2 Corinto 13:1-14

  • Huring mga patanid asin sadol (1-14)

    • ‘Padagos na siyasaton an sadiri kun baga nangangapot kamo sa pagtubod’ (5)

    • Gumibo nin kinakaipuhan na pagbabago; mag-isip na may pagkasararo (11)

13  Ini an ikatulong pagkakataon na pinag-andaman kong magdiyan sa saindo. “Sa patotoo* nin duwa o tulong testigo nakukumpirmar an lambang bagay.”  Maski ngani mayo ako diyan sa saindo ngunyan, isipon nindong garo kaibanan nindo ako sa ikaduwang pagkakataon, asin pinapatanidan ko na nin patiinot idtong mga nagkasala kan nakaagi saka an gabos na iba pa, na enkaso magdiyan giraray ako dai ko papalibrehon sa disiplina an siisay man,  huling naghahanap kamo nin pruweba na si Cristo talagang nagtataram paagi sa sako. Siya bakong maluya sa tahaw nindo kundi makapangyarihan.  Totoo, pinadusahan siya nin kagadanan sa harigi huling nasa maluya siyang kamugtakan alagad buhay siya ngunyan huli sa kapangyarihan nin Diyos. Iyo, kami man nasa maluyang kamugtakan arog niya kaidto, alagad mabubuhay kaming kaiba niya huli sa kapangyarihan nin Diyos na naghihiro sa saindo.  Padagos na siyasaton an saindong sadiri kun baga nangangapot kamo sa pagtubod; padagos na baluon an saindong sadiri para mapatunayan nindo kun anong klaseng tawo kamo. O dai daw nindo minimidbid na si Jesu-Cristo kasaro nindo? Apuwera na lang kun nawara na an pag-uyon nin Diyos sa saindo.  Naglalaom nanggad ako na mimidbidon nindo na dai nawara an pag-uyon nin Diyos sa samo.  Namimibi kami ngunyan sa Diyos na dai man lugod kamo makagibo nin sala, bako sa katuyuhan na magin marahay an hiling sa samo nin mga tawo, kundi mawot mi na gibuhon nindo an marahay maski pa bakong marahay an hiling sa samo nin mga tawo.  Huli ta mayo kaming magigibong ano man laban sa katotoohan, kundi para sana sa katotoohan.  Nag-uugma nanggad kami na sa mga panahon na kami maluya makusog kamo. Asin ini an ipinapamibi niyamo, na padagos nindong gigibuhon an kinakaipuhan na mga pagbabago. 10  Ini an dahilan kaya isinusurat ko an mga bagay na ini miyentras na mayo ako diyan, tanganing pag yaon na ako diyan, dai ko na kaipuhan na magin mahigpit, huling tinawan ako kan Kagurangnan nin awtoridad bako para mangraot kundi para magpakusog. 11  Bilang panghuri, mga tugang, padagos kamong mag-ugma, gumibo nin kinakaipuhan na mga pagbabago, magkaigwa nin karangahan, mag-isip na may pagkasararo, mamuhay nin matuninong; asin an Diyos nin pagkamuot asin nin katuninungan maantabay sa saindo. 12  Kumustahon nindo an lambang saro paagi sa makikatuod na hadok.* 13  An gabos na mga banal nagpapaabot sa saindo kan saindang pangungumusta. 14  Mapasaindo gabos an daing kapantay na kabuutan kan Kagurangnan na Jesu-Cristo asin an pagkamuot nin Diyos saka an mga biyaya kan banal na espiritu.

Mga Nota

Sa literal, “nguso.”
Sa literal, “banal na hadok.”