2 Timoteo 4:1-22

  • “Lubos mong utubon an saimong ministeryo” (1-5)

    • Ihulit an tataramon na may pagkaapurado (2)

  • “Naipakipaglaban ko na an matanos na laban” (6-8)

  • Personal na mga mensahe (9-18)

  • Panghuring mga pangungumusta (19-22)

4  Seryoso takang tinutugon sa atubangan nin Diyos asin ni Cristo Jesus, na iyo an mahukom sa mga buhay asin mga gadan pag ihinayag na niya an saiyang sadiri asin pag nagdatong na siya paagi sa saiyang Kahadian:  Ihulit mo an tataramon; gibuhon mo iyan na may pagkaapurado, trangkilo man o masakit an mga panahon; magsagwi ka, magsaway, magsadol, na ginigibo iyan na may dakulang pagpapasensiya asin mahusay na paagi nin pagtutukdo.  Huli ta maabot an sarong peryodo nin panahon na diyan dai sinda makakatagal sa marahay* na katukduan, kundi kauyon kan sadiri nindang mga pagmawot, mahanap sinda nin mga paratukdo tanganing magkitik kan saindang mga talinga.*  Mapundo sinda sa pagdangog sa katotoohan asin matao nin atensiyon sa mga bakong totoong istorya.  Alagad ika, pagdanayon mong tultol an saimong pag-iisip sa gabos na bagay, tagalan mo an kasakitan, gibuhon mo an trabaho nin sarong ebanghelisador,* lubos mong utubon an saimong ministeryo.  Huli ta ngunyan, garo na ako ibinububo na siring sa dulot na inumon, asin an oras kan sakuyang pagkatalingkas madali nang umabot.  Naipakipaglaban ko na an matanos* na laban, natapos ko na an sakuyang pagdalagan, napagdanay ko an pagtubod.  Puon ngunyan, igwa nang nakatagama para sa sakuya na sarong korona para sa mga matanos, na itatao sa sako kan Kagurangnan, an matanos na hukom, bilang balos sa aldaw na iyan, alagad ta bako lang para sa sako kundi para man sa gabos na nagmamawot na umabot an panahon kan paghahayag sa saiya.  Hinguwahon mo nanggad na makadigdi tulos sa sako. 10  Binayaan na kaya ako ni Demas huling namumutan niya an presenteng sistema nin mga bagay,* asin nagpasiring siya sa Tesalonica, si Cresente man sa Galacia, si Tito sa Dalmacia. 11  Si Lucas na sana an kaibanan ko. Iiba mo si Marcos, dahil makakatabang siyang marhay sa sako sa ministeryo. 12  Pero si Tiquico pinaduman ko na sa Efeso. 13  Pagdigdi mo, darahon mo su alikboy na nawalat ko ki Carpo duman sa Troas, asin idtong mga nakarolyong kasuratan, lalo na su mga pergamino.* 14  Si Alejandrong panday nin tanso grabe an pigparagibo sakong maraot. Babalusan siya ni Jehova* sigun sa mga gibo niya. 15  Ika man, mag-ingat ka sa saiya, ta kinontra niya nin todo an satuyang mensahe. 16  Sa inot kong pagdepensa, mayo ni saro an suminurog sa sako, kundi gabos sinda binayaan ako—dai man lugod sinda papanimbagon dahil kaini. 17  Alagad tinabangan ako kan Kagurangnan saka tinawan niya ako nin kusog, tanganing paagi sa sakuya lubos na maisagibo an paghuhulit asin madangog iyan kan gabos na nasyon; asin nailigtas ako sa nguso kan leon. 18  Aagawon ako kan Kagurangnan sa gabos na karatan asin ililigtas niya ako para sa saiyang langitnon na Kahadian. Mapasaiya an kamurawayan sagkod nuarin pa man. Amen. 19  Ipaabot mo an sakuyang pangungumusta ki Prisca asin Aquila saka ki Onesiforo asin sa mga kairiba niya sa harong. 20  Nagpirmi nguna si Erasto sa Corinto, alagad iwinalat ko si Trofimo sa Mileto dahil may hilang siya. 21  Piriton mong makadigdi bago magtiglipot. Nagpapaabot si Eubulo kan saiyang pangungumusta sa saimo, asin siring man si Pudente asin si Lino saka si Claudia pati an gabos na tugang. 22  Bendisyunan lugod kan Kagurangnan an espiritu* na saimong ipinapahiling. Mapasaindo an saiyang daing kapantay na kabuutan.

Mga Nota

O “nakakapakusog; kapaki-pakinabang.”
O “tanganing magtaram sa sainda kan gusto nindang madangog.”
O “padagos mong ihulit an maugmang bareta.”
O “marahay.”
Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
An buot sabihon, mga nakarolyong kasuratan na gibo sa anit.
Hilingon sa Glosaryo.
O “kaisipan.”