1 Timoteo 4:1-16

  • Patanid laban sa mga katukduan nin mga demonyo (1-5)

  • Kun paano magigin mahusay na ministro ni Cristo (6-10)

    • Pisikal na pagsasanay kumpara sa debosyon sa Diyos (8)

  • Tawan mo nin atensiyon an saimong itinutukdo (11-16)

4  Minsan siring, an ipinasabong na tataramon* malinaw na nagsasabi na sa mga huring panahon igwa nin mataralikod sa pagtubod paagi sa paghimati sa mapandayang ipinasabong na mga kapahayagan* saka mga katukduan nin mga demonyo  asin paagi sa pagpadara sa pagsagin-sagin nin mga tawo na nagtataram nin mga kaputikan, na an mga konsiyensiya nawaran na nin pakamati siring sa kublit na pinaso nin lansang* na pantatak.  Ipagbabawal ninda an pag-agom asin pagbubutan an mga tawo na maglikay sa mga pagkakan na linalang nin Diyos para kakanon na may pasasalamat kan mga may pagtubod asin may tamang pakasabot sa katotoohan.  Huli ta an gabos na linalang nin Diyos marahay, asin mayo nin dapat sayumahan kun iyan inako na may pasasalamat,  huling napapabanal iyan paagi sa tataramon nin Diyos asin pamibi.  Sa pagtao kan sadol na ini sa mga tugang, magigi kang mahusay na ministro ni Cristo Jesus, saro na pinapatalubo asin pinapakusog kan mga tataramon mapadapit sa satuyang pagtubod asin sa marahay na katukduan na maingat mong sinusunod.  Alagad dai ka magdangog sa mga usipon na bakong totoo asin dai nagtataong onra sa Diyos arog kan mga pig-iistorya nin mga gurang na babayi. Imbes, sanayon mo an saimong sadiri na an obheto mo iyo na magkaigwa ka nin debosyon sa Diyos.  Huli ta an pisikal na pagsasanay* may pakinabang na dikit, alagad an debosyon sa Diyos may pakinabang sa gabos na bagay, dahil igwa iyan nin panuga para sa buhay ngunyan asin sa buhay na maabot.  An mga tataramon na ini mapagkakatiwalaan asin dapat na lubos na akuon. 10  Iyan an dahilan kaya kita nagpapagal asin naghihinguwa nin maigot, huli ta an satuyang paglaom yaon sa sarong buhay na Diyos, na iyo an Paraligtas nin gabos na klase nin tawo, partikular na kan mga maimbod. 11  Padagos mong ipaabot an mga tugon na ini asin itukdo an mapadapit diyan. 12  Dai mo nuarin man pagpabayaan na menuson nin siisay man an pagigin hoben mo. Imbes, magi kang halimbawa sa mga maimbod kun manungod sa pagtaram, sa paggawi, sa pagkamuot, sa pagtubod, sa kalinigan. 13  Padagos kang magpokus sa ginigibo mong pagbasa sa atubangan nin mga tawo, sa pagsadol,* asin sa pagtutukdo, sagkod na umabot ako. 14  Dai mo pagpabayaan an balaog na yaon sa saimo, na itinao sa saimo paagi sa sarong propesiya kan ipatong sa saimo kan kamagurangan an saindang mga kamot. 15  Hurop-hurupon mo an mga bagay na ini; itao mo diyan an saimong lubos na atensiyon, tanganing an saimong pag-uswag malinaw na mahiling kan gabos na tawo. 16  Danay mong tawan nin atensiyon an saimong sadiri asin an saimong itinutukdo. Magin matiyaga sa mga bagay na ini, huling sa paggibo mo kaini maililigtas mo an saimong sadiri pati na idtong mga nagdadangog sa saimo.

Mga Nota

Sa literal, “an espiritu.”
Sa literal, “mapandayang mga espiritu.”
O “batbat.”
O “ehersisyo.”
O “pagpakusog.”