1 Timoteo 6:1-21

  • Dapat tawan nin onra kan mga uripon an mga kagurangnan ninda (1, 2)

  • Palsong mga paratukdo asin pagkamuot sa kuwarta (3-10)

  • Mga instruksiyon para sa sarong lingkod nin Diyos (11-16)

  • Magin mayaman sa marahay na mga gibo (17-19)

  • Ingatan mo an ipinagkatiwala sa saimo (20, 21)

6  Para sa mga nasa irarom nin sakal bilang mga uripon, dapat nindang ibilang an mga kagsadiri sa sainda na maninigo sa lubos na paggalang, tanganing dai nuarin man mataraman nin maraot an ngaran nin Diyos asin an saiyang katukduan.  Dugang pa, idtong mga uripon na an mga kagsadiri mga kapagtubod dai dapat magpahiling nin kawaran nin respeto sa mga ini dahil lang ta mga tugang ninda ini. Imbes, dapat sindang urog na magin andam na maglingkod, huli ta an mga nakikinabang sa marahay nindang serbisyo mga kapagtubod asin mga namumutan. Padagos mong itukdo an mga bagay na ini asin ipaabot an mga sadol na ini.  Kun may siisay man na nagtutukdo nin ibang doktrina asin dai minauyon sa marahay* na katukduan, na hali sa satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo, saka dai man minauyon sa mga tataramon na nagtutukdo kun paano kita magpapahiling nin debosyon sa Diyos,  an tawong iyan grabe an kapalangkawan asin mayo lamang nin nasasabutan. Masyado siyang mahilig sa* pakipagdiskutiran asin pakipagdebate manungod sa mga tataramon. An mga bagay na ini nagbubunga nin pagkauri, iriwal, pagpakaraot,* mga salang pagsuspetsa,  daing pundong mga diriskusyunan manungod sa saradit na bagay na an promotor mga tawo na may maraot na kaisipan asin dai na nakakasabot kan katotoohan, na naghuhuna na an debosyon sa Diyos sarong paagi para magkamit nin personal na pakinabang.  Totoo, an debosyon sa Diyos talagang may dakulang pakinabang, kun iyan may kaibang pagkakontento.  Huli ta mayo kita nin ano man na dinara digdi sa kinaban, asin mayo man kita nin mailuluwas hali digdi.  Kaya, sa pagkaigwa nin kakanon* asin maisusulot,* makontento na kita sa mga bagay na iyan.  Alagad idtong mga determinadong yumaman nahuhulog sa sugot asin sa silo asin sa dakul na daing saysay saka nakakadanyar na mga pagmawot na minatuklang sa mga tawo pasiring sa kalaglagan asin kapahamakan. 10  Huli ta an pagkamuot sa kuwarta gamot nin gabos na klase nin nakakadanyar na bagay, asin dahil sa pagkamuot na ini, an iba naparayo sa pagtubod asin pauruutrong dinarahan* an saindang sadiri nin gulping mga kakulugan. 11  Alagad ika, O lingkod nin Diyos, rayuan mo an mga bagay na ini. Pero magmaigot ka na mahiling sa saimo an pagigin matanos, an debosyon sa Diyos, an pagtubod, an pagkamuot, an pakatagal, asin an kahuyuan. 12  Ilaban mo an matanos na laban para sa pagtubod; pangaptan mo nin higot an buhay na daing katapusan na para diyan ika inapod asin guminibo nin mahusay saka hayagan na pagpatotoo sa atubangan nin dakul na saksi. 13  Sa atubangan nin Diyos, na nagpapadanay na buhay kan gabos na bagay, asin ni Cristo Jesus, na bilang sarong saksi guminibo nin mahusay asin hayagan na pagpatotoo sa atubangan ni Poncio Pilato, sinasabihan taka 14  na utubon mo an tugon sa paaging malinig asin daing katuyawan sagkod na mangyari an paghahayag sa satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo. 15  Sa itinalaan na panahon para diyan, ihahayag kan maugma asin solamenteng Kagsakop an saiyang sadiri. Siya an Hadi kan mga namamahala bilang hadi asin Kagurangnan kan mga namamahala bilang kagurangnan, 16  an solamenteng igwa nin imortalidad, na nag-iirok sa liwanag na dai nanggad maranihan, siya na dai nin siisay man na tawo na nakahiling o makakahiling. Mapasaiya an onra asin an daing sagkod na kapangyarihan. Amen. 17  Sabihan mo idtong mga mayaman sa presenteng sistema nin mga bagay* na dai magin mapalangkaw,* asin na ibugtak an saindang tiwala, bako sa kayamanan na mayong kasiguruhan, kundi sa Diyos, na abundang nagtatao sa sato kan gabos na bagay para sa satuyang kaugmahan. 18  Sabihon mo sa sainda na gumibo sinda nin marahay, magin mayaman sa marahay na mga gibo, magin bukas-palad asin andam na magtao, 19  na nagtitipon nin kayamanan para sa saindang sadiri, an buot sabihon, nin sarong marahay na pundasyon para sa ngapit, tanganing makapangapot sinda nin higot sa tunay na buhay. 20  Timoteo, ingatan mo an ipinagkatiwala sa saimo, asin likayan mo an daing saysay na mga tataramon na nagbabasang-basang sa Diyos asin an nagkokorontrahan na mga ideya kan inaapod daang “kaaraman.” 21  Dahil sa pagpasikat kan siring na kaaraman, binayaan nin nagkapira an pagtubod. Lugod na mapasaindo an daing kapantay na kabuutan.

Mga Nota

O “nakakapakusog; kapaki-pakinabang.”
O “An pirmi na sanang nasa isip niya iyo an.”
O “mapang-insultong pagtaram.”
O “pansustenir.”
O “istaran.” Sa literal, “pantakop.”
O “asin pigparasaksak.”
O “presenteng panahon.” Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
O “arogante.”