2 Tesalonica 2:1-17

  • Tawong tampalasan (1-12)

  • Sadol na manindugan (13-17)

2  Minsan siring, mga tugang, kun mapadapit sa presensiya* kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo asin sa pagtipon sa sato para makaibanan niya, nakikiulay kami sa saindo  na dai kamo mawaran tulos kan saindong tultol na isip o mataranta dahil sa sarong ipinasabong na kapahayagan* o sa itinaram na mensahe o sa surat na garo baga hali sa samo, na pinapaluwas na nagdatong na an aldaw ni Jehova.*  Dai kamo magpadaya sa kiisay man sa ano man na paagi, huli ta dai iyan madatong sagkod na dai nguna mangyari an apostasya* asin dai nguna mahayag an tawong tampalasan, an aki nin kapahamakan.  Saro siyang kaiwal asin ilinalangkaw niya an saiyang sadiri sa gabos na inaapod na “diyos” asin sa lambang bagay na sinasamba,* mala ta nagtutukaw siya sa templo nin Diyos, na hayag na nagpepresentar kan saiyang sadiri bilang sarong diyos.  Dai nindo nagigirumduman na kan kaibanan pa nindo ako pirmi kong sinasabi sa saindo an mga bagay na ini?  Asin ngunyan aram nindo kun ano ining nagseserbing pang-ulang, na huli kaiyan mahahayag sana siya pag panahon niya na.  Totoo, an misteryo kan katampalasanan na ini nag-eepekto na, alagad magdadanay sana iyan na misteryo sagkod na umabot an panahon na mawara na idtong saro na nagseserbing pang-ulang sa saiya ngunyan.  Dangan, mamimidbid na nanggad ining saro na tampalasan, asin lalaglagon siya kan Kagurangnan na Jesus paagi sa espiritu kan saiyang nguso asin paparaon sa panahon kan paghahayag kan saiyang presensiya.  Alagad an presensiya kan saro na tampalasan nasa irarom kan impluwensiya ni Satanas, na nagtatao sa sarong iyan nin kapangyarihan na magsagibo nin lambang klase nin milagro asin mapandayang mga tanda asin mga ngangalásan* 10  asin lambang klase nin karatan saka pandadaya para duman sa mga pasiring sa kalaglagan, na iyo an balos sa sainda huling dai ninda inako asin dai ninda namutan an katotoohan na paagi kuta kaiyan sinda maliligtas. 11  Iyan an dahilan kaya pinabayaan nin Diyos na mailagalag sinda nin sarong mapandayang impluwensiya para magturubod sinda sa kaputikan, 12  tanganing sa siring gabos sinda mahukuman huli ta dai sinda nagtubod sa katotoohan kundi ikinaugma ninda an karatan. 13  Minsan siring, danay kaming nakakamati nin obligasyon na magpasalamat sa Diyos nin huli sa saindo, mga tugang na namumutan ni Jehova,* huling sa kapinunan pa sana pinili kamo nin Diyos para sa kaligtasan. Pinabanal niya kamo paagi kan saiyang espiritu dahil sa pagtubod nindo sa katotoohan. 14  Inapod niya kamo sa siring na katuyuhan paagi sa maugmang bareta na samuyang ipinapahayag, tanganing makamtan nindo an kamurawayan kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo. 15  Kaya mga tugang, manindugan kamo asin padagos na mangapot sa mga tradisyon na itinukdo sa saindo, iyan man paagi sa itinaram na mensahe o paagi sa surat na hali sa samo. 16  Siring man, lugod na an satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo mismo asin an Diyos na satuyang Ama, na namuot sa sato saka nagtao sa sato nin daing sagkod na karangahan asin magayon na paglaom paagi sa daing kapantay na kabuutan, 17  iyo an magranga kan saindong mga puso asin magparigon* sa saindo tanganing an saindong mga ginigibo saka sinasabi magin danay na marahay.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “sa sarong espiritu.” Hilingon an “Espiritu” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “na tinatawan nin reberensiya.”
O “senyales.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “magpakusog.”