3 Juan 1:1-14

  • Pangungumusta asin pamibi (1-4)

  • Komendasyon ki Gayo (5-8)

  • An ambisyosong si Diotrefes (9, 10)

  • Magayunon an sinasabi manungod ki Demetrio (11, 12)

  • Planong pagdalaw asin panghuring pangungumusta (13, 14)

 Hali sa gurang na lalaki,* para ki Gayo, an sakuyang padangat, na tunay kong namumutan.  Namumutan kong tugang, ipinapamibi ko na sa gabos na bagay lugod na padagos na magin marahay an saimong kamugtakan asin an saimong salud, arog kan kamugtakan mo ngunyan.  Huli ta nag-ugma akong marhay kan may nagdigding mga tugang asin kan sabihon ninda an manungod sa pangangapot mo sa katotoohan, siring kan aram ko mismo, na naglalakaw ka sa katotoohan.  Mayo na akong ibang mas urog pang dahilan para mag-ugma* kisa kaini: an madangog ko na an sakuyang mga aki danay na naglalakaw sa katotoohan.  Namumutan kong tugang, ipinapahiling mo an kaimbudan mo dahil sa saimong ginigibo para sa mga tugang, maski duman sa mga bako mong kabisto.  Nagpatotoo sinda sa atubangan kan kongregasyon manungod sa saimong pagkamuot. Pag mahali na sinda, tabi man na tabangan mo sinda sa paaging makakapaugma sa Diyos.  Huli ta nagduduman sinda sa manlain-lain na lugar para sa saiyang ngaran, na dai nag-aasang mag-ako nin ano man hali sa mga tawo kan mga nasyon.  Kaya may obligasyon kitang istimaron an mga arog ninda, na sa siring kita magin mga kapwa ninda trabahador para sa katotoohan.  May ipinadara akong surat sa kongregasyon, alagad si Diotrefes, na gusto pirming siya an nangingibabaw sa saindo, habo niyang akuon na may paggalang an ano man na sabihon niyamo. 10  Kaya pag makadiyan ako, ihahayag ko an ginigibo niyang pagpalakop nin maraot na mga istorya* manungod sa samuya. Asin dai pa nakontento kaini, habo man niyang igalang asin akuon an mga tugang; tapos idtong mga gustong akuon sinda, hinihinguwa niyang pugulan saka halion sa kongregasyon. 11  Namumutan kong tugang, dai mo pag-arugon an maraot, kundi arugon mo an marahay. An saro na naggigibo nin marahay naggikan sa Diyos. An saro na naggigibo nin maraot dai nakahiling sa Diyos. 12  Gabos sinda magayunon an sinasabi manungod ki Demetrio, asin pinapatunayan iyan kan pamumuhay niya kauyon kan katotoohan. Sa katunayan, pati kami nagpapatotoo manungod sa saiya, asin aram mo na totoo an sinasabi mi. 13  Dakul na bagay pa akong gustong isurat sa saimo, pero habo kong ipaagi iyan sa pansurat asin tinta. 14  Alagad naglalaom ako na mahiling taka sa dai na mahahaloy, asin magkakaulay kita nin personal. Mapasaimo an katuninungan. Kinukumusta ka kan mga amigo ta digdi. Ipaabot mo an sakong pangungumusta sa kada saro sa mga amigo ta diyan.

Mga Nota

O “Hali sa magurang sa kongregasyon.”
O posibleng “magpasalamat.”
Sa literal, “pagparatabil nin mararaot na bagay.”