2 Tesalonica 3:1-18

  • Padagos na mamibi (1-5)

  • Patanid laban sa paggawing bakong husay (6-15)

  • Panghuring mga pangungumusta (16-18)

3  Ultimo, mga tugang, padagos kamong mamibi na paagi sa samuya an tataramon ni Jehova* padagos na maglakop nin marikas saka padagos na mapamuraway, kun paanong iyan napapamuraway sa tahaw nindo,  asin na mailigtas kami sa mga abusado asin mararaot na tawo, huli ta bako gabos na tawo igwa nin pagtubod.  Alagad maimbod an Kagurangnan, asin papakusugon niya kamo asin poprotektaran kamo sa saro na maraot.  Siring man, may kumpiyansa kami sa Kagurangnan mapadapit sa saindo, na isinasagibo nindo asin padagos na isasagibo an samuyang mga instruksiyon.  Lugod na padagos na giyahan kan Kagurangnan an saindong mga puso sa tamang direksiyon, na sa siring mamutan nindo an Diyos asin makapagpahiling kamo nin pakatagal para sa Cristo.  Ngunyan mga tugang, tinatawan mi kamo nin mga instruksiyon sa ngaran kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo, na likayan an lambang tugang na naglalakaw na bakong husay asin bakong kauyon kan tradisyon* na inako nindo* sa samuya.  Huli ta kamo mismo nakakaaram kun paano nindo kami dapat arugon, huling dai kami guminawi na bakong husay sa tahaw nindo,  ni nanghagad* man kami nin kakanon sa kiisay man. Imbes, aldaw-banggi kaming nagpagal asin nagtrabaho nin magabat tangani sanang dai matawan nin magabat na pasanon sa pinansiyal an siisay man sa saindo.  Dai buot sabihon na mayo kaming deretso na mag-ako kan siring na bagay, kundi buot ming magpahiling nin marahay na halimbawa na puwede nindong arugon. 10  Sa katunayan, kan kaibanan nindo kami, arog kaini an pirmi niyamong tugon: “Kun an siisay man habong magtrabaho, di dai man siya magkakan.” 11  Nabaretaan mi kaya na may nagkapira diyan sa saindo na naglalakaw na bakong husay, na dai man lamang nagtatrabaho, kundi nakikiaram sa mga bagay na dai man nin labot sa sainda. 12  Para sa siring na mga tawo, sinasabihan mi sinda asin sinasadol sa ngaran kan Kagurangnan na Jesu-Cristo na an intindihon sana iyo an sadiri nindang trabaho asin na magkakan kan pinagpagalan ninda. 13  Sa parte man nindo, mga tugang, dai kamo magpundo sa paghihinguwang gumibo nin marahay. 14  Alagad kun may siisay man na habong magsunod sa mga sinabi mi sa surat na ini, markahan an sarong ini asin ipundo an pakikiiba-iba sa saiya, tanganing masupog siya. 15  Pero dai nindo siya ibilang na sarong kaiwal, kundi padagos siyang sadulon bilang tugang. 16  Ngunyan an Kagurangnan nin katuninungan lugod na iyo mismo an danay na magtao sa saindo nin katuninungan sa lambang paagi. Lugod na an Kagurangnan mag-antabay sa saindo gabos. 17  Ako, si Pablo, nagpapaabot kan sakuyang pangungumusta. Isinurat ko ini kan sadiri kong kamot, sa istilong mahihiling nindo sa gabos kong surat; ini an nagpapamidbid sa sako bilang kagsurat. 18  Mapasaindo gabos an daing kapantay na kabuutan kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “instruksiyon.”
O posibleng “ninda.”
O “nagpalibre.”