2 Corinto 12:1-21

  • Mga bisyon ni Pablo (1-7a)

  • “Tunok sa laman” ni Pablo (7b-10)

  • Bako mas maluya sa sobra katibay na mga apostol (11-13)

  • Pagmalasakit ni Pablo sa mga taga Corinto (14-21)

12  Kaipuhan kong maghambog. Aram kong bako ining kapaki-pakinabang, pero ngunyan sasambiton ko an manungod sa milagrosong mga bisyon asin mga kapahayagan kan Kagurangnan.  May bisto akong tawong kasaro ni Cristo na inagaw asin dinara sa ikatulong langit, 14 taon na an nakaagi. Kun an tawo man na ini nasa pisikal niyang hawak o mayo kan nangyari idto, dai ko aram; Diyos an nakakaaram.  Iyo, may bisto akong siring na tawo, na inagaw asin dinara sa paraiso. Kun an tawo man na ini nasa pisikal niyang hawak o mayo, dai ko aram; Diyos an nakakaaram.  Asin mantang nasa paraiso, nakadangog siya nin mga tataramon na dai puwedeng sambiton asin na dai itinutugot sa tawo na sabihon.  Maghahambog ako manungod sa siring na tawo, alagad dai ako maghahambog manungod sa sadiri ko apuwera kan mapadapit sa mga kaluyahan ko.  Enkaso man maghambog ako, dai ako magigin bakong makatanusan, dahil katotoohan an sasabihon ko. Pero dai ko iyan ginigibo, tanganing dai nin siisay man na magtao sa sako nin kredito na sobra sa kun ano an nahihiling o nadadangog niya sa sako,  dahil sana ta nag-ako ako nin siring kaiyan na pambihirang mga kapahayagan. Para dai ako makamati nin sobrang kapalangkawan, tinawan ako nin tunok sa laman, sarong anghel ni Satanas, tanganing pirmi akong sampalingon,* na sa siring dai ako magin sobrang mapalangkaw.  Tulong beses akong nakimahirak sa Kagurangnan manungod kaini, na mahali na ini sa sakuya.  Alagad sinabi niya sa sako: “Tama na para sa saimo an sakuyang daing kapantay na kabuutan, huling paagi sa kaluyahan mas lubos na nahihiling an sakuyang kapangyarihan.” Kun siring, may kaugmahan nanggad akong maghahambog manungod sa mga kaluyahan ko, tanganing an kapangyarihan kan Cristo magdanay na nakalindong sa sako siring sa sarong tolda. 10  Kaya alang-alang ki Cristo nag-uugma ako sa mga kaluyahan, mga pang-iinsulto, mga panahon nin pangangaipo, mga pagpersegir asin kadipisilan. Huli ta pag ako maluya, saka man ako makusog. 11  Nagin na akong siring sa tawong bakong makatanusan. Kamo an nagpirit sa sako, dahil dapat kuta inistorya nindo an mga marahay na bagay manungod sa sako. Huli ta bako man akong mas maluya sa sobra katibay na mga apostol nindo sa maski sarong bagay, dawa pa dai akong halaga sa paghiling nindo. 12  Sa katunayan, nahiling mismo nindo an mga ebidensiya kan sakuyang pagkaapostol na ipinahiling ko na may dakulang pakatagal, asin kabali diyan an mga tanda asin mga ngangalásan* saka mga milagro. 13  Huli ta paano man masasabi na mas pinaburan an ibang mga kongregasyon kisa saindo? Bakong napalain lang kamo sa sainda dahil dai ako nagin pagabat sa saindo? Patawadon tabi nindo ako sa salang bagay na ini na nagibo ko. 14  Aram nindo, ini an ikatulong beses na andam akong magdiyan sa saindo, asin dai ako magigin pagabat. Huli ta an tuyo ko, bako an saindong mga pagsadiri, kundi kamo; bako man baga an mga aki an inaasahan na magtipon para sa saindang mga magurang, kundi an mga magurang para sa saindang mga aki. 15  Sa parte ko, kaugmahan ko nanggad na itao an gabos asin magsakripisyo nin lubos para sa saindo.* Kun arog ngani kaiyan kainit an pagkamuot ko sa saindo, tama daw na bakong arog kaiyan kainit an pagkamuot na ibabalos nindo sa sako? 16  Alagad maski pa siring kaiyan, dai ako nagin pagabat sa saindo. Pero sinasabi nindo na “tuso” ako asin “linoko” ko kamo. 17  Dai ako nang-aprobetsar sa saindo paagi sa siisay man sa mga isinugo kong magdiyan, bako? 18  Pinakiulayan ko si Tito asin pinaiba ko sa saiya idtong sarong tugang. Dai man lamang nang-aprobetsar si Tito sa saindo, bako? Magkaparehong kaisipan baga an ipinahiling mi, bako? Magkapareho an nagin paggawi mi, bako? 19  Mantang binabasa nindo an surat na ini, iniisip daw nindo na idinedepensa mi an samong sadiri sa saindo? Bilang mga kasaro ni Cristo, aram nin Diyos an mga sinasabi mi. Alagad, mga namumutan ko, an gabos na ginigibo niyamo ginigibo mi para mapakusog kamo. 20  Huli ta natatakot ako na pag-abot ko diyan, an mahiling ko sa saindo bako idtong gusto ko asin an mahiling man nindo sa sako bako idtong gusto nindo. Imbes, tibaad an mahiling ko diyan iriwal, ururihan, grabeng aranggutan, dai pagkauruyon, rilibakan, hiringhingan,* kapalangkawan, asin kariribukan. 21  Nahahadit ako na sa utro kong pagdiyan, tibaad pabayaan kan sakuyang Diyos na mapasupog ako mantang nasa kaibanan nindo, asin ipagmundo ko idtong mga nagkasala kan nakaagi alagad dai man nagsurulsol kan saindang karigsukan* asin seksuwal na imoralidad* saka daing pakundangan na paggawi.*

Mga Nota

O “hampakon.”
O “senyales.”
O “sa mga kalag nindo.”
O “tsirismisan.”
O “gibong maati.”
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “daing supog na paggawi.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Hilingon an “Daing pakundangan na paggawi” sa Glosaryo.