantay na kabuutan na ini—kadunungan asin pakasabot*  paagi sa paghayag sa sato kan sagradong hilom mapadapit sa saiyang kabutan. An sagradong hilom* na iyan kauyon kan saiyang kamawutan asin katuyuhan mapadapit 10  sa sarong areglo* na sa pag-abot kan katapusan kan itinalaan na panahon tiripunon an gabos na bagay sa irarom kan Cristo, an mga bagay sa langit asin an mga bagay sa daga. Iyo, ki Cristo, 11  asin kami mga kasaro niya asin pinili na magin mga tagapagmana arog niya, huling patiinot kaming itinalaga uyon sa katuyuhan kan Saro na nag-uutob kan gabos na bagay sigun sa Saiyang kabutan, 12  tanganing paagi sa samuya, na mga inot na naglaom sa Cristo, an Diyos umawon asin pamurawayon. 13  Alagad kamo man naglaom sa saiya pagkatapos nindong madangog an tataramon nin katotoohan, an maugmang bareta manungod sa saindong kaligtasan. Pagkatapos nindong magtubod, kamo tinatakan kan ipinanugang banal na espiritu paagi sa saiya, 14  asin an espiritung ini garantiya kan kakamtan niyatong mana, sa katuyuhan na an mga tawong sadiri nin Diyos mapatalingkas paagi sa pantubos, para sa saiyang kamurawayan asin kaumawan. 15  Iyan an dahilan kaya ako man, kan nabaretaan ko an manungod sa pagtubod nindo sa Kagurangnan na Jesus asin an pagkamuot na ipinapahiling nindo sa gabos na mga banal, 16  dai ako nagpundo sa pagpasalamat sa Diyos dahil sa saindo. Padagos ko kamong sinasambit sa mga pamibi ko, 17  na nakikiulay na an mamuraway na Ama, an Diyos kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo, magtao man lugod sa saindo nin espiritu tanganing magkaigwa kamo nin kadunungan asin nin pakasabot sa mga bagay na saiyang ihinahayag, na sa siring mag-ako kamo nin tamang kaaraman mapadapit sa saiya. 18  Binuksan niya an saindong puso para makahiling kamo, tanganing maaraman nindo kun sa anong paglaom kamo inapod, kun gurano kadakulang kayamanan an itinagama niya bilang mana kan mga banal, 19  asin kun gurano nanggad kadakula kan epekto kan saiyang kapangyarihan sa satuya na mga nagtutubod. An dakulang epektong ini mahihiling sa paagi kan paggamit nin Diyos kan saiyang kapangyarihan, 20  na ginamit niya ki Cristo kan ibangon niya siya hali sa mga gadan asin patukawon sa saiyang tuo sa mga langitnon na lugar, 21  na mas halangkaw na gayo sa lambang gobyerno asin awtoridad asin kapangyarihan asin pamamahala saka sa lambang ngaran na puwedeng sambiton, bako lang sa sistemang ini nin mga bagay* kundi pati sa maabot na sistema nin mga bagay. 22  Ipinasairarom man kan Diyos an gabos na bagay sa saiyang mga bitis asin ginibo siyang pamayo kan gabos na bagay may koneksiyon sa kongregasyon 23  na iyo an saiyang hawak,* asin napapano ini paagi sa saiya na minapano kan gabos na bagay sa lambang paagi.

Mga Nota

O “mahusay na pagmansay.”
Hilingon an “Sagradong hilom” sa Glosaryo.
Sa literal, “pagmanehar sa harong.”
Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
O “lawas.”