Colosas 1:1-29

  • Pangungumusta (1, 2)

  • Pasasalamat dahil sa pagtubod kan mga taga Colosas (3-8)

  • Pamibi para umuswag sa espirituwal (9-12)

  • Importanteng marhay na papel ni Cristo (13-23)

  • Pagpapagal ni Pablo para sa kongregasyon (24-29)

1  Hali ki Pablo, na sarong apostol ni Cristo Jesus paagi sa kabutan nin Diyos, saka hali man ki Timoteo na satuyang tugang,  para sa mga banal asin maimbod na mga tugang sa Colosas na kasaro ni Cristo: Mapasaindo an daing kapantay na kabuutan asin katuninungan na hali sa Diyos na satuyang Ama.  Pirmi kaming nagpapasalamat sa Diyos, an Ama kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo, pag ipinapamibi niyamo kamo,  huling nabaretaan mi an mapadapit sa pagtubod nindo ki Cristo Jesus asin an saindong pagkamuot sa gabos na mga banal  dahil sa paglaom na nakatagama sa saindo sa langit. Nadangog nindo kaidto an manungod sa paglaom na ini paagi sa mensahe nin katotoohan na iyo an maugmang bareta  na nakaabot sa saindo. Kun paanong an maugmang bareta padagos na nagkakaigwa nin bunga asin naglalakop sa bilog na kinaban, arog man kaiyan an nangyayari sa tahaw nindo puon kan aldaw na nadangog nindo asin naaraman nin lubos kun ano man nanggad an daing kapantay na kabuutan nin Diyos.  Iyan an nanudan nindo ki Epafras na samong namumutan asin kapwa uripon, sarong maimbod na ministro kan Cristo na kasalihid niyamo.  Ipinaisi man niya sa samuya an manungod sa saindong pagkamuot na kauyon kan espiritu.  Iyan an dahilan kaya puon kan aldaw na mabaretaan mi iyan, dai kami nagpundo sa pagpamibi para sa saindo asin sa pagpakiulay na lugod mapano kamo nin tamang kaaraman mapadapit sa saiyang kabutan, kasabay an lubos na kadunungan asin espirituwal na pakasabot, 10  na sa siring makalakaw kamo nin maninigo para ki Jehova* tanganing lubos siyang mapaugma mantang kamo padagos na namumunga paagi sa lambang marahay na gibo asin padagos na nag-uurog sa saindong tamang kaaraman mapadapit sa Diyos; 11  asin lugod na an saiyang dakulang kapangyarihan magtao sa saindo kan gabos na kusog na kinakaipuhan nindo tanganing matagalan nindo an gabos na bagay na may pakatios asin kaugmahan, 12  mantang pinapasalamatan nindo an Ama, na nagpangyari sa saindo na magin kuwalipikadong mag-ako kan mana na para sa mga banal na yaon sa liwanag. 13  Ilinigtas niya kita sa kapangyarihan kan kadikluman asin ibinalyo kita sa kahadian kan saiyang namumutan na Aki, 14  na huli sa sarong iyan napatalingkas kita paagi sa pantubos, na nangangahulugan nin kapatawadan kan satuyang mga kasalan. 15  Siya an ladawan kan Diyos na dai nahihiling, an panganay sa gabos na linalang; 16  huli ta paagi sa saiya an gabos na iba pang bagay linalang sa langit asin sa daga, an mga bagay na nahihiling asin an mga bagay na dai nahihiling, iyan man mga trono o mga pamamahala o mga gobyerno o mga awtoridad. An gabos na iba pang bagay linalang paagi sa saiya asin para sa saiya. 17  Saro pa, nainot siya sa gabos na iba pang bagay, asin paagi sa saiya an gabos na iba pang bagay nag-eksister, 18  asin siya an payo kan hawak,* an kongregasyon. Siya an kapinunan, an panganay hali sa mga gadan, asin sa siring, siya an saro na panginot sa gabos na bagay; 19  huli ta pinagmarhay nin Diyos na siya magin lubos sa gabos na bagay, 20  asin na paagi sa saiya mangyari an pakipag-ulian sa Saiya kan gabos na iba pang bagay, iyan man iyo an mga bagay sa daga o an mga bagay sa langit. An pakipagkatuninungan na iyan sa Diyos nagin posible paagi sa saiyang dugo na pinabulos niya sa hariging pasakitan.* 21  Iyo, kun manungod sa saindo na dating napasuway asin mga kaiwal huling an mga isip nindo kaidto yaon sa mga gibong maraot, 22  pinangyari ngunyan nin Diyos na kamo makipag-ulian sa saiya paagi sa pisikal na hawak kan sarong iyan na nagadan, tanganing ikapresentar niya kamo sa atubangan niya na banal asin daing digta saka dai nanggad ikakaakusar— 23  siyempre, basta magdanay kamo sa pagtubod, na masarig na nakatindog sa pundasyon asin marigon, dai nairarayo sa paglaom na dara kan maugmang baretang idto na nadangog nindo asin na ihinulit sa gabos na linalang sa irarom nin langit. Ako, si Pablo, nagin ministro kan maugmang baretang ini. 24  Nag-uugma ako ngunyan nin huli kan mga pagsakit ko alang-alang sa saindo, asin aram ko na an inaagihan kong mga kasakitan sa sakuyang hawak bako pang arog kalubos kan dapat kong agihan para ki Cristo. An pagsakit na ini para sa ikakarahay kan saiyang hawak, na iyo an kongregasyon. 25  Nagin ministro ako kan kongregasyon na ini kauyon kan responsabilidad na itinao sa sako nin Diyos para sa kapakanan nindo tanganing maihulit nin lubos an tataramon nin Diyos, 26  an mapadapit sa sagradong hilom* na itinago sa nag-aging mga sistema nin mga bagay* asin sa nag-aging mga henerasyon. Alagad ngunyan ihinayag iyan sa saiyang banal na mga lingkod, 27  asin pinagmarhay nin Diyos na paagi sa sainda maipahayag sa mga nasyon an dakulaon na kayamanan na yaon sa sagradong hilom na ini, an pagigi nindong kasaro ni Cristo, na iyo an basehan kan saindong paglaom na mapamuraway kaiba niya. 28  Siya iyo an satuyang ibinabalangibog, na sinasadol an lambang saro asin tinutukduan an lambang saro nin may lubos na kadunungan, tanganing ikapresentar niyato an lambang tawo bilang nakaabot sa kalubusan kan saiyang relasyon ki Cristo. 29  Sa katuyuhan na ini kaya ako nagpapagal nanggad, na maigot na naghihinguwa sa tabang kan saiyang kapangyarihan na mapuwersang naghihiro sa sakuya.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “lawas.”
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
Hilingon an “Sagradong hilom” sa Glosaryo.
O “nag-aging mga panahon.” Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.