2 Corinto 6:1-18

  • Dai paggamiton sa sala an kabuutan nin Diyos (1, 2)

  • Mga ginibo asin inagihan ni Pablo sa saiyang ministeryo (3-13)

  • Dai pagtugutan na masakalan kamo na bakong timbang (14-18)

6  Bilang mga kaibanan niya sa gibuhon, sinasadol man niyamo kamo na dai pagsayangon an inako nindong daing kapantay na kabuutan nin Diyos.  Huli ta siya nagsabi: “Sa panahon nin marahay na buot dinangog taka, asin sa aldaw nin kaligtasan tinabangan taka.” Uya! Ngunyan nanggad an panahon nin marahay na buot. Uya! Ngunyan an aldaw nin kaligtasan.  Dai nanggad kami naggigibo nin ano man na makakapaluya sa pagtubod kan iba,* tanganing dai mahilingan nin sala an samuyang ministeryo;  kundi sa gabos na bagay nagtatao kami nin marahay na halimbawa bilang mga ministro nin Diyos: sa pagtagal nin dakul na pagbalo, sa mga kasakitan, sa mga panahon nin pangangaipo, sa mga kadipisilan,  sa mga paghampak, sa mga pagkapreso, sa pag-atubang sa mga nangriribok, sa mga kapagalan, sa mga bangging daing turog, sa mga panahon na mayo nin kinakakan;  paagi man sa kadalisayan, sa paghiro kauyon nin kaaraman, sa pagpapasensiya, sa kabuutan, sa pagpagiya sa banal na espiritu, sa pagkamuot na mayong pagsagin-sagin,  sa pagtaram na kauyon kan katotoohan, sa pagsarig sa kapangyarihan nin Diyos; paagi man sa paggamit nin mga armas nin katanusan sa samuyang tuong kamot* asin walang kamot,*  sa panahon nin kamurawayan asin kasusupgan, sa panahon na tinutuyaw asin inuumaw. Ibinibilang kami na mga paradaya alagad ta pirming totoo an itinataram mi,  na mga bakong midbid alagad ta midbid na midbid kami, na mga magagadan na* alagad hilinga! buhay kami, na mga kinakastigo* alagad ta dai man ginagadan, 10  na mga nagmumundo alagad padagos man sa pag-ugma, na mga dukha alagad pinapayaman mi an dakul, na mga mayong sadiri alagad ta sadiri mi an gabos na bagay. 11  Prangka kaming nagtataram sa saindo, mga taga Corinto, asin binubuksan mi nin lubos an samuyang puso. 12  Dai niyamo pinupugulan an samuyang pagkamuot sa saindo, alagad kamo garo napupugulan sa saindong pagpahiling nin pagkamuot sa samo. 13  Kun siring, buksan man nindo nin lubos para sa samo an saindong mga puso. Sinasabi ko ini dahil garo ko na man sana kamo mga aki. 14  Dai nindo pagtugutan na masakalan kamo na bakong timbang kaiba nin mga dai nagtutubod. Huli ta paano nindo pag-iibanon an katanusan asin karatan? O paano nindo pag-iibanon an liwanag asin kadikluman? 15  Saro pa, paano magkakauyon si Cristo asin si Belial?* O paano magigin magkapareho an sarong nagtutubod* asin an sarong dai nagtutubod? 16  Asin paano magigin magkabagay an templo nin Diyos asin an mga idolo? Huli ta kita templo nin buhay na Diyos; siring kan sinabi nin Diyos: “Mag-iirok ako sa kaibanan ninda saka maglalakaw sa kaibanan ninda, asin ako magigin Diyos ninda, asin sinda magigin sakuyang banwaan.” 17  “‘Kun siring, magruluwas kamo sa tahaw ninda, asin isuway nindo an saindong sadiri,’ an sabi ni Jehova,* ‘asin ipundo nindo an pagdutdot kan maating bagay’”; “‘dangan aakuon ko kamo.’” 18  “‘Asin ako magigin sarong ama sa saindo, asin kamo magigin sakuyang mga aking lalaki saka aking babayi,’ an sabi ni Jehova* na Makakamhan sa Gabos.”

Mga Nota

Sa literal, “makakapasingkog sa iba.”
Posibleng gamit pang-atake.
Posibleng gamit pandepensa.
O “na mga maninigo sa kagadanan.”
O “dinidisiplina.”
Hali sa Hebreong termino na nangangahulugan “Daing Serbi.” Nanunungod ini ki Satanas.
O “sarong maimbod na tawo.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.