Colosas 3:1-25

  • An luma asin an bagong personalidad (1-17)

    • Gadanon an mga kabtang kan hawak (5)

    • Pagkamuot, an bugkos nin lubos na pagkasararo (14)

  • Sadol sa mga pamilyang Kristiyano (18-25)

3  Alagad, kun kamo ibinangon kaiba kan Cristo, padagos nindong hanapon an mga bagay na nasa itaas, kun sain nakatukaw an Cristo sa tuo nin Diyos.  Danay nindong isentro an saindong mga isip sa mga bagay na nasa itaas, bako sa mga bagay na nasa daga.  Huli ta nagadan kamo, asin an saindong buhay maingat na nakatago ki Cristo bilang kasaro nin Diyos.  Pag an Cristo, na iyo an satuyang buhay, maihayag na, kamo man ihahayag kaiba niya asin magkakaigwa kan saiyang kamurawayan.  Kun siring, gadanon nindo an mga kabtang kan saindong hawak na yaon digdi sa daga kun manungod sa seksuwal na imoralidad,* karigsukan,* daing kontrol na seksuwal na hurot, nakakadanyar na pagmawot, asin kapasluan, na sarong klase nin idolatriya.  Dahil sa mga bagay na ini kaya madatong an grabeng kaanggutan nin Diyos.  Arog man kaiyan kaidto an nagin paggawi* nindo sa dati nindong pamumuhay.  Alagad ngunyan dapat nindong haralion iyan gabos sa saindo: pagkaungis, pagkaanggot, karatan, mapang-insultong pagtaram, asin bastos na pananaram na minaluwas sa saindong nguso.  Dai kamo magputik sa lambang saro. Hubaon nindo an lumang personalidad* kasabay an mga gibo kaiyan, 10  asin isulot nindo an bagong personalidad, na paagi sa tamang kaaraman ginigibong bago uyon sa ladawan kan Saro na naglalang kaiyan, 11  na kun sain bako nang mahalaga kun an saro Griego o Judio, tinuri o dai tinuri, taga ibang nasyon, Escita,* uripon, o talingkas; sa bagong personalidad na iyan, si Cristo iyo an gabos asin nasa gabos. 12  Kaya, bilang mga pinili nin Diyos, banal asin namumutan, isulot nindo an kapadangatan asin pagmalasakit, kabuutan, kapakumbabaan, kahuyuan, asin pagkamapasensiya. 13  Padagos na pagpasensiyahan an lambang saro asin lubos na patawadon an lambang saro dawa pa kun an siisay man igwa nin dahilan na ireklamo an saro. Kun paanong lubos kamong pinatawad ni Jehova,* iyo man an dapat nindong gibuhon. 14  Apuwera pa kan gabos na iyan, isulot nindo an pagkamuot, huli ta iyan an bugkos nin lubos na pagkasararo. 15  Siring man, pabayaan an katuninungan kan Cristo na maghadi* sa saindong mga puso, huli ta inapod kamo tanganing magkaigwa kan katuninungan na iyan bilang sarong hawak. Asin ipahiling nindo na mapagpasalamat kamo. 16  Pabayaan an mensahe kan Cristo na biyong makatadom sa saindo asin magtao sa saindo nin lubos na kadunungan. Padagos na tukduan asin pakusugon* an lambang saro paagi sa mga salmo,* mga pag-umaw sa Diyos, mga kantang pang-espirituwal na inawit na may pag-apresyar,* asin sa saindong mga puso padagos kamong umawit ki Jehova.* 17  Ano man an saindong itinataram o ginigibo, gibuhon an gabos sa ngaran kan Kagurangnan na Jesus, na pinapasalamatan an Diyos na Ama paagi sa saiya. 18  Kamong mga agom na babayi, magpasakop kamo sa saindong mga agom na lalaki, na iyo an maninigo sa mga parasunod kan Kagurangnan. 19  Kamong mga agom na lalaki, padagos na mamutan an saindong mga agom asin dai maanggot sa sainda na may kapaitan.* 20  Kamong mga aki, magin masinunod kamo sa saindong mga magurang sa gabos na bagay, huli ta nakakapaugma ini sa Kagurangnan. 21  Kamong mga ama, dai nindo pag-uyamon* an saindong mga aki, tanganing dai sinda pangluyahan nin buot. 22  Kamong mga uripon, magin masinunod kamo sa gabos na bagay sa saindong mga kagurangnan na tawo, bako sanang kun sinda nagbabantay, para lang mapauyunan an mga tawo, kundi ginigibo an mga bagay na may sinserong puso asin pagkatakot ki Jehova.* 23  Ano man an saindong ginigibo, gibuhon nindo iyan nin bilog na kalag* na garo ginigibo nindo iyan para ki Jehova,* asin bako para sa mga tawo, 24  huling aram nindo na ki Jehova* kamo mag-aako kan mana bilang balos. Magpauripon kamo sa Kagurangnan, ki Cristo. 25  Siguradong an saro na naggigibo nin sala babalusan sa sala niyang ginibo, huling mayong pinapalain an Diyos.

Mga Nota

Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “gibong maati.”
O “paglakaw.”
Sa literal, “tawo.”
An terminong “Escita” nanunungod sa sarong tawo na bakong sibilisado.
Hilingon sa Glosaryo.
O “magpahiro.”
O “sadulon.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “pasasalamat.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “dai magin maisog sa sainda.”
O “pagpaangguton.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.