1 Timoteo 5:1-25

  • Kun paano tatratuhon an mga hoben asin an mga may edad (1, 2)

  • Pag-asistir sa mga babaying balo (3-16)

    • Pagtagama para sa pamilya (8)

  • Tawan nin onra an mahihigos na magurang sa kongregasyon (17-25)

    • ‘Dikit na arak para sa tulak mo’ (23)

5  Dai mo pakasobrahan nin tuyaw an sarong may edad nang lalaki. Imbes, makiulay ka sa saiya na garo nakikiulay ka sa saimong ama, sa mga hoben na lalaki na garo nakikiulay ka sa mga tugang mong lalaki,  sa mga may edad nang babayi na garo nakikiulay ka sa saimong ina, asin sa mga hoben na babayi na garo nakikiulay ka sa mga tugang mong babayi, na tinatrato an mga ini na may respeto.  Tawan mo nin konsiderasyon* an mga babaying balo na talagang balo.*  Alagad kun an sarong babaying balo igwa nin mga aki o mga makuapo, pabayaan nguna na makanuod an mga ini na ipahiling an debosyon sa Diyos sa sadiri nindang pamilya asin na balusan an saindang mga magurang asin lolo saka lola kan maninigo para sa sainda, huli ta magayon ini sa paghiling nin Diyos.  Buweno, an babayi na saro talagang balo asin mayong-mayo naglalaom na sana sa Diyos asin nagpapadagos sa pagngayo-ngayo saka sa pagpamibi aldaw asin banggi.  Alagad an saro na nabubuhay para sana sa saiyang makalaman na mga kamawutan saro nang gadan maski ngani buhay pa siya.  Kaya padagos mong sabihon sa sainda an mga tugon na ini, tanganing dai sinda matuyaw nin siisay man.  Tunay nanggad, kun an siisay man dai nagtatagama para duman sa mga nasa pangangataman niya, asin lalo na para duman sa mga kabilang sa saiyang pamilya, isinikwal na niya an pagtubod asin mas maraot pa siya kisa sa tawong mayong pagtubod.  Ilista an babaying balo kun an edad niya dai mababa sa 60 anyos, nagin maimbod sa saiyang agom* 10  saka midbid sa mahusay na mga gibo: nag-ataman kan saiyang mga aki, nagin mapag-istimar, naghugas kan mga bitis kan mga banal, nagtabang sa mga nagsasakit, nagdusay kan saiyang sadiri sa gabos na marahay na gibo. 11  Sa ibong na lado, dai mo ipaglista an mga hoben pang babaying balo, huling pag an saindang seksuwal na mga pagmawot nagigin ulang sa paglilingkod ninda sa Cristo, mamawuton nindang mag-agom. 12  Asin magkakasala sinda huli ta dai ninda inutob an nainot nindang ipinangako.* 13  Saro pa, nagigin ugali ninda an pagsayang nin panahon, na sigeng pangharong-harong; iyo, dai sana sinda nagsasayang nin panahon kundi nagigin man sindang mga tsismosa asin mga parapakilabot sa buhay nin ibang tawo, na nagpaparapangistorya nin mga bagay na dai man ninda dapat ipangistorya. 14  Huli kaini, buot ko lugod na an mga hoben pang babaying balo mag-aragom, magkaaki, asin mag-asikaso nin pamilya, tanganing an mga nagkokontra dai magkaigwa nin rason na mantuyaw. 15  An totoo, may mga napasuway na asin nagsurunod ki Satanas. 16  Kun an sarong babaying nagtutubod igwa nin mga kapamilyang babaying balo, marahay na siya an magtabang sa sainda tanganing dai mapagabatan an kongregasyon. Sa siring matatabangan kan kongregasyon idtong mga balo talaga.* 17  An mga magurang sa kongregasyon na mahusay an panginginot dapat na ibilang na maninigo sa dobleng onra, urog na idtong mga nagpapahiling nin kaigutan sa saindang pagpahayag asin pagtutukdo. 18  Huli ta sinasabi sa Kasuratan, “Dai mo pagbusalan an sarong toro kun iyan naggiginik kan inani,” asin siring man, “An trabahador maninigong tawan kan bayad sa saiya.” 19  Dai mo pagtubudan an sarong akusasyon laban sa sarong magurang sa kongregasyon apuwera na sana kun iyan may patunay nin duwa o tulong testigo. 20  Sagwion mo sa atubangan kan gabos na nagmamasid an saro na naggigibo nin kasalan, bilang patanid sa iba.* 21  Sa atubangan nin Diyos asin ni Cristo Jesus saka kan mga anghel na pinili, seryoso takang tinutugon na sunudon an mga instruksiyon na ini na mayo nin pinapalain o pinapaburan. 22  Dai ka nanggad maghidali sa pagpatong kan saimong mga kamot sa sarong lalaki;* dai mo man pagtugutan na magin kadamay ka sa mga kasalan nin iba; pagdanayon mong malinig an sadiri mo. 23  Bako nang tubig* an pag-inumon mo, kundi mag-inom ka nin dikit na arak para diyan sa tulak mo asin para makatabang sa saimo ta parati kang nagkakahilang. 24  An mga kasalan nin nagkapira hayag sa gabos, na minaresulta tulos sa paghusgar sa sainda, pero an mga kasalan nin iba sa huri nahahayag. 25  Kaagid man kaiyan, an marahay na mga gibo hayag sa gabos asin idtong marahay na mga gibo na bakong hayag, dai magdadanay na nakatago.

Mga Nota

Sa literal, “onra.”
O “mga babaying balo na talagang nangangaipo”; an buot sabihon, mayo nin masustento sa sainda.
Sa literal, “nagin agom nin sarong lalaki.”
O “dai ninda ginibo an saindang nainot na kapahayagan nin pagtubod.”
O “mga balo na talagang nangangaipo”; an buot sabihon, mayo nin masustento sa sainda.
Sa literal, “tanganing matakot an iba.”
An buot sabihon, dai maghidali sa pagnombra nin sarong lalaki.
O “Bako nang tubig sana.”