2 Corinto 2:1-17

  • Kamawutan ni Pablo na magdara nin kaugmahan (1-4)

  • Sarong parakasala na pinatawad asin ibinalik (5-11)

  • Si Pablo sa Troas asin Macedonia (12, 13)

  • An ministeryo, sarong parada nin trayumpo (14-17)

    • Bakong mga paratinda kan tataramon nin Diyos (17)

2  Mawot ko na sa utro kong pagdalaw sa saindo, dai kamo magin mamundo.  Huli ta kun mapapamundo ko kamo, siisay pa an magpapaugma sa sako kundi idto man giraray na mga napamundo ko?  Kaya ngani sa nainot kong surat sinambit ko an mga bagay na idto, tanganing pag nag-abot ako diyan dai ako magmundo dahil sa saindo kundi mag-ugma, huli ta may kumpiyansa ako na an nagtatao sa sakuya nin kaugmahan nagtatao man sa saindo gabos kan kaparehong kaugmahan.  Dahil sa grabeng pagsakit asin pagmundo kan sakong puso, sinuratan ko kamo na may kasabay na dakul na luha, bako para pamunduon kamo, kundi para ipamati sa saindo an rarom kan sakuyang pagkamuot sa saindo.  Kun igwa man nin siisay man na nakapagpamundo, an talagang napamundo niya, bako ako, kundi kamo gabos. Pero habo ko nang magparataram pa manungod sa bagay na ini.  Tama na para sa siring na tawo an ginibong pagsagwi kan kadaklan;  an dapat nang gibuhon nindo ngunyan iyo na patawadon siya asin rangahon, tanganing dai siya mangruluyang biyo sa sobrang kamunduan.  Kaya sinasadol ko kamo na ipamati nindo sa saiya na namumutan nindo siya.  Huli ta iyo man ini an dahilan na sinuratan ko kamo kaidto: tanganing maaraman ko kun magigin masinunod kamo sa gabos na bagay. 10  An siisay man na pinapatawad nindo sa ano man na nagibo niya, pinapatawad ko na man. An totoo, ano man na sála na pinatawad ko, ginibo ko iyan para sa saindo sa atubangan ni Cristo, 11  na sa siring dai kita masaruan ni Satanas, huli ta bako man kita ignorante sa saiyang mga pakana.* 12  Ngunyan kan mag-abot ako sa Troas tanganing ipahayag an maugmang bareta manungod sa Cristo asin nabuksan sa sako an sarong pinto para sa gibuhon kan Kagurangnan, 13  haditon ako dahil dai ko nanumpungan si Tito na sakuyang tugang. Kaya nagpaaram ako sa sainda asin naglarga pa-Macedonia. 14  Alagad salamat sa Diyos, huling siya an pirming nanginginot sa sato sa sarong parada nin trayumpo kaiba kan Cristo asin paagi sa satuya an kaaraman manungod sa saiya ipinapalakop niya sa gabos na lugar na garo sarong mahamot na parong! 15  Huli ta sa Diyos kita sarong mahamot na parong kan mensahe mapadapit ki Cristo sa tahaw kan mga iliniligtas asin sa tahaw kan mga napapahamak; 16  para sa mga huring nasambit kita parong nin kagadanan na nagdadara nin kagadanan, para sa mga inot na nasambit kita mahamot na parong nin buhay na nagdadara nin buhay. Asin siisay an lubos na kuwalipikado sa arog kaining paglilingkod? 17  Kami iyan, huling bako kaming mga paratinda kan* tataramon nin Diyos na arog kan dakul na tawo, kundi bilang mga isinugo nin Diyos nagtataram kami na may lubos na sinseridad, iyo, sa atubangan nin Diyos asin sa kaibanan ni Cristo.

Mga Nota

O “intensiyon.”
O “bako kaming mga paranegosyo kan; dai niyamo dinedilensiyahan an.”