2 Pedro 3:1-18

  • Pigbabaliwala nin mga paratuya an nagdadangadang na kalaglagan (1-7)

  • Si Jehova dai nag-aatraso (8-10)

  • Isip-isipon kun dapat na magin anong klaseng tawo kamo (11-16)

    • Bagong mga langit asin sarong bagong daga (13)

  • Magin mapagbantay tanganing dai mailagalag (17, 18)

3  Mga namumutan, ini na an ikaduwang surat ko sa saindo kun sain, siring kan sa inot kong surat, pinupukaw ko an saindong kakayahan na mag-isip nin malinaw paagi sa sarong pagirumdom,  na dapat nindong tandaan an mga tataramon na sinabi kaidto* kan banal na mga propeta asin an pagbuot kan Kagurangnan asin Paraligtas na ipinaagi niya sa mga apostol nindo.  Inot sa gabos, dapat nindong maaraman ini, na sa huring mga aldaw maarabot an mga paratuya kaiba an saindang panunuya, na ginigibo iyan kauyon kan sadiri nindang mga kamawutan  asin nagsasarabi: “Hain man ining ipinanugang presensiya niya? Nagturog na lamang sa kagadanan an satuyang mga apuon pero sagkod ngunyan an gabos na bagay iyong-iyo pa man giraray puon kan lalangon an kinaban.”  Tinutuyo kaya nindang dai pagtawan nin atensiyon an katotoohan na ini, na kaidtong haloy nang panahon igwa nin kalangitan asin nin daga na paagi sa tataramon nin Diyos masarig na nakatindog sa ibabaw nin tubig asin sa tahaw nin katubigan;  asin na paagi sa mga iyan an kinaban kan panahon na idto nalaglag kan iyan paabutan nin baha.  Alagad paagi sa tataramon man na iyan, an mga langit asin an daga na nag-eeksister ngunyan nakatagama sa kalayo saka irinereserba sagkod na umabot an aldaw nin paghukom asin nin paglaglag sa mga bakong diyosnon na tawo.  Minsan siring, dai nindo paglingawan an bagay na ini, mga namumutan, na an sarong aldaw ki Jehova* garo sangribong taon asin an sangribong taon garo sarong aldaw.  Si Jehova* dai nag-aatraso sa pag-utob kan saiyang panuga, siring kan pighuhuna nin ibang tawo, kundi mapasensiya siya sa saindo huling habo niyang malaglag an siisay man, imbes, gusto niya na an gabos magkaigwa nin oportunidad na magsulsol. 10  Alagad an aldaw ni Jehova* maabot na siring sa sarong parahabon,* na diyan an mga langit mapapara na may makusog na ragubrob,* asin an mga elemento na sobra an init magkakaturunaw, asin an daga saka an mga bagay na ginibo diyan biyong mahahayag. 11  Huling an gabos na bagay na ini magkakaturunaw sa arog kaining paagi, isip-isipon nindo kun dapat na magin anong klaseng tawo kamo. Dapat na kamo mga tawong banal an paggawi asin igwa nin mga gibong nagpapahiling nin debosyon sa Diyos, 12  mantang hinahalat nindo saka pirming isinasaisip* an pag-abot* kan aldaw ni Jehova,* na paagi kaiyan an mga langit lalaglagon sa kalayo asin an mga elemento magkakaturunaw sa grabeng init! 13  Alagad igwa nin bagong mga langit asin sarong bagong daga na hinahalat niyato uyon sa saiyang panuga, asin sa mga ini magdadanay an katanusan. 14  Kun siring, mga namumutan, huling hinahalat nindo an mga bagay na ini, gibuhon nindo an saindong pinakamakakaya tanganing sa huri mahiling nin Diyos na kamo lubos na malinig asin daing digta saka may katuninungan. 15  Siring man, isipon nindo na an pagpapasensiya kan satuyang Kagurangnan nangangahulugan nin kaligtasan, siring kan isinurat man sa saindo kan namumutan niyatong tugang na si Pablo kauyon kan kadunungan na itinao sa saiya, 16  asin sa katunayan, nagtaram siya manungod sa mga bagay na ini sa gabos niyang surat. Alagad, may nagkapirang bagay sa mga iyan na masakit masabutan, asin an mga bagay na ini binibiribid kan mga daing aram* asin bakong marigon sa pagtubod, siring kan ginigibo man ninda sa iba pang kabtang kan Kasuratan, na maresulta sa sadiri nindang kalaglagan. 17  Kaya mga namumutan, mantang patiinot na nindong aram ini, magin mapagbantay kamo tanganing dai kamo mailagalag kaiba ninda paagi sa pandadaya kan mga tawong daing pigsusunod na pamantayan asin tanganing dai kamo bumagsak sa saindong pagigin marigon. 18  Imbes, padagos nindong kamtan an daing kapantay na kabuutan kan satuyang Kagurangnan asin Paraligtas na si Jesu-Cristo asin an kaaraman mapadapit sa saiya. Mapasaiya an kamurawayan ngunyan asin sagkod sa panahon na daing kasagkuran. Amen.

Mga Nota

O “mga bagay na ihinula.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “mahábas.”
O “sagitsit.”
O “udok na minamawot.” Sa literal, “pinaparikas.”
Sa literal, “presensiya.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “mga dai natukduan.”