2 Corinto 5:1-21

  • Pagsulot kan langitnon na irukan na siring sa bado (1-10)

  • Misyon manungod sa pakipag-ulian (11-21)

    • Bagong linalang (17)

    • Mga mensahero na kasalihid ni Cristo (20)

5  Aram niyato na kun maraót* an toldang ini, na iyo an irukan ta digdi sa daga, tatawan kita nin Diyos nin sarong harong, sarong irukan na bakong gibo nin mga kamot nin tawo, na magdadanay sagkod lamang sa langit.  Huli ta sa irukan na ini nag-aagrangay kita, asin minamawot nanggad niyato na akuon idtong nakatagama sa sato sa langit* saka isulot iyan na garo bado,  tanganing pag isinulot na niyato iyan, dai na kita magigin huba.  Sa katunayan, kita na yaon sa toldang ini nag-aagrangay asin nagagabatan nin grabe, huling habo ta man na hubaon nin siring sa bado an toldang ini, pero gusto man niyatong isulot idtong saro pa, na sa siring ining mortal biyong masalidahan nin buhay.  Buweno, an saro na nag-andam sa sato para sa mismong bagay na ini iyo an Diyos, na nagtao sa sato kan espiritu bilang garantiya kan maabot na mga bendisyon.  Kaya pirmi kitang pano nin kumpiyansa saka aram niyato na sagkod na iniirukan ta an hawak na ini, bako kitang kaiba kan Kagurangnan,  asin narerealisar niyato ini huling naglalakaw kita sigun sa pagtubod asin bakong sigun sa nahihiling.  Alagad pano kita nin kumpiyansa asin mas gugustuhon niyatong mag-irok kaiba kan Kagurangnan kisa mag-irok sa hawak na ini.  Kaya sain man kita mag-irok, sa kaibanan man niya o bako, padagos kitang nagmamaigot na kamtan an saiyang pag-uyon. 10  Huli ta gabos kita maatubang sa Cristo* sa saiyang tukawan nin paghukom, tanganing an lambang saro balusan uyon sa mga bagay na saiyang ginibo mantang yaon siya sa saiyang pisikal na hawak, iyan man mga gibong marahay o maraot. 11  Kaya, dahil aram mi kun ano an kahulugan kan pagkatakot sa Kagurangnan, padagos niyamong kinukumbinsir an mga tawo, alagad hayag sa Diyos an samuyang mga pagkatawo. Asin naglalaom ako na hayag man sa mga konsiyensiya nindo an mga pagkatawo niyamo. 12  Dai man kami nagpepresentar giraray kan samuyang sadiri sa saindo kundi sinasabi niyamo ini tanganing tawan kamo nin dahilan na ipag-orgulyo kami, na sa siring may ikasimbag kamo sa mga tawong an ipinag-oorgulyo iyo an pangluwas na itsura imbes na idtong nasa puso. 13  Kun may ginibo man kami na garo sa bua, ginibo mi iyan para sa Diyos; asin kun ginigibo mi iyan na tultol an isip, ginigibo mi iyan para sa saindo. 14  Dahil ini sa pagkamuot kan Cristo na nagmomotibar sa samo, huli ta ini an nagin kongklusyon mi: igwa nin sarong tawo na nagadan para sa gabos; kaipuhan ini huling an gabos gadan na. 15  Asin siya nagadan para sa gabos tanganing idtong mga nabubuhay mabuhay bako nang para sa saindang sadiri, kundi para sa saiya na nagadan alang-alang sa sainda saka ibinangon. 16  Kaya puon ngunyan dai mi na minamansay an siisay man na tawo sigun sa punto de vista nin mga tawo. Maski ngani minansay mi kaidto si Cristo sigun sa punto de vista nin mga tawo, siguradong dai na niyamo siya minamansay ngunyan sa arog kaiyan na paagi. 17  Kun siring, kun an siisay man kasaro ni Cristo, siya sarong bagong linalang; an mga lumang bagay mayo na; uya! yaon na an mga bagong bagay. 18  Alagad an gabos na ini hali sa Diyos, na guminibo nin medyos para makipag-ulian kami sa saiya paagi ki Cristo saka nagtao sa samo kan misyon manungod sa pakipag-ulian, 19  asin an mensahe kan misyon na iyan iyo an ginibong paghiro nin Diyos paagi ki Cristo para makipag-ulian sa saiya an sarong kinaban, na dai na sinisingil an mga tawo sa mga pagkakasala ninda, asin ipinagkatiwala niya sa samuya an mensaheng ini nin pakipag-ulian. 20  Kun siring, kami mga mensahero* na kasalihid ni Cristo, na garo baga an Diyos nangangapudan paagi sa samo. Bilang mga mensaherong kasalihid ni Cristo, nakikiulay kami: “Makipag-ulian kamo sa Diyos.” 21  An saro na dai nuarin man nagkasala, ginibo Niya na magin sarong dulot para sa kasalan alang-alang sa sato, tanganing paagi sa saiya kita magin matanos sa atubangan nin Diyos.

Mga Nota

O “matunaw.”
O “akuon an satuyang irukan na gikan sa langit.”
O “mahahayag sa atubangan kan Cristo.”
O “embahador.”