2 Corinto 11:1-33

  • Si Pablo asin an sobra katibay na mga apostol (1-15)

  • Mga kasakitan na inagihan ni Pablo bilang apostol (16-33)

11  Pagpasensiyahan nindo ako kun garo ako bakong makatanusan. Sa katunayan, pinagpapasensiyahan nindo ako!  Huli ta nakakamati ako nin diyosnon na pag-imon nin dahil sa saindo, huling ipinakipagtrato ko mismo kamo na maikasal sa sarong nobyo, sa Cristo, asin buot kong ikapresentar kamo sa saiya bilang sarong mabining birhen.  Alagad natatakot ako na, kun paanong nadaya kan halas si Eva paagi sa katusuhan kaini, tibaad maimpluwensiyahan nin maraot an saindong mga isip asin dai na kamo magin sinsero saka mabini,* na iyo an dapat ipahiling nindo sa atubangan kan Cristo.  An nangyayari kaya, pag igwa nin minaabot asin naghuhulit nin sarong Jesus na lain man sa Jesus na ihinulit mi, o pag igwa nin nang-iimpluwensiya sa saindo paagi sa sarong espiritu na lain man sa espiritung itinao sa saindo, o kun may nagdadara sa saindo nin maugmang bareta na lain man sa maugmang baretang inako nindo, pigkukunsinti nindo siya.  Sa hiling ko, bako man akong mas maluya sa sobra katibay na mga apostol nindo sa maski sarong bagay.  Alagad dawa pa bako akong mahusay sa pagtaram, bako nanggad iyan totoo kun kaaraman an pag-uulayan; pinatunayan mi na iyan sa saindo sa lambang paagi asin sa lambang bagay.  Nagkasala daw ako dahil lang ta may kaugmahan kong ipinahayag sa saindo nin daing bayad an maugmang bareta nin Diyos asin ibinaba ko an sakuyang sadiri para mailangkaw kamo?  An ibang mga kongregasyon garo ko na ngani hinabunan* dahil nag-ako ako nin materyal na tabang* hali sa sainda tangani sanang mapaglingkudan kamo.  Alagad, kan yaon ako diyan sa saindo asin nangaipo ako, dai ako nagin pagabat sa kiisay man, huli ta an mga tugang na hali sa Macedonia nagtao kan gabos na pangangaipo ko. Iyo, pinagmaigutan ko na sa ano man na paagi dai ako magin pagabat sa saindo asin padagos kong pagmamaigutan iyan. 10  Bilang sarong Kristiyanong nagtataram nin katotoohan, dai ko ipupundo an paghambog kong ini sa mga rehiyon nin Acaya. 11  Sa anong dahilan? Dahil dai ko kamo namumutan? Aram nin Diyos na namumutan ko kamo. 12  Alagad ipagpapadagos ko an ginigibo ko, tanganing idtong mga naghahambog kan saindang katungdan mawaran kan saindang basehan para sa sinasabi ninda na kapantay mi daa sinda. 13  Huli ta an siring na mga tawo mga bakong tunay na apostol, madayang mga trabahador, na nagsasagin-sagin na mga apostol ni Cristo. 14  Asin dai man iyan dapat ipagngalas, ta si Satanas mismo padagos na nagsasagin-sagin na anghel nin liwanag. 15  Kaya bako nanggad pambihirang bagay kun an saiya man na mga ministro padagos na nagsasagin-sagin na mga ministro nin katanusan. Alagad sa huri, mangyayari sa sainda an uyon sa saindang mga gibo. 16  Sasabihon ko giraray: Dai pag-isipon nin siisay man na bako akong makatanusan. Alagad kun iniisip man nindo na saro akong tawong bakong makatanusan, pagpasensiyahan nindo ako, tanganing makapaghambog man ako nin dikit. 17  Ining sasabihon ko ngunyan bakong pag-arog sa halimbawa kan Kagurangnan, kundi pag-arog sa sarong tawong bakong makatanusan, na naghahambog asin sobra an kumpiyansa sa sadiri. 18  Mantang dakul an naghahambog manungod sa mga bagay sa kinaban, maghahambog man ako. 19  Dahil ngani “makatanusan” kamong marhay, maugma nindong natitios an ginigibo kan mga bakong makatanusan. 20  Sa katunayan, natitios nindo pag igwa nin nang-uuripon sa saindo, pag igwa nin nang-aagaw kan mga pagsadiri nindo o kan ano man na bagay na igwa kamo, pag igwa nin naglalangkaw kan sadiri niya sa saindo, asin pag igwa nin minasapak sa lalawgon nindo. 21  Makasupog para sa samo an sinabi kong ini, ta tibaad isipon nin nagkapira na maluluya kami. Alagad kun an iba dai nasusupog na maghambog, dai man ako nasusupog na maghambog, dawa pa isipon nin iba na bako akong makatanusan. 22  Mga Hebreo sinda? Iyo man ako. Mga Israelita sinda? Iyo man ako. Mga gikan* sinda ni Abraham? Iyo man ako. 23  Mga ministro sinda ni Cristo? Garo na ako kapay na nagsisimbag, mas lalo man akong mahusay na ministro: mas dakul akong nahaman, mas dakul na beses akong napreso, dai mabilang an sinapar kong paghampak, asin dakul akong inagihan na sitwasyon na dikit-dikitan pa akong magadan. 24  Limang beses akong nagtios sa kamot nin mga Judio nin 40 hampak na may bawas na saro, 25  tulong beses akong pigparahampak nin pamakol, sarong beses akong pigparagapo, tulong beses akong nakaeksperyensiya na naglubog an barkong piglulunadan ko, sarong banggi asin sarong aldaw akong nagpataw-pataw sa katahawan nin dagat. 26  Sa parati kong pagbiyahe, namugtak ako sa peligro sa mga salog, peligro sa mga tulisan, peligro sa sadiri kong mga kahimanwa, peligro sa mga tawo kan mga nasyon, peligro sa siyudad, peligro sa kaawagan,* peligro sa dagat, peligro sa tahaw nin mga bakong tunay na tugang. 27  Naeksperyensiyahan ko man an pagpagal asin pagtrabaho nin magabat, an dakul na bangging daing turog, an gutom asin paha, an dakul na beses na mayo nin kinakakan, an lipot asin an kawaran nin maisulot.* 28  Apuwera pa sa mga bagay na iyan na pangluwas, yaon ining nakakapurisaw sako sa aroaldaw: an paghadit para sa gabos na kongregasyon. 29  Pag igwa nin nangluluya, bako daw na nangluluya man ako? Pag igwa nin napaparayo sa pagtubod,* bako daw na naaaburido ako? 30  Kun kaipuhan kong maghambog, ipaghahambog ko an mga bagay na nagpapahiling kan sakuyang kaluyahan. 31  An Diyos asin Ama kan Kagurangnan na Jesus, an Saro na dapat umawon sagkod lamang—aram Niya na dai ako nagpuputik. 32  Sa Damasco kaidto, an gobernador na nasa irarom ni Aretas na hadi binabantayan an siyudad tanganing dakupon ako, 33  alagad ilinaog ako sa sarong basket saka itinunton sa may bintana sa lanob kan siyudad, asin nakadulag ako sa saiyang kamot.

Mga Nota

O “malinig.”
O “hinabasan.”
O “nin suporta.”
Sa literal, “Banhi.”
Nanunungod ini sa sarong lugar na dikiton an nakaistar.
Sa literal, “asin an pagigin huba.”
Sa literal, “nin nasisingkog.”