2 Corinto 4:1-18

  • Liwanag kan maugmang bareta (1-6)

    • Binuta an isip kan mga dai nagtutubod (4)

  • Kayamanan na yaon sa mga lalagan na dalipay (7-18)

4  Kun siring, huling igwa kami kan sagradong gibuhon na ini na inako niyamo base sa pagkahirak na ipinahiling sa samo, dai kami minasuko.  Alagad isinikwal mi na an makasusupog saka pairarom na mga gibo, asin dai kami minagawi na may pandadaya saka dai mi man binibiribid an tataramon nin Diyos; kundi paagi sa pagpahayag kan katotoohan, nagtatao kami nin marahay na halimbawa sa konsiyensiya nin lambang tawo asin nahihiling iyan nin Diyos.  Ngunyan, kun an maugmang bareta na ipinapahayag mi talagang natatahuban, natatahuban iyan duman sa mga malalaglag,  na sa tahaw ninda binuta kan diyos kan sistemang ini nin mga bagay* an isip kan mga dai nagtutubod, tanganing dai magsirang sa sainda an liwanag kan mamuraway na maugmang bareta manungod sa Cristo, na iyo an ladawan nin Diyos.  Huli ta naghuhulit kami bako manungod sa samuyang mga sadiri kundi manungod ki Jesu-Cristo bilang Kagurangnan, asin ipinapahayag niyamo an samong mga sadiri bilang mga uripon nindo para ki Jesus.  Huling an Diyos iyo an nagsabi: “Magsirang an liwanag hali sa kadikluman,” asin pinasirang niya ini sa samuyang mga puso tanganing paagi sa lalawgon ni Cristo paliwanagon an mga iyan kan mamuraway na kaaraman mapadapit sa Diyos.  Minsan siring, an kayamanan ming ini yaon sa mga lalagan na dalipay, tanganing mahiling na an puwersa na urog kisa sa ordinaryo gikan sa Diyos asin bako sa samo.  Ginigipit kami nin grabe sa lain-lain na paagi, pero bako man su biyo nang dai nakakahiro; ribaraw kami, pero bako man su dai na nanggad nin maginibo;*  pinepersegir kami, pero dai man pinapabayaan; bagsak na kami, pero bako man su dai na nakakabangon.* 10  Sa samuyang mga hawak* pirmi niyamong tinitios an grabeng pasakit na arog kan inagihan ni Jesus, tanganing mahiling man sa samuyang buhay* an nagin buhay ni Jesus. 11  Huli ta sa buhay ming ini parati kaming napapaatubang sa kagadanan nin dahil ki Jesus, na sa siring an nagin buhay ni Jesus mahiling man sa samuyang mortal na mga hawak. 12  Kaya maski pirming nakaabang sa samo an kagadanan, buhay man an dara kaini sa saindo. 13  Ini an nasusurat: “Nagtubod ako, kaya nagtaram ako.” Igwa man kami kan espiritu nin pagtubod na kapareho kan yaon sa mga tataramon na iyan kaya kami nagtataram, 14  dahil aram niyamo na Siya na nagbangon ki Jesus magbabangon man sa samo bilang kasaro ni Jesus dangan ipepresentar kami kaiba kamo. 15  Huli ta para sa kapakanan nindo an gabos na bagay na ini, tanganing lalo pang mag-urog an daing kapantay na kabuutan dahil sa urog na pagdakul nin mga nagpapahayag nin pasasalamat, na huli kaiyan napapamuraway an Diyos. 16  Kaya dai kita minasuko, kundi maski ngani an pangluwas tang persona luway-luway na nangluluya, siyerto man na an persona sa laog niyato nagkakaigwa nin panibagong kusog sa kada aldaw. 17  Huli ta dawa ngani an kasakitan minaagi sana asin magian, pinangyayari kaiyan na mag-ako kita nin kamurawayan na lalong nag-uurog nin nag-uurog asin dai nin katapusan; 18  mantang ipinopokus niyato an satuyang mga mata, bako sa mga bagay na nahihiling, kundi sa mga bagay na dai nahihiling. Huli ta an mga bagay na nahihiling temporaryo sana, alagad an mga bagay na dai nahihiling nagdadanay sagkod lamang.

Mga Nota

Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
O posibleng “dai nang paglaom.”
Sa literal, “bako man laglag.”
O “lawas.”
Sa literal, “hawak.”