2 Pedro 1:1-21

  • Pangungumusta (1)

  • Siyertuhon an pag-apod sa saindo (2-15)

    • Mga kuwalidad na idadagdag sa pagtubod (5-9)

  • An tataramon nin propesiya mas urog na nagin siyerto (16-21)

1  Hali ki Simon Pedro, na sarong uripon asin apostol ni Jesu-Cristo, para sa mga nag-ako nin pagtubod na kasinghalaga kan samuyang pagtubod,* na inako ninda dahil sa pagigin matanos kan satuyang Diyos asin kan Paraligtas na si Jesu-Cristo:  Lugod na urog pa kamong magkamit nin daing kapantay na kabuutan asin nin katuninungan paagi sa tamang kaaraman mapadapit sa Diyos asin ki Jesus na satuyang Kagurangnan,  huling an saiyang kapangyarihan bilang Diyos nagtao sa sato kan gabos na bagay na kaipuhan niyato para makapamuhay kita na may debosyon sa Diyos, asin inako ta an mga bagay na ini huling nagkaigwa kita nin tamang kaaraman manungod sa Saro na nag-apod sa sato paagi sa saiya mismong kamurawayan asin karahayan.  Paagi sa mga bagay na iyan tinawan niya kita kan mahalagang marhay asin makangangalas nanggad na mga panuga, tanganing paagi sa mga ini magkaigwa man kamo nin mga karakteristiko nin pagkadiyos, palibhasa nakadulag na kamo sa karatan kan kinaban na bunga nin salang kamawutan.  Huli sa mismong bagay na ini, gibuhon nindo an gabos na paghihinguwa na maidagdag sa saindong pagtubod an karahayan, sa saindong karahayan an kaaraman,  sa saindong kaaraman an pagpupugol sa sadiri, sa saindong pagpupugol sa sadiri an pakatagal, sa saindong pakatagal an debosyon sa Diyos,  sa saindong debosyon sa Diyos an pagkamuot sa mga tugang, sa saindong pagkamuot sa mga tugang an pagkamuot sa gabos.  Huli ta kun an mga bagay na ini yaon sa saindo asin nagsusupay, tatabangan kamo kaiyan na dai magin inaktibo o kaya bakong mabunga* kun mapadapit sa tamang kaaraman manungod sa satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo.  Alagad kun an siisay man mayo kan mga bagay na ini, siya sarong buta, na ipinipirong an saiyang mga mata sa liwanag, asin nalilingawan niyang siya lininig na sa mga kasalan na nagibo niya kaidto. 10  Kaya, mga tugang, urog pa nindong gibuhon an saindong pinakamakakaya tanganing masiyerto nindo an pag-apod asin pagpili sa saindo, huli ta kun padagos nindong ginigibo an mga bagay na ini, dai nanggad kamo masusudya. 11  Sa katunayan, sa paaging ini bebendisyunan kamo nin mamuraway na paglaog sa daing sagkod na Kahadian kan satuyang Kagurangnan asin Paraligtas na si Jesu-Cristo. 12  Sa dahilan na iyan, buot ko na pirmi kamong pagirumdumon kan mga bagay na ini, maski ngani aram na nindo iyan asin masarig na an pundasyon nindo sa katotoohan na yaon sa saindo. 13  Alagad iniisip ko na sagkod na yaon pa ako sa tabernakulong ini,* tama sanang pukawon ko kamo paagi sa mga pagirumdom, 14  huling aram ko na an sakuyang tabernakulo madali nang halion, siring kan lininaw man sa sako kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo. 15  Danay kong gigibuhon an sakong pinakamakakaya tanganing pag huminali na ako, magirumduman nindo an mga bagay na ini. 16  Ipinahayag mi sa saindo an kapangyarihan asin presensiya* kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo bakong base sa mga bakong totoong istorya na may katusuhan na inimbento, kundi ipinahayag mi iyan bilang mga saksing nakahiling mismo kan saiyang kamurawayan. 17  Huli ta nag-ako siya nin onra asin kamurawayan hali sa Diyos na Ama, an ginigikanan nin dakulang kamurawayan, kan sabihon kaini sa saiya an mga tataramon na ini: “Ini an sakuyang Aki, an namumutan ko, na sakong inuuyunan.” 18  Iyo, nadangog mi hali sa langit an mga tataramon na ini kan kami kaibanan niya kaidto sa banal na bukid. 19  Kaya an mga tataramon nin propesiya* mas urog na nagin siyerto sa sato, asin marahay an ginigibo nindong pagpokus nin atensiyon sa mga tataramon na iyan, na siring sa sarong lampara na nagliliwanag sa madiklom na lugar (sagkod na umabot an maagahon asin sumirang an bituon na makaaga) sa saindong mga puso. 20  Aram baga nindo na mayong propesiya nin Kasuratan an gikan sa ano man na personal na mga ideya. 21  Huli ta an propesiya dai kasuarin man ipinahayag paagi sa kabutan nin tawo, kundi an mga tawo nagtaram gikan sa Diyos mantang sinda ginigiyahan* kan banal na espiritu.

Mga Nota

O “na sarong pribilehiyong kapantay kan yaon sa samo.”
O “bakong produktibo.”
O “toldang ini,” an buot sabihon, an saiyang pisikal na hawak.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “dinadara.”