2 Corinto 1:1-24

  • Pangungumusta (1, 2)

  • Karangahan hali sa Diyos sa gabos na kasakitan (3-11)

  • Pagbabago sa mga plano ni Pablo sa pagbiyahe (12-24)

1  Hali ki Pablo, na sarong apostol ni Cristo Jesus paagi sa kabutan nin Diyos, asin hali ki Timoteo na satuyang tugang, para sa kongregasyon nin Diyos na nasa Corinto, pati na sa gabos na mga banal na yaon sa bilog na Acaya:  Mapasaindo an daing kapantay na kabuutan asin katuninungan na hali sa Diyos na satuyang Ama asin sa Kagurangnan na Jesu-Cristo.  Pag-umawon an Diyos asin Ama kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo, an Ama nin mamumuton na pagkahirak asin an Diyos nin gabos na karangahan,  na nagraranga* sa sato sa gabos tang kasakitan, tanganing paagi sa karangahan na inako niyato hali sa Diyos maranga niyato an iba na nag-aagi nin ano man na klase nin kasakitan.  Huli ta kun paanong dakulon kitang inaagihan na kasakitan para sa Cristo, dakulon man kitang inaakong karangahan paagi sa Cristo.  Ngunyan kun kami nakakaeksperyensiya nin mga kasakitan, para iyan sa saindong karangahan asin kaligtasan; asin kun kami rinaranga, para iyan sa saindong karangahan, na nakakatabang sa saindo na tagalan an mga kasakitan na kapareho man kan inaagihan niyamo.  Masarig an samong paglaom may koneksiyon sa saindo, huling aram niyamo na kun paanong nag-aagi kamo nin mga kasakitan kapareho mi, mag-aako man kamo nin karangahan kapareho mi.  Huli ta habo ming dai nindo naaaraman, mga tugang, an mapadapit sa kasakitan na naeksperyensiyahan niyamo sa probinsiya nin Asia. Grabe nanggad an panggigipit sa samo na haros dai mi na makaya, mala ta dai na kami nakakasigurado maski kan buhay niyamo.  Sa katunayan, sa pagmati mi, sinentensiyahan na kami nin kagadanan. Alagad nangyari ini tanganing magtiwala kami, bako sa samuyang sadiri, kundi sa Diyos na nagbabangon kan mga gadan. 10  Talagang ilinigtas niya kami sa sitwasyon na iyan na dikit-dikitan pa kaming magadan, asin naglalaom kami na padagos pa niya kaming ililigtas. 11  Puwede man nindo kaming matabangan paagi kan saindong pagngayo-ngayo* para sa samuya, tanganing sa siring na paagi dakul an magpasalamat sa Diyos para sa dakulang bagay na inako niyamo bilang simbag sa mga pamibi nin dakul. 12  Ini an ipinag-oorgulyo mi, na an samong konsiyensiya malinig kun manungod sa paggawi mi mantang nasa kaibanan kan mga tawo sa kinaban, asin lalong-lalo na mantang nasa kaibanan nindo, huling namuhay kami na may kabanalan saka may diyosnon na sinseridad, asin an ipinahiling mi bako an kinabanon na kadunungan, kundi an daing kapantay na kabuutan nin Diyos. 13  Huli ta dai kaming ibang mga bagay na isinusurat sa saindo kundi idto sanang madaling basahon saka masabutan,* asin naglalaom ako na padagos nindong lubos na masasabutan* an mga bagay na ini, 14  kun paanong nasasabutan na kan nagkapira sa saindo na puwede nindo kaming ipag-orgulyo; asin ipag-oorgulyo man niyamo kamo sa aldaw kan satuyang Kagurangnan na Jesus. 15  Kaya dahil sa kumpiyansang ini, plinano kong kamo an inot na dumanan, tanganing sa ikaduwang pagkakataon magkaigwa giraray kamo nin dahilan na mag-ugma;* 16  huli ta plano ko kutang maghapit sa saindo sa pagpasiring ko sa Macedonia, dangan maghapit giraray sa saindo hali sa Macedonia, asin pagkatapos, maihatod nindo ako sa pagbiyahe ko pa-Judea. 17  Ngunyan, kan plinano ko iyan, sa hiling daw nindo bako akong seryoso? O sadiri sana daw an iniisip ko sa mga plano ko,* kaya nagsasabi akong “Iyo, iyo” tapos palan “Dai, dai”? 18  Masasarigan nindo an Diyos na an sinasabi mi sa saindo dai mangyayaring “iyo” tapos “dai” palan. 19  Huli ta an Aki nin Diyos, si Jesu-Cristo, na ipinaghulit sa saindo paagi sa samuya, an buot sabihon, paagi sa sako asin ki Silvano* saka ki Timoteo, dai nagsasabing “iyo” tapos “dai” palan, kundi an sinasabi niyang “iyo” pirming nagigin “iyo.” 20  Huli ta gurano man kadakul an mga panuga nin Diyos, an mga iyan nagin “iyo” paagi sa saiya. Kun siring, ipinapaagi man niyato sa saiya an pagsabi nin “Amen” sa Diyos, tanganing mapamuraway niyato Siya. 21  Alagad an saro na minagarantiya na kamo asin kami kasaro ni Cristo saka an saro na naglahid* sa satuya iyo an Diyos. 22  Ibinugtak man niya sa sato an saiyang tatak asin tinawan kita kan garantiya kan mga bagay na maabot. An tatak asin garantiya iyo an espiritu na nasa satuyang mga puso. 23  Ngunyan sa atubangan nin Diyos minasumpa ako laban sa sakuyang sadiri,* na kaya dai pa ako minadiyan sa Corinto iyo na habo kong lalong grumabe an saindong kamunduan. 24  Bako kami an mga paradikta sa saindong pagtubod, kundi mga kapwa nindo kami trabahador na an mawot iyo na magin maugma kamo, huli ta marigon na kamong nakatindog dahil sa saindong pagtubod.

Mga Nota

O “nagpapakusog.”
An pagngayo-ngayo sarong udok na pamibi na diyan biyong ihinahayag nin saro an saiyang mga namamatian.
O posibleng “idto sanang aram na aram na nindo saka nasasabutan nindo.”
Sa literal, “padagos nindong masasabutan sagkod sa katapusan.”
O posibleng “tanganing duwang beses kamong makinabang.”
Sa literal, “O makalaman daw an mga plano ko.”
Inaapod man na Silas.
Hilingon an “Lahidan” sa Glosaryo.
O “kalag.”