2 Corinto 9:1-15

  • Motibasyon sa pagtao (1-15)

    • Namumutan nin Diyos an maugmang nagtatao (7)

9  Ngunyan kun mapadapit sa ginigibong paglilingkod na para sa mga banal, dai na man talaga kaipuhan na suratan ko pa kamo,  huli ta aram ko an pagigin andam nindo asin ipinaghahambog ko iyan sa mga taga Macedonia. Sinabi ko sa sainda na an mga tugang sa Acaya sarong taon nang andam na tumabang, asin huli sa saindong kaigutan, napahiro an kadaklan sa sainda.  Alagad isinusugo ko an mga tugang na ini, tanganing an samuyang paghahambog manungod sa saindo dai magin sa tataramon sana asin tanganing magin andam talaga kamo, arog kan sinabi ko sa sainda.  Ta kun dai, pag nag-iba sa sako an mga taga Macedonia tapos naabutan mi kamo na bakong andam, mapapasupog kami—pati man kamo—dahil tiwalang-tiwala kami sa saindo.  Kaya naisip kong dagkahon an mga tugang na ini na mag-inot na diyan sa saindo asin kolektahon na an mga donasyon na ipinangako nindo, na sa siring maiandam ini bilang sarong bagay na boluntad nindong itinao, asin bako sarong bagay na pinirit ming itao nindo.  Alagad may koneksiyon digdi, an siisay man na nagsasabwag nin dikit mag-aani man nin dikit, asin an siisay man na nagsasabwag nin dakul mag-aani man nin dakul.  Gibuhon kan lambang saro an uyon sa napagdesisyunan niya sa saiyang puso, na bakong magabat an buot* o napipiritan, huli ta namumutan nin Diyos an maugmang nagtatao.  Apuwera kaiyan, magigibo nin Diyos na an saiyang daing kapantay na kabuutan lalong mag-urog diyan sa saindo tanganing sa siring danay kamong dai nagkukulang sa ano man, asin tanganing magin abunda man kamo sa mga bagay na kaipuhan nindo para sa gabos na marahay na gibo.  (Siring kan nasusurat: “Nagtatao siya nin abunda;* nagtatao siya sa mga dukha. An saiyang pagigin matanos nagpapadagos sagkod lamang.” 10  Ngunyan an Saro na abundang nagtatao nin banhi sa parasabwag asin nin tinapay bilang kakanon matao saka mapadakul kan banhi na isasabwag nindo, asin papadakulon niya an mga bunga kan saindong pagigin matanos.) 11  Sa gabos na bagay nag-aako kamo nin bendisyon tanganing sa gabos na paagi bukas-palad man kamong makapagtao, asin dahil sa mga paghihinguwa niyamo an pagkabukas-palad na iyan nagpapahiro sa mga tawo na magpasalamat sa Diyos; 12  huli ta an paglilingkod na ini na saindong isinasagibo bako sanang para maitao an mga pangangaipo kan mga banal kundi para urog pang magdakul an mga kapahayagan nin pasasalamat sa Diyos. 13  An ginigibong pag-ayudang ini nagpapatunay kun anong klaseng mga tawo kamo, na huli kaiyan pinapamuraway ninda an Diyos dahil ipinapahiling nindo na kamo mismo nag-uutob kan maugmang bareta manungod sa Cristo na ihinuhulit nindo sa mga tawo asin dahil bukas-palad kamo sa pagtao nin donasyon sa mga banal saka sa gabos. 14  Asin paagi sa pagngayo-ngayo alang-alang sa saindo, ipinapahayag ninda an saindang pagkamuot para sa saindo huli sa pambihira asin daing kapantay na kabuutan nin Diyos sa saindo. 15  Salamat sa Diyos huli kan saiyang daing bayad na regalo na dai lubos mailadawan sa sobrang rahay.

Mga Nota

O “na dai nag-aalangan.”
O “bukas-palad.”