2 Timoteo 2:1-26

  • Ipagkatiwala an mensahe sa kuwalipikadong mga lalaki (1-7)

  • Pagtagal nin kasakitan para sa maugmang bareta (8-13)

  • Gamiton sa tamang paagi an tataramon nin Diyos (14-19)

  • Rayuan an mga kamawutan na dara nin pagigin hoben (20-22)

  • Kun paano aatubangon an mga parakontra (23-26)

2  Kaya ika aki ko, padagos kang magpakakusog paagi sa daing kapantay na kabuutan na ipinapahiling ni Cristo Jesus;  asin kun mapadapit sa mga bagay na nadangog mo sa sako na kinumpirmar nin dakul na mga saksi, ipagkatiwala mo an mga ini sa masasarigan na mga lalaki, asin sinda man magigin lubos na kuwalipikado na magtukdo sa iba.  Bilang sarong matibay na suldados ni Cristo Jesus, magin andam kang mag-agi nin kasakitan.  Mayo nin suldados na nasa serbisyo an nakikilabot sa mga aktibidad na may koneksiyon sa pagnenegosyo,* tanganing makamtan niya an pag-uyon kan saro na nagrehistro sa saiya bilang suldados.  Asin maski sa mga karawat, dai nag-aako nin korona an saro kun an saiyang pagkawat bakong uyon sa mga regulasyon.  An mahigos na parauma iyo an dapat na inot na magkakan kan mga bunga.  Danay mong isip-isipon an sakuyang mga sinasabi; tatawan ka kan Kagurangnan nin pakasabot* sa gabos na bagay.  Tandaan mo na si Jesu-Cristo ibinangon hali sa mga gadan asin na siya gikan ki* David, uyon sa maugmang bareta na sakuyang ihinuhulit,  na alang-alang diyan ako nagsasakit asin nakapreso na siring sa sarong kriminal. Alagad, an tataramon nin Diyos dai nagagapos. 10  Huli kaini padagos kong tinatagalan an gabos na bagay alang-alang sa mga pinili, tanganing sinda man magkamit kan kaligtasan na paagi ki Cristo Jesus, kaiba an daing sagkod na kamurawayan. 11  An mga tataramon na ini mapagkakatiwalaan: Siyerto nanggad na kun magadan kitang nasa kaibanan niya, mabubuhay man kita kaiba niya; 12  kun padagos kitang magtatagal, mamamahala man kitang magkairibanan bilang mga hadi; kun isisikwal niyato siya, isisikwal man niya kita; 13  kun bako kitang maimbod, nagdadanay siyang maimbod, huling dai niya magigibong dai magin totoo sa sadiri niya. 14  Padagos mong pagirumdumon sinda kan mga bagay na ini, na sinasabihan* sinda sa atubangan nin Diyos na dai pag-iriwalan an manungod sa mga tataramon, sarong bagay na dai lamang nin pakinabang huli ta nakakadanyar iyan sa mga nagdadangog. 15  Gibuhon mo an saimong pinakamakakaya na ipresentar an saimong sadiri sa Diyos bilang saro na inuuyunan, sarong trabahador na daing ikinakasupog, na ginagamit sa tamang paagi an tataramon nin katotoohan. 16  Alagad isikwal mo an basang na mga tataramon na dai nagtataong onra sa Diyos, huling an mga iyan maresulta sa lalo pang pag-urog nin bakong diyosnon na paggawi, 17  asin maglalakop na garo ganggrena.* Kabilang sa mga nagtataram nin arog kaiyan si Himeneo asin Fileto. 18  An mga lalaking ini suminuway sa katotoohan, na nagsasabing nangyari na an pagkabuhay liwat, asin rinaraot ninda an pagtubod kan nagkapira. 19  Sa ibong kaiyan, an masarig na pundasyon nin Diyos nagdadanay na nakatindog, na igwa kan tatak na ini, “Midbid ni Jehova* kun sairisay an saiya,” asin, “Isikwal kan gabos na nag-aapod sa ngaran ni Jehova* an karatan.” 20  Ngunyan sa sarong dakulang harong igwa nin mga kasangkapan* na an iba gibo sa bulawan saka plata tapos an iba man gibo sa kahoy saka dalipay, asin an iba diyan para sa espesyal na gamit pero an iba man para sa ordinaryo sanang gamit. 21  Kaya kun an siisay man marayo sa huring nasambit, magigi siyang sarong instrumento* na may espesyal na gamit, pinabanal, dakula an pakinabang sa saiyang kagsadiri, andam para sa lambang marahay na gibo. 22  Kaya rayuan mo an mga kamawutan na dara nin pagigin hoben, alagad magmaigot ka na mahiling sa saimo an pagigin matanos, an pagtubod, an pagkamuot, an pagigin matuninong, kaiba kan mga nag-aapod sa Kagurangnan gikan sa malinig na puso. 23  Saro pa, dai ka nanggad makilabot sa mangmang asin daing saysay na mga debate, huling aram mo na nagbubunga iyan nin iriwal. 24  Huli ta an uripon kan Kagurangnan dai kaipuhan na makiiwal, kundi kaipuhan na magin mabuot sa gabos, kuwalipikadong magtukdo, nagpupugol pag ginigibuhan nin maraot, 25  na may kahuyuan na nagtutukdo sa mga mahilig magkontra. Tibaad pa tawan sinda nin Diyos nin oportunidad na magsulsol* asin magkaigwa sinda nin tamang kaaraman mapadapit sa katotoohan, 26  asin makabalik sa tultol na isip saka makadulag sa silo kan Diyablo, dahil ngani ta nagkadarakop niya sindang buhay para gibuhon an saiyang kabutan.

Mga Nota

O posibleng, “sa mga aktibidad sa pang-aroaldaw na buhay.”
O “pakamansay.”
Sa literal, “banhi ni.”
Sa literal, “na lubos na pinapatotoohan.”
O “garo lugad na nagigin dahilan kan pagkalapa nin laman.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “lalagan.”
O “kasangkapan; lalagan.”
O “na magbago nin isip.”