2 Tesalonica 1:1-12

  • Pangungumusta (1, 2)

  • Nagkukusog na pagtubod kan mga taga Tesalonica (3-5)

  • Pamalos tumang sa mga dai nagkukuyog (6-10)

  • Pamibi para sa kongregasyon (11, 12)

1  Hali ki Pablo, Silvano,* asin Timoteo, para sa kongregasyon kan mga taga Tesalonica na kasaro nin Diyos na satuyang Ama asin kan Kagurangnan na Jesu-Cristo:  Mapasaindo an daing kapantay na kabuutan asin katuninungan hali sa Diyos na Ama asin sa Kagurangnan na Jesu-Cristo.  Danay kaming nakakamati nin obligasyon na magpasalamat sa Diyos nin huli sa saindo, mga tugang. Tama sana ini dahil an saindong pagtubod lalong nagkukusog nin nagkukusog asin an pagkamuot kan gabos sa saindo para sa lambang saro lalong nagrararom.  Dahil kaiyan ipinag-oorgulyo mi kamo sa mga kongregasyon nin Diyos huli kan saindong pakatagal asin pagtubod sa ibong kan gabos na pagpersegir sa saindo asin kan gabos na kasakitan na inaagihan* nindo.  Patunay ini na tama an paghusgar nin Diyos, asin an magigin resulta kaiyan iyo na ibibilang kamong maninigo para sa Kahadian nin Diyos, na alang-alang diyan kamo nagsasakit.  Tunay nanggad, matanos sa parte nin Diyos na balusan nin kasakitan idtong mga nagdadara sa saindo nin kasakitan.  Alagad kamo na nag-aagi nin kasakitan tatawan nin kapahingaluan kaibanan niyamo sa panahon na an Kagurangnan na Jesus kaiba an makapangyarihan niyang mga anghel ihayag na hali sa langit  na may naglalaad na kalayo, mantang nagsasagibo siya nin pamalos tumang sa mga dai nakakamidbid sa Diyos asin sa mga dai nagkukuyog sa maugmang bareta manungod sa satuyang Kagurangnan na Jesus.  An mga ini mismo huhukuman saka papadusahan nin daing sagkod na kalaglagan asin mawawara sa atubangan kan Kagurangnan asin dai na nuarin man makakahiling kan saiyang dakulang kapangyarihan. 10  Mangyayari ini sa panahon na siya magdatong tanganing pamurawayon may koneksiyon sa saiyang banal na mga lingkod asin tanganing an gabos na nagtutubod magngaralas sa saiya sa aldaw na iyan, huli ta nagtubod kamo sa samuyang pagpatotoo. 11  Nasa isip an mismong bagay na iyan, pirmi niyamo kamong ipinapamibi, na lugod ibilang kamo kan satuyang Diyos na maninigo sa saiyang pag-apod asin na paagi sa saiyang kapangyarihan isagibo niya nin lubos an gabos na marahay na bagay na saiyang mawot saka tabangan kamong mautob nin lubos an gabos na gibo na bunga nin pagtubod. 12  Sa paaging ini, an ngaran kan satuyang Kagurangnan na Jesus mapapamuraway paagi sa saindo asin kamo mapapamuraway man bilang kasaro niya, uyon sa daing kapantay na kabuutan nin satuyang Diyos asin kan Kagurangnan na Jesu-Cristo.

Mga Nota

Inaapod man na Silas.
O “tinatagalan.”