2 Corinto 7:1-16

  • Linigon an satong mga sadiri sa gabos na bagay na nakakaramog (1)

  • Kaugmahan ni Pablo dahil sa mga taga Corinto (2-4)

  • Nagdara si Tito nin magayon na bareta (5-7)

  • Diyosnon na pagmundo asin pagsulsol (8-16)

7  Kun siring, huling ipinanuga sa sato an mga bagay na ini, mga namumutan, linigon niyato an satuyang mga sadiri sa gabos na bagay na nakakaramog sa laman asin espiritu, na sa siring urog kitang nagigin banal mantang ipinapahiling ta an pagkatakot sa Diyos.  Tawan nindo kami nin lugar sa saindong mga puso. Dai kaming inagrabyado na siisay man, dai kaming ginibong maraot sa siisay man, dai kami nang-aprobetsar sa siisay man.  Dai ko ini itinataram tanganing kondenaron kamo. Huli ta arog kan sinabi ko, nasa puso mi kamo, magadan man kami o mabuhay.  Dai nanggad ako nag-aalangan sa mga sinasabi ko sa saindo. Ipinag-oorgulyo ko nanggad kamo. Nakakamati ako nin lubos na karangahan; asin labi-labi an sakong kaugmahan sa mga panahon kan samong kasakitan.  Sa katunayan, kan mag-abot kami sa Macedonia, dai lamang nahingaluan an samuyang mga hawak, kundi padagos kaming nag-agi nin manlain-lain na kasakitan—mga pagkontra hali sa luwas, mga kahaditan sa mga bagay-bagay sa laog kan kongregasyon.  Alagad an Diyos, na nagraranga sa mga pinangluluyahan nin buot, iyo an nagranga sa samo paagi sa presensiya ni Tito;  asin bako lang dahil sa saiyang presensiya, kundi dahil man ta nahiling ming napakusog siya nin huli sa saindo. Ibinareta niya kaya sa samuya an pagkapungaw nindo sa sako, an pagmundo nindo, asin an pagmalasakit* nindo para sa sako; kaya lalong nadagdagan an sakuyang kaugmahan.  Huli ta maski ngani napamundo ko kamo dahil sa surat ko, dai ko idto pinagbabasulan. Dawa ngani kan primero pinagbasulan ko man idto (nahiling ko kayang napamundo kamo kan surat, maski ngani halipot sanang panahon),  alagad ngunyan nauugma na ako, bako lang dahil ta napamundo kamo, kundi dahil ta napamundo kamo na nagpahiro sa saindo na magsulsol. Mala ta napamundo kamo sa diyosnon na paagi, na dahil diyan an mga sinabi niyamo dai nakaraot sa saindo. 10  Huli ta an pagmundo na diyosnon minaresulta sa pagsulsol na pasiring sa kaligtasan, na diyan mayo nin pagbabasulan; alagad an pagmundo na kinatudan kan kinaban minaresulta sa kagadanan. 11  Asin hilinga kun ano an ibinunga sa saindo kan saindong diyosnon na pagmundo. Nagbunga iyan nin mas urog na determinasyon sa parte nindo, iyo, sa paglinig kan saindong pangaran, iyo, sa pagkauyam sa maraot na gibo, iyo, sa pagkaigwa nin takot sa Diyos, iyo, sa hararom na pagmawot, iyo, sa kaigutan, iyo, sa pagtanos kan sala! Sa gabos na paagi ipinahiling nindo na malinig kamo sa bagay na ini. 12  Maski ngani sinuratan ko kamo, dai ko idto ginibo para duman sa naggibo nin sala, ni para man duman sa ginibuhan nin sala, kundi tanganing an saindong kaigutan sa paghimati sa samo mahayag sa atubangan nin Diyos. 13  Iyan an dahilan kaya kami nakakamati nin karangahan. Alagad dagdag pa sa karangahan na iyan, lalo pa kaming nag-uugma dahil sa nahihiling ming kaugmahan ni Tito, huling pinaginhawa nindo gabos an saiyang espiritu. 14  Huli ta kun ipinaghambog ko man kamo sa saiya, dai ako napasupog; kundi kun paanong totoo an gabos na sinabi niyamo sa saindo, napatunayan man na totoo an mga sinabi niyamo ki Tito manungod sa saindo. 15  Siring man, lalo pang nag-urog an saiyang pagkamuot sa saindo miyentras na ginigirumdom niya an pagkamasinunod nindo gabos, asin kun paano nindo siya inako na may hararom na paggalang. 16  Bilog an sakong kumpiyansa sa saindo, na huli kaiyan nauugma ako.*

Mga Nota

Sa literal, “kaigutan.”
O posibleng “Nauugma ako na sa gabos nindong ginigibo napapakusog ako.”